หนังสือเดินทางหาย (นักท่องเที่ยว)

สถานะ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564

1. ข้อมูลพื้นฐาน

ท่านที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายในฝรั่งเศสและต้องเดินทางออกนอกฝรั่งเศสด่วน (ภายใน 1 เดือน) สามารถยื่นคำร้องขอทำเอกสารเพื่อใช้เดินทางกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ 2 แบบ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาออกเอกสารแล้วแต่กรณีความจำเป็น ดังนี้

 • เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document) สำหรับท่านที่เดินทางกลับประเทศไทยโดยไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศที่สาม (เปลี่ยนเที่ยวบินในประเทศอื่นได้หากไม่ออกจาก transit area ของสนามบิน) โดยมีอายุการใช้งาน 1 เดือน
 • หนังสือเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Passport) สำหรับท่านที่จะเดินทางไปยังประเทศอื่นที่ไม่ใช่ไทย โดยในกรณีนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะต้องส่งข้อมูลของท่านไปยังกระทรวงการต่างประเทศที่กรุงเทพฯ เพื่อตรวจสอบประวัติ ซึ่งใช้เวลา 1 วันทำการ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงจะมาขอทำหนังสือเดินทางชั่วคราวที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ โดยมีอายุการใช้งาน 1 ปี

อนึ่ง หากท่านทำหนังสือเดินทางสูญหายแต่ยังไม่มีกำหนดเดินทางออกนอกฝรั่งเศสภายในระยะเวลา 1 เดือน ท่านสามารถขอทำหนังสือเดินทางธรรมดาได้ โดยโปรดเตรียมเอกสารและนัดหมายตามข้อมูลที่ระบุในหน้า http://www.thaiembassy.fr/services/passport/

2. ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการเมื่อพบว่าหนังสือเดินทางสูญหาย

2.1 แจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อที่สถานีตำรวจ โดยระบุหมายเลขหนังสือเดินทางเล่มที่หายในใบแจ้งความ

2.2 เตรียมเอกสารประกอบในข้อ 3 ให้พร้อม

2.3 ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อนัดหมายวันและเวลาขอออกเอกสารเพื่อใช้เดินทาง ตามหมายเลขต่อไปนี้

 • ฝ่ายหนังสือเดินทางของสถานเอกอัครราชทูตฯ 01 56 26 50 50 ต่อ 109 ในเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์ 09.30-12.30 น. และ 14.00-17.30 น.)
 • โทรศัพท์ฉุกเฉิน 06 4671 9694 และ 06 0359 9705 เฉพาะนอกเวลาราชการเท่านั้น

2.4 ส่งไฟล์หน้าหนังสือเดินทางเล่มที่สูญหายมายัง passport.par@mfa.go.th โดยโปรดระบุชื่อ-นามสกุลของท่านในหัวข้อ (Subject) ของอีเมล์ (เป็นภาษาไทยหากเป็นไปได้)

2.5 เดินทางมายื่นคำร้องขอเอกสารเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง ตามวันและเวลาที่นัดหมาย

2.6 สอบถามข้อมูลอื่น ๆ ที่ passport.par@mfa.go.th

3. เอกสารประกอบ

 • ใบแจ้งความกับตำรวจฝรั่งเศส 1 ชุด
 • บัตรประจำตัวประชาชนไทย (ตัวจริง)
 • สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่หาย 1 ชุด
 • สำเนาใบจองตั๋วเครื่องบินขากลับประเทศไทย 1 ชุด หรือ สำเนาใบจองตั๋วเครื่องบิน/ตั๋วรถไฟออกจากฝรั่งเศส 1 ชุด
 • ค่าธรรมเนียม (เงินสด) 15 ยูโร (เฉพาะกรณีทำหนังสือเดินฉุกเฉิน)
  (หมายเหตุ : สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจขอเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม)

4. สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศครั้งต่อไป

ก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทย ท่านควรถ่ายเอกสารหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและข้อมูลส่วนบุคคล สำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีวีซ่าเข้าฝรั่งเศส และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน เก็บไว้แยกกัน อีกทั้งควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่จะเดินทางไปถึงหรือเดินทางผ่าน