การแจ้งเกิด (ขอสูติบัตร)

ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทราบ

 1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เป็นผู้รับจดทะเบียนเกิดและออกสูติบัตรไทย ให้เด็กที่เกิดในประเทศฝรั่งเศส ราชรัฐโมนาโก และประเทศแอลจีเรีย ที่เกิดจากบิดาและมารดาที่มีสัญชาติไทยทั้งสองคน หรือ เกิดจากมารดาสัญชาติไทยและบิดาต่างชาติ หรือ เกิดจากการสมรสของบิดาสัญชาติไทยกับมารดาต่างชาติ (จดทะเบียนสมรส) หรือ เกิดจากบิดาสัญชาติไทยกับมารดาต่างชาติที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่ผ่านการพิสูจน์ความสัมพันธ์การเป็นบิดาและบุตร (เช่น ผลการตรวจดีเอ็นเอ)
 2. บิดาสัญชาติไทยหรือมารดาสัญชาติไทยจะต้องเป็นผู้มายื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 3. นัดหมายวันและเวลายื่นคำร้อง (ล่วงหน้าประมาณ 2 สัปดาห์) ที่อีเมล์ civil.par@mfa.go.th โดยแจ้งชื่อและนามสกุล (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ของบิดาสัญชาติไทยหรือมารดาสัญชาติไทยและของบุตร พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน เพื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
 4. ในกรณีที่มารดามีสัญชาติไทยและบิดาต่างชาติ ประสงค์ขอจดทะเบียนเกิดให้บุตรที่เกิดก่อนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกสอบปากคำกรณีขอให้ออกสูติบัตรให้กับบุตร ซึ่งได้สัญชาติไทยย้อนหลัง ตามมาตรา 10 พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 คลิกที่นี่
  โดยมารดาที่มีสัญชาติไทยจะต้องกรอกรายละเอียดในบันทึกสอบปากคำให้เรียบร้อยก่อน และนำมายื่นพร้อมหลักฐานประกอบอื่น ๆ ด้วย
 5. หากบุตรที่เกิดใช้ชื่อสกุลร่วมของบิดาและมารดาในเอกสารทะเบียนราษฎรของทางการท้องถิ่น ในการขอจดทะเบียนเกิดและขอสูติบัตรไทยให้บุตร บิดามารดาจะต้องตกลงกันว่าจะแจ้งเกิดบุตรต่อทางการไทยโดยให้บุตรใช้ชื่อสกุลของบิดาหรือมารดา เนื่องจากกฎหมายไทยไม่อนุญาตให้บุตรใช้ชื่อสกุลร่วมของบิดามารดา กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกเรื่องการใช้ชื่อสกุลของบุตร คลิกที่นี่
  และกรอกรายละเอียดในบันทึกฯ ให้เรียบร้อยก่อนนำมายื่นพร้อมหลักฐานประกอบอื่น ๆ ด้วย และในกรณีนี้ ทั้งบิดาและมารดาจะต้องมาแสดงตนและลงลายมือชื่อในบันทึกดังกล่าวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเองเท่านั้น

หลักฐานประกอบคำร้องขอจดทะเบียนเกิด (ขอสูติบัตรไทย)

 1. คำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด คลิกที่นี่
 2. ต้นฉบับสูติบัตรฉบับสมบูรณ์ออกโดยทางการท้องถิ่นของประเทศที่เกิด (Copie Intégrale d’Acte de Naissance ไม่สามารถใช้ Extrait d’Acte de Naissance แทนได้)
 3. สมุดประจำครอบครัวของทางการฝรั่งเศส (Livret de Famille) ในกรณีที่บิดาหรือมารดามีสัญชาติฝรั่งเศส และในกรณีที่บิดามารดาจดทะเบียนสมรสในประเทศฝรั่งเศส ต้นฉบับพร้อมสำเนา
 4. ทะเบียนสมรสของประเทศที่บิดามารดาจดทะเบียนสมรส ต้นฉบับพร้อมสำเนา
 5. ทะเบียนสมรสไทย ในกรณีที่บิดามารดาจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย ต้นฉบับพร้อมสำเนา
 6. ทะเบียนฐานะครอบครัว (สมรส) ในกรณีที่ได้แจ้งบันทึกการสมรสต่างประเทศต่อทางการไทย ต้นฉบับพร้อมสำเนา
 7. หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุใช้งานของบิดาสัญชาติไทย หรือ/และ มารดาสัญชาติไทย ต้นฉบับพร้อมสำเนา
 8. บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุใช้งานของบิดาสัญชาติไทย หรือ/และมารดาสัญชาติไทย ต้นฉบับพร้อมสำเนา
 9. หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่มีอายุใช้งานของบิดาต่างชาติหรือมารดาต่างชาติ ต้นฉบับพร้อมสำเนา
 10. สมุดสุขภาพของบุตรพร้อมสำเนาของหน้าที่ระบุข้อมูลเกี่ยวกับบุตรขณะคลอด
 11. รูปถ่ายขนาดติดบัตรของเด็ก 1 ใบ
 12. ซองจดหมาย Lettre Suivie – Prêt-à-poster น้ำหนัก 100 กรัม (ในกรณีขอรับสูติบัตรทางไปรษณีย์)