ขอทำหนังสือมอบอำนาจ (สำหรับบุคคลสัญชาติไทย)

1. ใบมอบอำนาจ

การมอบอำนาจ คือ การที่บุคคลหนึ่ง (ผู้มอบอำนาจ) มอบให้บุคคลอีกคนหนึ่ง (ผู้รับมอบอำนาจ) มีอำนาจทำการแทน และการกระทำนั้นมีผลทางกฎหมายเสมือนว่าผู้มอบอำนาจกระทำด้วยตนเอง ตัวอย่างการขอใบมอบอำนาจ เช่น มอบอำนาจเพื่อให้บุคคลอื่น (ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย) ไปทำการติดต่อ ขอใบรับรองการเกิด ใบรับรองความเป็นโสด การขอคัดสำเนาสูติบัตร คัดสำเนาทะเบียนบ้าน ใบปกครองบุตร (ป.ค.14) ฯลฯ แทนผู้มอบอำนาจ (ที่พำนักในประเทศฝรั่งเศส)

เอกสารประกอบ

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอใช้บริการงานนิติกรณ์ คลิกที่นี่ (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
 2. หนังสือมอบอำนาจ คลิกที่นี่ (ต้องมาลงนามด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น)
 3. สำเนาหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุใช้งาน จำนวน 2 ชุด
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุใช้งาน จำนวน 2 ชุด
 5. สำเนาเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของบุคคลผู้มอบอำนาจ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล สูติบัตร ฯลฯ จำนวน 2 ชุด
 6. ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร (เงินสด) / ต่อ 1 ฉบับ (1ตราประทับ) ทั้งนี้ผู้ร้องควรตรวจสอบกับหน่วยงานที่ประเทศไทยก่อนว่าจำเป็นต้องให้สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจด้วยหรือไม่ หากต้องการให้รับรอง อัตราค่าธรรมเนียมนิติกรณ์จะเป็น 30 ยูโร (2 ตราประทับ) อย่างไรก็ตาม ในกรณีทั่วไป ผู้มอบอำนาจสามารถลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาบัตรประชาชนของตัวเองได้

หมายเหตุ: ไม่สามารถขอทำการมอบอำนาจทางไปรษณีย์ ผู้ร้องต้องมาดำเนินการเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 14.00 นาฬิกา – 16.00 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์)

คลิกที่นี่ เพื่อทำการนัดหมายออนไลน์

2. หนังสือให้ความยินยอม

หนังสือให้ความยินยอมเป็นเอกสารที่บิดาหรือมารดา ลงนามยินยอมให้บุตรที่เป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) ทำหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ใช้ในกรณีที่บิดาหรือมารดาไม่สามารถ เดินทางไปลงนามในคำร้องขอทำหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าพนักงานกระทรวงการต่างประเทศได้ด้วยตนเอง

2.1 สำหรับบิดาหรือมารดาที่มีสัญชาติไทย

เอกสารประกอบ

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอใช้บริการงานนิติกรณ์ คลิกที่นี่ (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
 2. หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุใช้งาน ของบิดาและ/หรือมารดา ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
 3. บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุใช้งานของบิดาและ/หรือมารดา ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาสูติบัตรไทยของบุตร จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ปค. 14 ใบหย่า ฯลฯ จำนวน 1 ชุด
 6. ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร (เงินสด) / ต่อ 1 ฉบับ (หนึ่งตราประทับ)

หมายเหตุ: ไม่สามารถขอทำหนังสือให้ความยินยอมทางไปรษณีย์ ผู้ร้องต้องมาดำเนินการเองที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ

2.2 สำหรับบิดาหรือมารดาที่ไม่มีสัญชาติไทย

เอกสารประกอบ

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอใช้บริการงานนิติกรณ์ คลิกที่นี่ (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
 2. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานของบิดาและ/หรือมารดาที่ไม่มีสัญชาติไทย ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
 3. บัตรประจำตัวประชาชนที่มีอายุใช้งาน ของบิดาและ/หรือมารดา ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
 4. สมุดประจำครอบครัวของทางการฝรั่งเศส (Livret de famille) ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
 5. สำเนาสูติบัตรไทยของบุตร จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันของบุตร จำนวน 1 ชุด
 7. สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ฯลฯ จำนวน 1 ชุด
 8. ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร (เงินสด) / ต่อ 1 ฉบับ (สองตราประทับ)

หมายเหตุ: ไม่สามารถขอทำหนังสือให้ความยินยอมทางไปรษณีย์ ผู้ร้องต้องมาดำเนินการเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

คลิกที่นี่ เพื่อทำการนัดหมายออนไลน์

3. การรับรองลายมือชื่อ (เฉพาะบุคคลสัญชาติไทย)

เอกสารประกอบ

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอใช้บริการงานนิติกรณ์ คลิกที่นี่ (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
 2. สำเนาหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุใช้งาน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุใช้งาน จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวในการมอบอำนาจ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล สูติบัตร ฯลฯ จำนวน 1 ชุด
 5. ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร (เงินสด) / ต่อ 1 ฉบับ (หนึ่งตราประทับ)

หมายเหตุ: ไม่สามารถขอทำการรับรองลายมือชื่อทางไปรษณีย์ ผู้ร้องต้องมาแสดงตนเพื่อลงลายมือชื่อต่อหน้า เจ้าพนักงานสถานเอกอัครราชทูตฯ

คลิกที่นี่ เพื่อทำการนัดหมายออนไลน์

4. หนังสือยืนยันการมีชีวิต (Certificate of Life)

สำหรับข้าราชการบำนาญหรือผู้ที่ประสงค์ขอรับหนังสือยืนยันการมีชีวิต ผู้ร้องจะต้องมาลงนามในหนังสือยืนยันการมีชีวิตต่อหน้าเจ้าพนักงานสถานเอกอัครราชทูตฯ

เอกสารประกอบ

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอใช้บริการงานนิติกรณ์ คลิกที่นี่ (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
 2. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งาน ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
 3. บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุใช้งาน ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้านไทย จำนวน 2 ชุด
 5. สำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 2 ชุด
 6. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 7. ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร (เงินสด)

คลิกที่นี่ เพื่อทำการนัดหมายออนไลน์

หมายเหตุ :
– การขอรับบริการ ตามข้อ 1-4 ใช้เวลา 5 วันทำการ ท่านจึงยังไม่สามารถรับเอกสารคืนได้ภายในวันเดียวกัน หากท่านประสงค์จะรับเอกสารคืนทางไปรษณีย์ โปรดเตรียมซองเปล่าแบบ lettre suivie ขนาดที่ไม่น้อยกว่าน้ำหนักของเอกสารท่าน โดยเขียนที่อยู่ของท่านบนหน้าซองเปล่าให้เรียบร้อย และมอบให้สถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อมายื่นคำร้อง ทั้งนี้ ตัวอย่างซอง lettre suivie ตามภาพด้านล่าง
สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายระหว่างการส่งไปรษณีย์