ขอรับรองเอกสาร (สำหรับชาวฝรั่งเศส)

1. การรับรองเอกสารฝรั่งเศส/เอกสารรับบุตรบุญธรรม

เอกสารภาษาฝรั่งเศสจะต้องนำไปรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส (ที่อยู่ 57 Boulevard des Invalides 75007 Paris) ก่อนนำมาทำการรับรองเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

เอกสารประกอบ

  1. แบบฟอร์มคำร้องขอใช้บริการงานนิติกรณ์ คลิกที่นี่ (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
  2. เอกสารตัวจริงที่จะทำการรับรอง (เอกสารต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส)
  3. สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวประชาชนบิดาและ/หรือมารดา จำนาวน 2 ชุด
  4. ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร (เงินสด) / ต่อ 1 ตราประทับ

2. การรับรองการแปลเอกสาร (จากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย)

เอกสารประกอบ

  1. แบบฟอร์มคำร้องขอใช้บริการงานนิติกรณ์ คลิกที่นี่ (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
  2. เอกสารภาษาฝรั่งเศสตัวจริงที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส
  3. เอกสารแปลเป็นภาษาไทย
  4. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งาน จำนวน 1 ชุด
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุใช้งาน จำนวน 1 ชุด
  6. ค่าธรรมเนียม 30 ยูโร (เงินสดหรือเช็ค) / ต่อ 1 ฉบับ (2 ตราประทับ)

คลิกที่นี่ เพื่อทำการนัดหมายออนไลน์

หมายเหตุ: 
– การรับรองเอกสารและคำแปล ตามข้อ 1-2 ใช้เวลา 5 วันทำการ ท่านจึงยังไม่สามารถรับเอกสารคืนได้ภายในวันเดียวกัน หากท่านประสงค์จะรับเอกสารคืนทางไปรษณีย์ โปรดเตรียมซองเปล่าแบบ lettre suivie ขนาดที่ไม่น้อยกว่าน้ำหนักของเอกสารท่าน โดยเขียนที่อยู่ของท่านบนหน้าซองเปล่าให้เรียบร้อย และมอบให้สถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อมายื่นคำร้อง ทั้งนี้ ตัวอย่างซอง lettre suivie ตามภาพด้านล่าง
– ท่านสามารถยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ได้เช่นกัน โดยเตรียมรายการเอกสารและซอง lettre suivie ให้ครบถ้วน และชำระค่าธรรมเนียมด้วยเช็คสั่งจ่าย Ambassade Royale de Thaïlande (แทนเงินสด) หลังจากนั้น นำทุกอย่างใส่ซองส่งมาที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (ที่อยู่ Ambassade de Thaïlande 8 rue Greuze 75116 Paris) วงเล็บหน้าซอง “แผนกนิติกรณ์”
สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายระหว่างการส่งไปรษณีย์