ลงทะเบียนกงสุลสัญจร

**เพื่อความราบรื่นในการให้บริการ โปรดศึกษาขั้นตอนด้านล่างโดยละเอียด**

ขั้นตอนการขอรับบริการงานกงสุลสัญจรที่เมืองมงต์เปลิเย่ (Montpellier)

วันเสาร์ที่ 25 – อาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 

_________________________________________________

ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียน

  1. เข้าลิ้งค์ https://tinyurl.com/4eeyx7ha เพื่อลงทะเบียน
  2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กำหนด แล้วเลือกรายการที่ท่านประสงค์ขอรับบริการ ซึ่งท่านอาจเลือกได้มากกว่า 1 รายการแต่ต้องเป็นการทำรายการของผู้ลงทะเบียนคนเดียวกันเท่านั้น สำหรับรายการที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับบริการเต็มจำนวนแล้ว ระบบจะไม่อนุญาตให้เลือกลงทะเบียนรายการนั้น
  3. เมื่อสิ้นสุดการลงทะเบียน ท่านจะเห็นข้อความยืนยันการลงทะเบียนว่า “ท่านได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาอย่าทำการลงทะเบียนซ้ำ” ถือว่าสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านแล้ว ขอให้รอการติดต่อกลับจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ตามข้อมูลในขั้นตอนที่  2 ต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 : การตอบรับการลงทะเบียน

  1. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดวันและเวลานัดหมายให้ผู้เข้ารับบริการแต่ละท่านตามความเหมาะสม
  2. ท่านจะได้รับใบยืนยันเวลานัดหมายพร้อมรายละเอียดการเตรียมเอกสารทางอีเมลที่ได้ใช้ลงทะเบียนไว้ภายใน 10 วัน หากท่านไม่ได้รับอีเมลภายใน 10 วันแสดงว่าท่านได้ลงทะเบียนภายหลังจากที่มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว จึงไม่สามารถเข้ารับบริการได้ อย่างไรก็ตาม โปรดตรวจสอบกล่องอีเมลขยะ junk/spam mailbox ด้วยเพราะอีเมลยืนยันนัดหมายอาจเข้าไปอยู่ในนั้น 
  3. เมื่อได้รับอีเมลยืนยันเวลานัดหมายแล้ว ขอให้ท่านพิมพ์ (หรือแคปหน้าจอ) ใบนัดหมายดังกล่าว พร้อมรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้เพื่อนำมาแสดงในวันที่เข้ารับบริการ ทั้งนี้ ท่านจะสามารถเข้ารับบริการได้เฉพาะรายการที่ปรากฏบนใบยืนยันนัดหมายเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 3 : วันเข้ารับบริการ

  1. กรุณามาถึงสถานที่จัดโครงการที่โรงแรม Hôtel Mercure Montpellier Centre Antigone ที่อยู่ 285 Bd de l’Aéroport international, 34000 Montpellier ประมาณ 10 นาทีก่อนเวลาที่ท่านได้รับนัดหมาย ทั้งนี้ ในเมืองมงต์เปลิเย่มีโรงแรมในเครือ Mercure หลายแห่ง จึงขอให้สังเกตชื่อและที่อยู่เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด
  2. นำใบนัดหมายมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่พร้อมใบรายการเอกสารที่ต้องใช้สำหรับประเภทการบริการที่ท่านเลือก เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารที่ท่านต้องใช้ตามรายการข้างต้น ในกรณีที่เอกสารไม่ครบ ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ อาจจำเป็นต้องปฏิเสธการให้บริการ ดังนั้น ขอให้ท่านเตรียมเอกสารให้ครบตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้ในอีเมล โดยเฉพาะการทำหนังสือเดินทางของผู้เยาว์ในกรณีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เอกสารจำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านมามักเกิดปัญหาผู้เข้ารับบริการนำเอกสารมาไม่ครบถ้วน 
  3. รอเจ้าหน้าที่เรียกชื่อในบริเวณที่จัดไว้ให้

หมายเหตุ : ลงทะเบียน 1 ครั้งต่อผู้เข้ารับบริการ 1 ท่าน เนื่องจากใบยืนยันเวลานัดหมายจะระบุชื่อผู้เข้ารับบริการเป็นรายบุคคล ดังนั้น หากท่านประสงค์ลงทะเบียนให้บุตรเข้ารับบริการด้วยนอกเหนือตัวท่านเอง ท่านต้องลงทะเบียนอีกครั้งให้แก่บุตร