ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานไทย

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว : เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม
Son Excellence Monsieur Sihasak PHUANGKETKEOW, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire

นางศริกานต์ พลมณี : อัครราชทูต
Madame Sarikan PHOLMANI, Ministre

นายชีวินท์ ณ ถลาง : อัครราชทูตที่ปรึกษา
Monsieur Cheevindh NATHALANG, Ministre Conseiller

นายธนะชัย วชิระวรกรรม : ที่ปรึกษา (รับผิดชอบงานด้านการเมือง)
Monsieur Thanachai WACHIRAWORAKAM, Conseiller (Affaires politiques)

นางขนิษฐา สมิทธ์สมบูรณ์ : ที่ปรึกษา (รับผิดชอบงานด้านกงสุล)
Madame Khanittha SMITHSOMBOON, Conseiller (Affaires consulaires)

นางสาวศศิลดา กุสุมภ์ : เลขานุการเอก (รับผิดชอบงานด้านเศรษฐกิจและ OECD)
Mademoiselle Sasilada KUSUMP, Première secrétaire (Affaires économiques et OECD)

นางสาวธิดารัตน์ แสนใจ : เลขานุการเอก (รับผิดชอบงานด้านพิธีการทูตและสารนิเทศ)
Mademoiselle Thidarat SAENJAI, Première secrétaire (Protocole, Affaires culturelles et Information)

นางสาวอริสา สุคนธทรัพย์ : เลขานุการโท  (รับผิดชอบงานด้าน UNESCO และอาเซียน)
Mademoiselle Arisa SUKONTASAP, Deuxième secrétaire (UNESCO et ASEAN)

นางอรพินท์ ศรีรู้ญา : เลขานุการโท
Madame Orapin SRIRUYA, Deuxième secrétaire

นางสาวปราณี วณิชพันธ์สกุล : เลขานุการโท
Mademoiselle Pranee VANICHPANSAKUL, Deuxième secrétaire

 

หน่วยงานไทยในฝรั่งเศส

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำกรุงปารีส

8 Rue Greuze 75116 Paris

โทร. 33 (0) 1 56 26 07 30,
33 (0) 8 70 24 56 11
แฟกซ์. 33 (0) 1 56 26 04 51
อีเมล: thaidefense@hotmail.com

พันเอก วรเวช วนมงคล  
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก และรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร

นายจำรัส ทองเกิด
เสมียน


สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ

8 Rue Greuze 75116 Paris

โทร. 33 (0) 1 56 26 07 33
แฟกซ์. 33 (0) 1 56 26 07 33
อีเมล: rtn_paris@hotmail.com

นาวาเอก เอตม์ ยุวนางกูร
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ รักษาการรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร

พันจ่าเอกวิชา เนียมนัด
เสมียน


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

8 Rue Greuze 75116 Paris

โทร. 33 (0) 1 56 90 12 12
แฟกซ์. 33 (0) 1 56 90 12 13
อีเมล: thaitradeparis@orange.fr

นางพรพิมล เพชรกูล
อัครราชทูต (ฝ่ายพาณิชย์)

นางสาวรัมภาวรรณ อินทรรักษา
ที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์)


สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

8 Rue Greuze 75116 Paris

โทร. 33 (0) 1 56 26 04 49,
33 (0) 1 56 26 09 82
แฟกซ์. 33 (0) 1 56 26 07 36
อีเมล: oeaparis(at)club-internet.fr

นางรุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา)


สำนักงานผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก

1 rue Miollis 75732 Paris CEDEX 15

โทร. 33 (0) 1 45 68 31 22 – 23
แฟกซ์. 33 (0) 1 45 68 31 24
อีเมล: dl.thailande(at)unesco.org

นายปราโมทย์ ด้วงอิ่ม
รองผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก


สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส

8 Rue Greuze 75116 Paris

โทร. 33 (0) 1 56 90 26 00 – 01
แฟกซ์. 33 (0) 1 56 90 26 02
อีเมล: par(at)boi.go.th
เว็บไซต์: boi.go.th

นายชูวงศ์ ตั้งคุณสมบัติ
อัครราชทูตที่ปรึกษา

นางสาวนันทนาฏ กฤษณจินดา
เลขานุการเอก


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงปารีส

90 Avenue des Champs – Elysées
75008 Paris

โทร. 33 (0) 1 53 53 47 00
แฟกซ์. 33 (0) 1 45 63 78 88
อีเมล: tatpar(at)wanadoo.fr
เว็บไซต์: tourismethaifr.com

นางสาววรภา อังคศิริสรรพ
ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. ประจำกรุงปารีส

นางศิริมา อยู่เวียงชัย
รองผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. ประจำกรุงปารีส


บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงปารีส

77 Esplanade du Général de Gaulle
92914 Paris La Défense

โทร. 33 (0)1 55 68 80 70 (Ticketing),
33 (0) 1 55 68 80 00
แฟกซ์. 33 (0) 1 40 90 76 27
เว็บไซต์: thaiairways.fr

นายวิรุจน์ รุจิพงศ์
ผู้จัดการทั่วไป ประเทศฝรั่งเศส

นายพิเชฐ ตุวินันท์
ผู้จัดการบริการสนามบิน

โทร. 33 (0) 1 48 62 41 30
แฟกซ์. 33 (0) 1 48 64 62 67