ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานไทย

นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ : เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม
Son Excellence Monsieur Sarun CHAROENSUWAN, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire

นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ : อัครราชทูต
Madame Makawadee SUMITMOR, Ministre 

นางสาว ปริม มาศรีนวล : อัครราชทูตที่ปรึกษา
Mademoiselle Prim MASRINUAN, Ministre Conseillère

นางสาวกนกภรณ์ คุณวัฒน์ : ที่ปรึกษา (รับผิดชอบงานด้านการเมือง)
Mademoiselle Kanokporn KUNNAWATTANA, Conseillère (Affaires politiques)

นายธัชสิทธิ์ ประสิทธิรัตน์ : ที่ปรึกษา (รับผิดชอบงานด้านกงสุล)
Monsieur Tachasit PRASITTIRAT, Conseiller (Affaires consulaires)

นางสาวศศิลดา กุสุมภ์ : ที่ปรึกษา (รับผิดชอบงานด้านเศรษฐกิจและ OECD)
Mademoiselle Sasilada KUSUMP, Conseillère (Affaires économiques et OECD)

นางสาวธิดารัตน์ แสนใจ : ที่ปรึกษา (รับผิดชอบงานด้านพิธีการทูตและสารนิเทศ)
Mademoiselle Thidarat SAENJAI, Conseillère (Protocole, Affaires culturelles et Information)

นางสาวอริสา สุคนธทรัพย์ : เลขานุการเอก  (รับผิดชอบงานด้าน UNESCO และอาเซียน)
Mademoiselle Arisa SUKONTASAP, Premiere Secretaire (UNESCO et ASEAN)

นางอรพินท์ ศรีรู้ญา : เลขานุการโท
Madame Orapin SRIRUYA, Deuxième secrétaire

นาย พงศ์ศักดิ์ นิ่มกำเหนิด : เลขานุการโท
Monsieur Pongsak NIMKOMNERD, Deuxième secrétaire

 

หน่วยงานไทยในฝรั่งเศส

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำกรุงปารีส

8 Rue Greuze 75116 Paris

โทร. 33 (0) 1 56 26 07 30,
33 (0) 8 70 24 56 11
แฟกซ์. 33 (0) 1 56 26 04 51
อีเมล: thaidefense@hotmail.com

พันเอก วรเวช วนมงคล  
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก และรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร

จ่าสิบเอกกรวิชญ์ พรมชัย
เสมียน


สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ

8 Rue Greuze 75116 Paris

โทร. 33 (0) 1 56 26 07 33
แฟกซ์. 33 (0) 1 56 26 07 33
อีเมล: rtn_paris@hotmail.com

นาวาเอก เอตม์ ยุวนางกูร
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ รักษาการรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร

พันจ่าเอกภานุวัฒน์ บุตรพรม
เสมียน


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

8 Rue Greuze 75116 Paris

โทร. 33 (0) 1 56 90 12 12
แฟกซ์. 33 (0) 1 56 90 12 13
อีเมล: thaitradeparis@orange.fr

นางพรพิมล เพชรกูล
อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์)

นางสาวรัมภาวรรณ อินทรรักษา
ที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์)


สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

8 Rue Greuze 75116 Paris

โทร. 33 (0) 1 56 26 04 49,
33 (0) 1 56 26 09 82
แฟกซ์. 33 (0) 1 56 26 07 36
อีเมล: oeaparis@orange-business.fr

นางสาวพนิดา โรจน์รัตนชัย
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา)


สำนักงานผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก

1 rue Miollis 75732 Paris CEDEX 15

โทร. 33 (0) 1 45 68 31 22 – 23
แฟกซ์. 33 (0) 1 45 68 31 24
อีเมล: dl.thailande@unesco.org

นายปราโมทย์ ด้วงอิ่ม
รองผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก


สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส

8 Rue Greuze 75116 Paris

โทร. 33 (0) 1 56 90 26 00 – 01
แฟกซ์. 33 (0) 1 56 90 26 02
อีเมล: par@boi.go.th
เว็บไซต์: boi.go.th

นางเจอดจันทน์ อรุณรัตน์
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายส่งเสริมการลงทุน)

นางสาวสุดารัตน์ พงษ์พิทักษ์
เลขานุการเอก


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงปารีส

90 Avenue des Champs – Elysées
75008 Paris

โทร. 33 (0) 1 53 53 47 00
แฟกซ์. 33 (0) 1 45 63 78 88
อีเมล: tatpar@wanadoo.fr
เว็บไซต์: tourismethaifr.com

นางสาววรภา อังคศิริสรรพ
ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. ประจำกรุงปารีส

นางศิริมา อยู่เวียงชัย
รองผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. ประจำกรุงปารีส


บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงปารีส

77 Esplanade du Général de Gaulle
92914 Paris La Défense

โทร. 33 (0)1 55 68 80 70 (Ticketing),
33 (0) 1 55 68 80 00
แฟกซ์. 33 (0) 1 40 90 76 27
เว็บไซต์: thaiairways.fr

นายวิรุจน์ รุจิพงศ์
ผู้จัดการทั่วไป ประเทศฝรั่งเศส

นายพิเชฐ ตุวินันท์
ผู้จัดการบริการสนามบิน

โทร. 33 (0) 1 48 62 41 30
แฟกซ์. 33 (0) 1 48 64 62 67