การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ

สถานะวันที่ 12 เมษายน 2566

กระทรวงมหาดไทยได้ปิดระบบการลงทะเบียน
ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้ว

การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรมี 2 วิธี ได้แก่

วิธีที่ 1. ออนไลน์ ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout/  โดยท่านต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและบัตรประชาชนที่มีเลขหลังบัตร (รุ่นสีฟ้ามีชิพ) หมดเขตวันที่ 9 เมษายน 2566 เวลาฝรั่งเศส 19.00 น.

ดาวโหลดข้อแนะนำการใช้ระบบลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่

แต่หากท่านไม่สามารถทำวิธีที่ 1 ได้ เช่น หนังสือเดินทางหมดอายุ ก็ยังสามารถลงทะเบียนด้วยวิธีที่ 2 คือ

วิธีที่ 2. ผ่านสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยท่านต้องกรอกแบบฟอร์ม ส.ส. ๑/๗ (นร) และเตรียม “หลักฐาน” อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
– บัตรประจำตัวประชาชน
– หนังสือเดินทาง
– บัตรหรือเอกสารราชการไทยที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เช่น ใบขับขี่
แล้วนำส่งให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทางใดทางหนึ่ง โดยมีรายการเอกสาร และกำหนดยื่น/ส่งเอกสาร ดังนี้                 

2.1 มายื่นเอกสารที่สถานทูตฯ

 • กรณียื่นด้วยตนเอง
  (1) แบบฟอร์ม ส.ส. ๑/๗ (นร)
  (2) “หลักฐาน” 1 อย่าง พร้อมสำเนา (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นแทน
  (1) แบบฟอร์ม ส.ส. ๑/๗ (นร)  
  (2) หนังสือมอบอำนาจ
  (3) สำเนา “หลักฐาน” 1 อย่างของผู้มอบอำนาจ (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
  (4) สำเนา “หลักฐาน” 1 อย่างของผู้รับมอบอำนาจ (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
  ตลอดเวลาทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ (วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่าง 10.00-12.00 น. หรือ 14.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่เพื่อดูวันหยุดราชการ) หมดเขตวันที่ 7 เมษายน 2566

2.2 ส่งทางไปรษณีย์

(1) แบบฟอร์ม ส.ส. ๑/๗ (นร)
(2) สำเนา “หลักฐาน” 1 อย่าง (อย่าส่งตัวจริง)
ระบุที่อยู่หน้าซอง :
Ambassade Royale de Thaïlande
8 rue Greuze 75116 Paris France
(โปรดเขียนบนซองว่า “ลงทะเบียนเลือกตั้ง”)
เอกสารต้องถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2566

ดาวโหลดเอกสารสำหรับการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 2566
– แบบฟอร์ม ส.ส. ๑/๗ (นร) (“แบบขอลงทะเบียน”)  คลิกที่นี่
– หนังสือมอบอำนาจ  คลิกที่นี่

หมายเหตุ :
1. ในการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง โปรดใช้ความระมัดระวังในการกรอกที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยจะต้องระบุ ชื่อ-สกุล ข้อมูลส่วนตัว ชื่อผู้รับ (หากชื่อของท่านไม่ปรากฏบนกล่องรับจดหมายที่บ้าน) และที่อยู่ ให้ถูกต้องครบถ้วน เพราะสถานเอกอัครราชทูตฯ จะส่งบัตรเลือกตั้งไปยังที่อยู่ดังกล่าว หากที่อยู่ไม่ถูกต้อง ท่านอาจไม่ได้รับเอกสารหรือไปถึงท่านช้ากว่ากำหนด
2. เมื่อลงทะเบียนเสร็จและได้หลักฐานยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ถือว่ากระบวนการเสร็จสิ้น ท่านไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำหรือลงทะเบียนด้วยวิธีอื่นอีก โดยท่านสามารถ คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้

หากท่านพบปัญหาในการลงทะเบียนหรือคำถามที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
– สถานเอกอัครราชทูตฯ ผ่านทางอีเมล consular.par@mfa.go.th หรือ โทร. +33(0)1 56 26 50 50 ext. 126 (ระหว่างวันและเวลาทำการ)
– หรือในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนแบบออนไลน์ ท่านยังสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยได้โดยตรง ผ่านทางอีเมล elecpopout@bora.dopa.go.th
(โปรดระบุรายละเอียดต่างๆ ของท่าน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล / หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหนังสือเดินทาง / รายละเอียดปัญหาที่ท่านพบ โดยอาจส่ง capture ภาพหน้าจอปัญหาที่ท่านพบมาเพิ่มเติม เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาให้คำแนะนำแก่ท่านต่อไป)