การขอจดทะเบียนสมรส

ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทราบ

 1. การจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีสของสามี-ภรรยาที่มีสัญชาติไทยทั้งคู่จะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายไทย แต่ถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของคู่สมรสไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทย ระเบียบของทางการท้องถิ่น (ฝรั่งเศส/โมนาโก/แอลจีเรีย) ไม่ยอมรับการจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายท้องถิ่นนั้น ดังนั้น บุคคลสัญชาติไทยที่ประสงค์จะจดทะเบียนสมรสกับบุคคลต่างชาติในประเทศฝรั่งเศส/โมนาโก/แอลจีเรีย ควรจะดำเนินการยื่นเรื่องขอจดทะเบียนสมรสกับทางการท้องถิ่นโดยตรง
 2. ในกรณีของคู่ที่มีฝ่ายหนึ่งเป็นคนต่างสัญชาติ หลังจากจดทะเบียนสมรสกับทางการท้องถิ่นแล้ว หากประสงค์จะให้มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายไทยด้วย ก็สามารถนำทะเบียนสมรสของทางการท้องถิ่นพร้อม คำแปลที่มีลายเซ็นต์รับรองนิติกรณ์จากเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส และได้รับการรับรองนิติกรณ์จากสถานเอกอัครราชทูตฯ

  การขอทำนิติกรณ์รับรองเอกสาร คลิกที่นี่  
  ไปยื่นขอจดทะเบียนฐานะครอบครัวได้ที่สำนักทะเบียนในประเทศไทย

 3. โปรดยื่นคำร้องพร้อมสำเนาเอกสารประกอบล่วงหน้าด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ที่ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อทำการนัดหมายต่อไป
 4. ในวันจดทะเบียนสมรส คู่สมรสจะต้องนำมาพยานมาด้วย 2 คน

หลักฐานประกอบคำร้องขอจดทะเบียนสมรส

 1. คำร้องขอจดทะเบียนสมรสและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

  คำร้องขอจดทะเบียนสมรส
  บันทึกการสอบสวนสมรส
  บันทึกข้อตกลงในการใช้ชื่อสกุลหลังสมรส

 2. หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุใช้งานของคู่สมรสทั้งสองฝ่าย พร้อมสำเนา
 3. บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุใช้งานของคู่สมรสทั้งสองฝ่าย พร้อมสำเนา
 4. ต้นฉบับหนังสือรับรองความเป็นโสดซึ่งออกโดยสำนักทะเบียนในประเทศไทย อายุไม่เกิน 6 เดือน
 5. ทะเบียนหย่า (ในกรณีที่เคยสมรสและหย่ามาก่อน) พร้อมสำเนา
 6. เอกสารทะเบียนราษฎรของบุตร (ในกรณีที่มีบุตรร่วมกัน) พร้อมสำเนา เช่น สูติบัตร หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน
 7. หนังสือเดินทางไทยและบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุใช้งานของพยาน 2 คน พร้อมสำเนา