การขอหนังสือรับรองความประพฤติ / สอบประวัติอาชญากรรม (สำหรับบุคคลสัญชาติไทยและชาวต่างชาติ)

การพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อใช้ขอหนังสือรับรองความประพฤติ (สอบประวัติอาชญากรรม)

สถานเอกอัครราชทูตฯ รับทำการพิมพ์ลายนิ้วมือให้เท่านั้น ในวันและเวลาทำการของแผนกนิติกรณ์ โดยผู้ร้องต้องส่งเอกสารไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อติดต่อขอหนังสือรับรองความประพฤติด้วยตัวเอง มี 2 วิธี

 1. ติดต่อที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอส่งเอกสารไปยื่นคำร้องด้วยตนเอง
 2. ทำใบมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปติดต่อทำการแทนเจ้าตัว

1. สำหรับบุคคลสัญชาติไทย

เอกสารประกอบ

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอใช้บริการงานนิติกรณ์ คลิกที่นี่ (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
 2. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งาน จำนวน 4 ชุด
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุใช้งาน จำนวน 4 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้านไทย จำนวน 4 ชุด
 5. สำเนาบัตรพำนักในประเทศฝรั่งเศส (Titre de Séjour) จำนวน 4 ชุด
 6. สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ฯลฯ หากมี จำนวน 4 ชุด
 7. สำเนา สด. 9 หรือ สด. 43 จำนวน 4 ชุด
 8. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 9. ค่าธรรมเนียม 60 ยูโร (เงินสด) (ชุดละ 15 ยูโร จำนวน 4 ชุด คือ เอกสารพิมพ์ลายมือ 2 ชุดและหนังสือมอบอำนาจ 2 ชุด)

หมายเหตุ: ไม่สามารถดำเนินการทางไปรษณีย์ ผู้ร้องต้องนัดหมายล่วงหน้าและมาดำเนินการเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

คลิกที่นี่ เพื่อทำการนัดหมายออนไลน์

 

2. สำหรับชาวต่างชาติ (ที่เคยพำนักอยู่ในประเทศไทย)

เอกสารประกอบ

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอใช้บริการงานนิติกรณ์ คลิกที่นี่ (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
 2. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งาน จำนวน 3 ชุด
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่มีอายุใช้งาน จำนวน 3 ชุด
 4. สำเนาหน้าวีซ่าในหน้าหนังสือเดินทางที่มีตราประทับเข้า-ออกเมือง ในขณะที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
  จำนวน 3 ชุด
 5. สำเนาใบอนุญาตการทำงาน (Work permit) ในขณะที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย จำนวน 3 ชุด
 6. หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทในประเทศไทย จำนวน 3 ชุด
 7. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 8. ค่าธรรมเนียม 30 ยูโร (เงินสด) / ต่อ เอกสารทั้งหมด 2 ชุด

หมายเหตุ: ไม่สามารถดำเนินการทางไปรษณีย์ ผู้ร้องต้องมาดำเนินการเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

คลิกที่นี่ เพื่อทำการนัดหมายออนไลน์

หมายเหตุ :
– การขอรับบริการดังกล่าว ใช้เวลา 5 วันทำการ ท่านจึงยังไม่สามารถรับเอกสารได้ภายในวันเดียวกัน หากท่านประสงค์จะรับเอกสารคืนทางไปรษณีย์ โปรดเตรียมซองเปล่าแบบ lettre suivie ขนาดที่ไม่น้อยกว่าน้ำหนักของเอกสารท่าน โดยเขียนที่อยู่ของท่านบนหน้าซองเปล่าให้เรียบร้อย และมอบให้สถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อมายื่นคำร้อง ทั้งนี้ ตัวอย่างซอง lettre suivie ตามภาพด้านล่าง
สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายระหว่างการส่งไปรษณีย์

การขอหนังสือรับรองความประพฤติ (สอบประวัติอาชญากรรม)

สามารถติดต่อได้ที่

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ ชั้น 1 อาคาร 24 พระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02 205 2168 – 9
โทรสาร : 02 205 1295
เว็บไซต์: pcscenter.sb.police.go.th