ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานไทย

นายธนา เวสโกสิทธิ์ : เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม
Son Excellence Monsieur Tana WESKOSITH, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire

นายบุญญฤทธิ์ วิเชียรพันธุ์ : อัครราชทูต
Monsieur Boonyarit VICHIENPUNTU, Ministre

นางสาวกนกลักษณ์ โพธิ์ไทรย์ : อัครราชทูตที่ปรึกษา
Madame Kanokluck BHOSAI, Ministre Conseillère

นายธนะชัย วชิระวรกรรม : ที่ปรึกษา (รับผิดชอบงานด้าน UNESCO)
Monsieur Thanachai WACHIRAWORAKAM, Conseiller (UNESCO)

นายกรณิณท์ โกมารทัต : ที่ปรึกษา (รับผิดชอบงานด้านพิธีการทูต วัฒนธรรม สารนิเทศ และอาเซียน)
Monsieur Koranin KOMARADAT, Conseiller (Protocole, Affaires culturelles, Information et ASEAN)

นางพีรนาฏ ทองนพเนื้อ อิวารด์ : ที่ปรึกษา (รับผิดชอบงานด้านการเมือง)
Madame Piranaj Thongnopnua YVARD, Conseillère (Affaires politiques)

นายจิรศักก์ วีรอาภาชัย : ที่ปรึกษา (รับผิดชอบงานด้านพิธีการทูต)
Monsieur Jirasak WERAARPACHAI, Conseiller (Protocole)

นางสาวจิตราภรณ์ เลิศทวีวิทย์  : ที่ปรึกษา (รับผิดชอบงานด้านเศรษฐกิจและ OECD)
Mademoiselle Chittrapon LERTTAWEEWIT, Conseillère (Affaires économiques et OECD)

นางสาวชญานิษฐ์ ประเสริฐผล : เลขานุการเอก (รับผิดชอบงานด้านกงสุล)
Mademoiselle Shayanid PRASERTPOL, Première secrétaire (Affaires consulaires)

นายศุภกร โตสมตน : เลขานุการโท
Monsieur Supakorn TOSOMTON, Deuxième secrétaire

นางสาวรติรัตน์ หมื่นหาวงค์ : เลขานุการโท
Mademoiselle Ratirat MEANHAVONG, Deuxième secrétaire

หน่วยงานไทยในฝรั่งเศส

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำกรุงปารีส

8 Rue Greuze 75116 Paris

โทร. 33 (0) 1 56 26 07 30,
33 (0) 8 70 24 56 11
แฟกซ์. 33 (0) 1 56 26 04 51
อีเมล: rta_paris@rta.mi.th

พันเอก ประชา สมิทธ์สมบูรณ์
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก และรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร

จ่าสิบเอก ชัยชาญ สงวนเจียม
เสมียน


สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ

8 Rue Greuze 75116 Paris

โทร. 33 (0) 1 56 26 07 33
แฟกซ์. 33 (0) 1 56 26 07 33
อีเมล: rtn_paris@hotmail.com

นาวาเอก ชัยยุทธ์ คลังเงิน
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ รักษาการรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร

พันจ่าเอก ฉกรรจ์ ศรีสุวรรณ
เสมียน


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

8 Rue Greuze 75116 Paris

โทร. 33 (0) 1 56 90 12 12
แฟกซ์. 33 (0) 1 56 90 12 13
อีเมล: thaitradeparis@orange.fr

นายวรวุฒิ สมหวังประเสริฐ 
อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์)

นายปวีณ ผลกานนท์
ที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์)


สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

8 Rue Greuze 75116 Paris

โทร. 33 (0) 1 56 26 04 49,
33 (0) 1 56 26 09 82
แฟกซ์. 33 (0) 1 56 26 07 36
อีเมล: oeaparis@orange-business.fr

นางสาวอัจฉรา สุชาติประเสริฐกุล
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา)


สำนักงานผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก

1 rue Miollis 75732 Paris CEDEX 15

โทร. 33 (0) 1 45 68 31 22 – 23
แฟกซ์. 33 (0) 1 45 68 31 24
อีเมล: dl.thailande@unesco.org


รองผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก


สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส

8 Rue Greuze 75116 Paris

โทร. 33 (0) 1 56 90 26 00 – 01
แฟกซ์. 33 (0) 1 56 90 26 02
อีเมล: par@boi.go.th
เว็บไซต์: boi.go.th

นางเจอดจันทน์ อรุณรัตน์
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายส่งเสริมการลงทุน)

นางสาวสุดารัตน์ พงษ์พิทักษ์
เลขานุการเอก


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงปารีส

90 Avenue des Champs – Elysées
75008 Paris

โทร. 33 (0) 1 53 53 47 00
แฟกซ์. 33 (0) 1 45 63 78 88
อีเมล: info@tourismethai.fr
เว็บไซต์: tourismethai.fr

นางสาวโศรยา หอมชื่น
ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. ประจำกรุงปารีส

นางสาวณัฏฐิรา อำพลพรรณ
รองผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. ประจำกรุงปารีส


บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงปารีส

77 Esplanade du Général de Gaulle
92914 Paris La Défense

โทร. 33 (0)1 55 68 80 70 (Ticketing),
33 (0) 1 55 68 80 00
แฟกซ์. 33 (0) 1 40 90 76 27
เว็บไซต์: thaiairways.fr


ผู้จัดการทั่วไป ประเทศฝรั่งเศส


ผู้จัดการบริการสนามบิน

โทร. 33 (0) 1 48 62 41 30
แฟกซ์. 33 (0) 1 48 64 62 67