การขอจดทะเบียนหย่า

ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทราบ

 1. การจดทะเบียนหย่าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีสจะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายไทยต่อเมื่อสามีและภรรยาที่มาจดทะเบียนหย่านั้นมีสัญชาติไทยทั้งคู่ แต่ถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของคู่หย่าไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทย ตามระเบียบของทางการท้องถิ่น (ฝรั่งเศส/โมนาโก/แอลจีเรีย) จะไม่ยอมรับการจดทะเบียนหย่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และไม่มีผลตามกฎหมายท้องถิ่นนั้นๆ ดังนั้น บุคคลสัญชาติไทยที่ประสงค์จะจดทะเบียนหย่ากับบุคคลต่างชาติในประเทศฝรั่งเศส/โมนาโก/แอลจีเรีย ควรจะดำเนินการยื่นเรื่องหย่าตามขั้นตอนของทางการท้องถิ่น
 2. ในกรณีของคู่ที่มีฝ่ายหนึ่งเป็นคนต่างสัญชาติ หลังจากดำเนินการหย่าตามขั้นตอนของหน่วยงานทางการท้องถิ่นแล้ว และประสงค์จะให้มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายไทยด้วย ก็สามารถนำเอกสารหย่าของทางการท้องถิ่นที่มีลายเซ็นต์รับรองนิติกรณ์จากกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส พร้อมคำแปลและที่ได้รับการรับรองนิติกรณ์จากสถานเอกอัครราชทูตฯ

  การขอทำนิติกรณ์รับรองเอกสาร คลิกที่นี่  
  ไปยื่นขอจดทะเบียนฐานะครอบครัวได้ที่สำนักทะเบียนในประเทศไทย

 3. โปรดยื่นคำร้องพร้อมสำเนาเอกสารประกอบล่วงหน้าด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อทำการนัดหมายต่อไป
 4. ในวันจดทะเบียนหย่า คู่หย่าจะต้องนำมาพยานมาด้วย 2 คน

หลักฐานประกอบคำร้องขอจดทะเบียนหย่า

 1. คำร้องขอจดทะเบียนหย่า หนังสือสัญญาหย่า และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

  คำร้องขอจดทะเบียนหย่า
  สัญญาหย่า

 2. หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุใช้งานของคู่หย่าทั้งสองฝ่าย พร้อมสำเนา
 3. บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุใช้งานของคู่หย่าทั้งสองฝ่าย พร้อมสำเนา
 4. ต้นฉบับใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมรสไทย
 5. เอกสารทะเบียนราษฎรของบุตร (ในกรณีที่มีบุตรร่วมกัน) พร้อมสำเนา เช่น สูติบัตร หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน
 6. หนังสือเดินทางไทยและบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุใช้งานของพยาน 2 คน พร้อมสำเนา