หนังสือเดินทางหาย (นักท่องเที่ยว)

หนังสือเดินทางสูญหายในต่างประเทศ เจ้าตัวต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อตำรวจท้องถิ่นก่อน และนำใบรับแจ้งความดังกล่าวนั้นพร้อมเอกสารแสดงการมีสัญชาติไทยของตนหรือเอกสารทะเบียนราษฎรที่มีอยู่ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ มาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯเพื่อขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (ช่วงเสาร์-อาทิตย์หรือวันหยุดราชการ หากมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางต่อ/กลับ กรุณาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 06 4671 9694 และ 06 0359 9705)

หากในกรณีที่ผู้ทำหนังสือเดินทางสูญหายต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน ไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางปกติได้ สถานทูตเอกอัครราชฑูตฯ จะพิจารณาออกหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity) แล้วแต่กรณีความจำเป็น เพื่อใช้เดินทางกลับประเทศไทย

ข้อแนะนำ : ก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทยควรถ่ายเอกสารหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและข้อมูลส่วนบุคคล สำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีวีซ่าเข้าฝรั่งเศส และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน เก็บไว้แยกกัน อีกทั้งควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่จะเดินทางไปถึงหรือเดินทางผ่าน

เอกสารประกอบ

  1. ใบแจ้งความที่ได้แจ้งไว้กับตำรวจฝรั่งเศส พร้อมสำเนา 1 ชุด
  2. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่หาย จำนวน 1 ชุด
  3. สำเนาทะเบียนบ้านไทย จำนวน 1 ชุด
  4. สำเนาบัตรประชาชนไทย จำนวน 1 ชุด
  5. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
  6. สำเนาใบจองตั๋วเครื่องบินขากลับประเทศไทย จำนวน 1 ชุด
  7. ค่าธรรมเนียม (เงินสด) 13 ยูโร (ในกรณีทำหนังสือเดินทางชั่วคราว)