บัตรประจำตัวประชาชน

คลิกที่นี่ เพื่อทำการนัดหมายทำบัตรประชาชน
 1. กรุณานัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบจองออนไลน์ (1 คน ต่อ 1 นัดหมาย) และเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามที่กำหนด
 2. บุคคลสัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักถาวรหรือมีถิ่นพำนักระยะยาวในประเทศฝรั่งเศส แอลจีเรียและโมนาโก ที่บัตรเดิมหมดอายุ สูญหาย เลอะเลือน หรือชำรุด สามารถมายื่นขอมีบัตรใหม่ ได้ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ตามเงื่อนไขดังนี้

เงื่อนไข (ตามที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยกำหนด)

 1. หากยังไม่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนมาก่อน สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถออกบัตรฯ ให้ได้ การขอทำบัตรประชาชนใบแรกต้องไปดำเนินการที่ประเทศไทย เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเก็บข้อมูลลายนิ้วมือและรูปถ่ายที่อำเภอหรือเขตที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 2. สามารถขอมีบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิมที่หมดอายุ สูญหาย เลอะเลือน หรือชำรุด หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่ (ซึ่งจะต้องดำเนินการเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวในทะเบียนราษฎร์ที่ประเทศไทยก่อน) ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 3. ผู้ยื่นคำร้องต้องเป็นบุคคลถือสัญชาติไทย อายุ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หากอายุเกิน 70 ปี จะได้รับบัตรฯ ตลอดชีพ
 4. ผู้ยื่นคำร้องต้องมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักแล้ว
 5. ผู้ยื่นคำร้องต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส แอลจีเรียและโมนาโก เท่านั้น
 6. ผู้ยื่นคำร้องต้องมายื่นคำร้องด้วยตัวเอง

การขอมีบัตรใหม่

1. กรณีบัตรเดิมหมดอายุ

เอกสารประกอบ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม
 2. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
 3. หลักฐานแสดงที่พำนักในประเทศฝรั่งเศส แอลจีเรียและโมนาโก เช่น บัตรพำนักในประเทศฝรั่งเศส (titre de séjour) หรือ ใบเสร็จเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟ เป็นต้น

หมายเหตุ : สามารถขอมีบัตรใหม่ได้ก่อนบัตรหมดอายุ 60 วัน

2. กรณีบัตรเดิมสูญหาย / ถูกทำลาย

เอกสารประกอบ

 1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
 2. หลักฐานแสดงที่พำนักในประเทศฝรั่งเศส แอลจีเรียและโมนาโก เช่น บัตรพำนักในประเทศฝรั่งเศส (titre de séjour) หรือ ใบเสร็จเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟ เป็นต้น
 3. ค่าธรรมเนียม 5 ยูโร

3. กรณีบัตรเดิมและหนังสือเดินทางสูญหาย / ถูกขโมย

เอกสารประกอบ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม ถ้าหากมี
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง ถ้าหากมี พร้อมใบแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหาย / ถูกขโมย จากตำรวจฝรั่งเศส
 3. สำเนาทะเบียนบ้านไทย
 4. หลักฐานแสดงที่พำนักในประเทศฝรั่งเศส แอลจีเรียและโมนาโก เช่น บัตรพำนักในประเทศฝรั่งเศส (titre de séjour) หรือ ใบเสร็จเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟ เป็นต้น
 5. ค่าธรรมเนียม 5 ยูโร

การขอเปลี่ยนบัตร

1. กรณีบัตรเดิมเสียหายและมีข้อความชำรุดในสาระสำคัญ

เอกสารประกอบ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม
 2. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
 3. หลักฐานแสดงที่พำนักในประเทศฝรั่งเศส แอลจีเรียและโมนาโก เช่น บัตรพำนักในประเทศฝรั่งเศส (titre de séjour) หรือ ใบเสร็จเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟ เป็นต้น
 4. ค่าธรรมเนียม 5 ยูโร

2. กรณีเปลี่ยนชื่อตัว หรือเปลี่ยนชื่อสกุล หรือเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล

เอกสารประกอบ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม
 2. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
 3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว หรือเปลี่ยนชื่อสกุล หรือเปลี่ยนทั้งชื่อตัวและชื่อสกุล
 4. หลักฐานแสดงที่พำนักในประเทศฝรั่งเศส แอลจีเรียและโมนาโก เช่น บัตรพำนักในประเทศฝรั่งเศส (titre de séjour) หรือ ใบเสร็จเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟ เป็นต้น
 5. ค่าธรรมเนียม 5 ยูโร (หมายเหตุ: กรณีเปลี่ยนตัวสะกดภาษาอังกฤษ หรือ เปลี่ยนคำนำหน้านาม ไม่มีค่าธรรมเนียม)

3. กรณีเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านในประเทศไทย และบัตรเดิมยังไม่หมดอายุ

เอกสารประกอบ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม
 2. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงที่อยู่ใหม่
 4. หลักฐานแสดงที่พำนักในประเทศฝรั่งเศส แอลจีเรียและโมนาโก เช่น บัตรพำนักในประเทศฝรั่งเศส (titre de séjour) หรือ ใบเสร็จเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟ เป็นต้น
 5. ค่าธรรมเนียม 5 ยูโร