การแจ้งเกิด (ขอสูติบัตร)

ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทราบ

 1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เป็นผู้รับจดทะเบียนเกิดและออกสูติบัตรไทย ให้เด็กที่เกิดในประเทศฝรั่งเศส ราชรัฐโมนาโก และประเทศแอลจีเรีย ที่เกิดจากบิดาและมารดาที่มีสัญชาติไทยทั้งสองคน หรือ เกิดจากมารดาสัญชาติไทยและบิดาต่างชาติ หรือ เกิดจากการสมรสของบิดาสัญชาติไทยกับมารดาต่างชาติ (จดทะเบียนสมรส) หรือ เกิดจากบิดาสัญชาติไทยกับมารดาต่างชาติที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่ผ่านการพิสูจน์ความสัมพันธ์การเป็นบิดาและบุตร (เช่น ผลการตรวจดีเอ็นเอ)
 2. บิดาสัญชาติไทยหรือมารดาสัญชาติไทยจะต้องเป็นผู้มายื่นคำร้องด้วยตนเอง
 3. นัดหมายวันและเวลายื่นคำร้อง (ล่วงหน้าประมาณ 2 สัปดาห์) ที่อีเมล์ civil.par@mfa.go.th โดยแจ้งชื่อและนามสกุล (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ของบิดาสัญชาติไทยหรือมารดาสัญชาติไทยและของบุตร พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน เพื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
 4. ในกรณีที่มารดามีสัญชาติไทยและบิดาต่างชาติ ประสงค์ขอจดทะเบียนเกิดให้บุตรที่เกิดก่อนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกสอบปากคำกรณีขอให้ออกสูติบัตรให้กับบุตร ซึ่งได้สัญชาติไทยย้อนหลัง ตามมาตรา 10 พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 คลิกที่นี่
  โดยมารดาที่มีสัญชาติไทยจะต้องกรอกรายละเอียดในบันทึกสอบปากคำให้เรียบร้อยก่อน และนำมายื่นพร้อมหลักฐานประกอบอื่น ๆ ด้วย
 5. หากบุตรที่เกิดใช้ชื่อสกุลร่วมของบิดาและมารดาในเอกสารทะเบียนราษฎรของทางการท้องถิ่น ในการขอจดทะเบียนเกิดและขอสูติบัตรไทยให้บุตร บิดามารดาจะต้องตกลงกันว่าจะแจ้งเกิดบุตรต่อทางการไทยโดยให้บุตรใช้ชื่อสกุลของบิดาหรือมารดา เนื่องจากกฎหมายไทยไม่อนุญาตให้บุตรใช้ชื่อสกุลร่วมของบิดามารดา กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกเรื่องการใช้ชื่อสกุลของบุตร คลิกที่นี่
  และกรอกรายละเอียดในบันทึกฯ ให้เรียบร้อยก่อนนำมายื่นพร้อมหลักฐานประกอบอื่น ๆ ด้วย และในกรณีนี้ ทั้งบิดาและมารดาจะต้องมาแสดงตนและลงลายมือชื่อในบันทึกดังกล่าวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเองเท่านั้น

หลักฐานประกอบคำร้องขอจดทะเบียนเกิด (ขอสูติบัตรไทย)

 1. คำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด คลิกที่นี่
 2. ต้นฉบับสูติบัตรฉบับสมบูรณ์ออกโดยทางการท้องถิ่นของประเทศที่เกิด (Copie Intégrale d’Acte de Naissance)
 3. สมุดประจำครอบครัวของทางการฝรั่งเศส (Livret de Famille) ในกรณีที่บิดาหรือมารดามีสัญชาติฝรั่งเศส และในกรณีที่บิดามารดาจดทะเบียนสมรสในประเทศฝรั่งเศส พร้อมสำเนา
 4. ทะเบียนสมรสของประเทศที่บิดามารดาจดทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา
 5. ทะเบียนสมรสไทย ในกรณีที่บิดามารดาจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย พร้อมสำเนา
 6. ทะเบียนฐานะครอบครัว (สมรส) ในกรณีที่ได้แจ้งบันทึกการสมรสต่างประเทศต่อทางการไทย พร้อมสำเนา
 7. หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุใช้งานของบิดาสัญชาติไทย หรือ/และ มารดาสัญชาติไทย พร้อมสำเนา
 8. บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุใช้งานของบิดาสัญชาติไทย หรือ/และมารดาสัญชาติไทย พร้อมสำเนา
 9. หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่มีอายุใช้งานของบิดาต่างชาติหรือมารดาต่างชาติ พร้อมสำเนา
 10. สมุดสุขภาพของบุตรพร้อมสำเนาของหน้าที่ระบุข้อมูลเกี่ยวกับบุตรขณะคลอด
 11. รูปถ่ายขนาดติดบัตรของเด็ก 1 ใบ
 12. ซองจดหมาย Lettre Suivie – Prêt-à-poster น้ำหนัก 100 กรัม (ในกรณีขอรับสูติบัตรทางไปรษณีย์)