ขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (สำหรับผู้มีถิ่นพำนักในฝรั่งเศส)

ข้อมูลที่ควรทราบ

 1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) คือหนังสือเดินทางที่มีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (Biometric Data) ได้แก่ รูปใบหน้าและม่านตา หรือลายนิ้วมือไว้ใน Contactless Integrated circuit ซึ่งฝังอยู่ในหนังสือเดินทาง และมีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของหนังสือเดินทาง
 2. E-Passport มีอายุใช้งาน 5 ปี และไม่สามารถต่ออายุอีก เมื่อหนังสือเดินทางใกล้หมดอายุ (6 เดือน) จะต้องขอเล่มใหม่ มิเช่นนั้นอาจไม่ได้รับอนุญาตจากสายการบินให้ขึ้นเครื่อง
 3. ข้อมูลส่วนตัวในหนังสือเดินทางจะอ้างอิงตามข้อมูลในทะเบียนราษฏร์ของผู้ขอหนังสือเดินทางที่ประเทศไทย ดังนั้น ชื่อ-สกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน โดยอาจไม่ตรงกับหนังสือเดินทางเล่มเดิม
 4. หากผู้ยื่นคำร้องต้องการให้ นามสกุลในหนังสือเดินทาง เป็นนามสกุลหลังการสมรส/หย่า จะต้องแก้ไขข้อมูล
  ทะเบียนราษฏร์ ก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทาง

การยื่นคำร้อง

 1. กรุณานัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบจองคิวออนไลน์   (www.thaiembassy.fr  ) และเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามที่กำหนด
 2. ผู้ขอหนังสือเดินทางจะต้องเดินทางมาทำหนังสือเดินทางด้วยตนเอง เพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายรูป
 3. กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) บิดาและมารดาต้องมาแสดงตนพร้อมกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ
 4. ค่าธรรมเนียม 30 ยูโร (เงินสด) และหากผู้ร้องประสงค์ให้มีการบันทึกรายการ (endorsement) เพื่อรับรองหนังสือเดินทางเล่มเดิม อาทิ ในกรณีที่มีวีซ่าของประเทศอื่นที่ยังไม่หมดอายุในหนังสือเดินทางเล่มเดิม ก็จะมีค่าธรรมเนียมการบันทึกรายการ 3 ยูโร
 5. การผลิตหนังสือเดินทางใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ดังนั้น กรุณาอย่าวางแผนเดินทางหากท่านยังไม่ได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมารับหนังสือเดินทางด้วยตนเองและประสงค์จะรับหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ กรุณาซื้อซองเปล่า Lettre Suivie ที่สามารถใส่ของน้ำหนักมากกว่า 150g จาก La Poste จ่าหน้าซองถึงตนเองเพื่อให้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งหนังสือเดินทางให้ทางไปรษณีย์ (สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเขต Île de France โปรดมารับเล่มด้วยตัวเองหรืออาจให้บุคคลอื่นมารับแทนโดยนำเอกสารใบรับมาแสดงด้วย)


 • 1. กรณีบุคคลทั่วไป (20 ปีบริบูรณ์)

  หลักฐานประกอบการยื่นคำร้อง

  1. หนังสือเดินทางเล่มเดิมที่หมดอายุแล้วหรือกำลังจะหมดอายุ พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด (เฉพาะหน้าที่มีรูปถ่าย)
  2. บัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

   

 • 2. กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) ขอทำหนังสือเดินทางเล่มแรก

  ผู้เยาว์มีทั้งบิดาและมารดาเป็นบุคคลสัญชาติไทย หรือกรณีผู้เยาว์มีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งเป็นบุคคลสัญชาติไทย

  หลักฐานประกอบการยื่นคำร้อง

  1. สูติบัตรไทยฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
  2. ในกรณีที่เกิดในประเทศฝรั่งเศส หลักฐานการจดทะเบียนคนเกิดฝรั่งเศสฉบับจริง (L’acte de naissance) จำนวน 1 ชุด
  3. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานของทั้งบิดาและมารดา จำนวนอย่างละ 1 ชุด (หากฝ่ายใดถือสัญชาติอื่นก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทางสัญชาตินั้นด้วย)
  4. สำเนาบัตรประชาชนที่มีอายุการใช้งานของบิดาและ/หรือมารดาสัญชาติไทย จำนวนอย่างละ 1 ชุด
  5. สำเนาใบสำคัญการสมรส ซึ่งจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยหรือตามกฎหมายต่างชาติก็ได้ จำนวน 1 ชุด (กรณีบุตรที่เกิดจากมารดาไทยซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับบิดา ไม่จำเป็นต้องแสดงสำเนาใบสำคัญการสมรส)
  6. (หากมี) สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของผู้เยาว์ บิดาและ/หรือมารดา จำนวนอย่างละ 1 ชุด

   

 • 3. กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) ขอทำหนังสือเดินทางเล่มที่สองเป็นต้นไป

  ผู้เยาว์มีทั้งบิดาและมารดาเป็นบุคคลสัญชาติไทย หรือกรณีผู้เยาว์มีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งเป็นบุคคลสัญชาติไทย

  หลักฐานประกอบการยื่นคำร้อง

  1. หนังสือเดินทางเล่มเดิม พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด (เฉพาะหน้าที่มีรูปถ่าย)
  2. (หากมี) บัตรประชาชนไทยที่มี อายุการใช้งาน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
  3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้เยาว์และเลขประจำตัวประชาชนไทย 13 หลัก พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด (วิธีการนำชื่อผู้เยาว์เข้าทะเบียนบ้านในประเทศไทย ดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส)
  4. ต้นฉบับสูติบัตรไทย พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
  5. ในกรณีที่เกิดในประเทศฝรั่งเศส ต้นฉบับหลักฐานการจดทะเบียนคนเกิดฝรั่งเศส (L’acte de naissance) จำนวน 1 ชุด
  6. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานของทั้งบิดาและมารดา จำนวนอย่างละ 1 ชุด (หากฝ่ายใดถือสัญชาติอื่นก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทางสัญชาตินั้นด้วย)
  7. สำเนาบัตรประชาชนที่มีอายุการใช้งานของบิดาและ/หรือมารดาสัญชาติไทย จำนวนอย่างละ 1 ชุด
  8. สำเนาใบสำคัญการสมรส ซึ่งจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยหรือตามกฎหมายต่างชาติก็ได้ จำนวน 1 ชุด (อย่างไรก็ดีกรณีที่บุตรเกิดจากมารดาไทยซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับบิดา ก็ไม่จำเป็นต้องแสดงสำเนาใบสำคัญการสมรส)
  9. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของผู้เยาว์ บิดาและ/หรือมารดา (หากมี) จำนวนอย่างละ 1 ชุด

   

หมายเหตุ : กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) มีบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ให้นำเอกสารที่สามารถยืนยันการได้รับอำนาจปกครองบุตรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด เช่น ใบปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว (ป.ค.14) ซึ่งออกโดยที่ว่าการอำเภอที่บิดาหรือมารดามีภูมิลำเนาในประเทศไทย, ทะเบียนหย่าซึ่งระบุว่าบิดาหรือมารดามีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว (ในกรณีหย่าโดยศาลฝรั่งเศสให้นำไปแปลเป็นภาษาไทยและทำการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีสก่อน), ใบมรณบัตร (ในกรณีใบมรณบัตรฝรั่งเศสให้นำไปแปลเป็นภาษาไทยและทำการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีสก่อน) เป็นต้น