การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม

ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทราบ

 1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ไม่มีอำนาจโดยตรงในการรับคำร้องเพื่อขอรับเด็กจากประเทศไทยเป็นบุตรบุญธรรมในต่างประเทศ
 2. บุคคลต่างชาติหรือบุคคลสัญชาติไทยที่มีภูมิลำเนาในประเทศฝรั่งเศสที่ประสงค์ขอรับเด็กจากประเทศไทยเป็นบุตรบุญธรรม ต้องยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบต่างๆ ผ่านหน่วยงานที่ รับผิดชอบของทางการฝรั่งเศส คือ

  Agence Française de l’Adoption

  19 Boulevard Henri IV 75004 Paris
  Tél. 01 4478 6140
  www.agence-adoption.fr  

  หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากทางการฝรั่งเศสและทางการไทย คือ

  Orchidée Adoption

  32 Rue du Dix-neuf janvier 92500 Rueil-Malmaison
  Tél. 01 4749 4448
  www.orchidee-adoption.com  

 3. หน่วยงานไทยผู้รับผิดชอบในเรื่องการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ คือ

  ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  255 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  โทร. 0 2306 8855, 0 2306 8834
  อีเมล: adoption@dcy.go.th
  www.dcy.go.th  

 4. หลังจากดำเนินตามขั้นตอนต่างๆ ในการรับบุตรบุญธรรมแล้ว หากคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีมติอนุมัติให้ผู้ขอรับ เด็กดำเนินการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมายได้ ก็จะมีหนังสือขอความร่วมมือมายังกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อแจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ รับทราบและดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 5. เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเรื่องจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยผ่านทางกระทรวง การต่างประเทศ (กรมการกงสุล) แล้ว ก็จะติดต่อประสานนัดหมายกับผู้ขอรับเด็กเพื่อดำเนินการจดทะเบียนรับ บุตรบุญธรรมต่อไป