ขอใบประเพณี (สำหรับบุคคลสัญชาติไทย)

ใบประเพณี หรือ Cerfificat de coutume เป็นเอกสารที่ทางการฝรั่งเศสขอรับเพื่อใช้ประกอบ การจดทะเบียนสมรสระหว่างคนต่างชาติที่พำนักในฝรั่งเศสกับคนสัญชาติฝรั่งเศส

เอกสารประกอบ

  1. แบบฟอร์มคำร้องขอใช้บริการงานนิติกรณ์ คลิกที่นี่ (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
  2. สำเนาหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุใช้งาน จำนวน 1 ชุด
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุใช้งาน จำนวน 1 ชุด
  4. ใบรับรองความเป็นโสดภาษาไทย (ตัวจริง) ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และได้ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศไทย
  5. ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร (เงินสด) / ต่อ 1 ฉบับ (หนึ่งตราประทับ)

หมายเหตุ : สามารถดำเนินการทางไปรษณีย์ได้ โดยจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนพร้อมเช็คสั่งจ่าย Ambassade Royale de Thaïlande ส่งมาที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (ที่อยู่ Ambassade de Thaïlande 8 rue Greuze 75116 Paris) วงเล็บหน้าซอง “แผนกนิติกรณ์” พร้อมแนบซองเปล่าที่ชำระค่าส่งไปรษณีย์แล้ว (Lettre Suivie) จ่าหน้าซองชื่อและที่อยู่ของตนเองให้ชัดเจนครบถ้วน เพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ จะดำเนินการส่งเอกสารที่รับรองแล้วคืนให้ท่านต่อไป (กรุณาแนบซองเปล่าขนาดที่เหมาะสมกับน้ำหนักของเอกสารที่จะใส่และส่งกลับ)