ลงทะเบียนกงสุลสัญจร

**โปรดศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างอย่างเคร่งครัด**

ขั้นตอนการขอรับบริการงานกงสุลสัญจร ที่เมืองเบอซองซง (Besançon) วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

_________________________________________________

ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียน

 1. เข้าลิ้งค์ https://forms.gle/jh9SGqM1PLcanxwG9
 2. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กำหนดและโปรดเลือกรายการที่ท่านประสงค์ขอรับบริการ โดยท่านสามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ (อย่างไรก็ตาม ท่านจะไม่สามารถเลือกรายการที่มีผู้ลงทะเบียนแล้วเต็มจำนวนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถให้บริการได้)
 3. กรุณาดาวน์โหลดและพิมพ์รายการเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการขอรับบริการ (เพื่อนำมาแสดงในวันที่เข้ารับบริการ)
 4. เมื่อสิ้นสุดการลงทะเบียน ท่านจะเห็นข้อความยืนยันการลงทะเบียน “ท่านได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาอย่าทำการลงทะเบียนซ้ำ” ถือว่าท่านได้ทำการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องทำรายการซ้ำอีก

ขั้นตอนที่ 2 : การตอบรับการลงทะเบียน

 1. ท่านจะได้รับใบยืนยันเวลานัดหมายทางอีเมล์ที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้ภายใน 10 วัน (โปรดตรวจสอบ junk mail ด้วยเพราะอาจได้รับอีเมล์ทางนั้น)
 2. เมื่อได้รับอีเมล์แล้ว ท่านจะต้องพิมพ์ใบยืนยันเวลานัดหมายดังกล่าวเพื่อนำมาแสดง ในวันที่เข้ารับบริการ ทั้งนี้ ท่านจะสามารถรับบริการได้เฉพาะรายการที่ปรากฏบนใบยืนยันนัดหมายเท่านั้น (ตัวอย่างเช่น หากใบยืนยันนัดหมายของท่านระบุรายการว่า “บัตรประจำตัวประชาชน” เพียงรายการเดียว ท่านจะไม่มีสิทธิขอรับบริการแผนกอื่น)

ขั้นตอนที่ 3 : วันเข้ารับบริการ

 1. บุคคลที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป กรุณาเตรียม pass sanitaire (หลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิดครบแล้ว หรือ ผลตรวจหาเชื้อแบบ PCR หรือ antigen ที่เป็นลบภายในเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง) เนื่องจากพนักงานโรงแรมอาจขอตรวจสอบ
 2. กรุณามารายงานตัวล่วงหน้าประมาณ 15 นาทีก่อนเวลาที่ท่านได้รับนัดหมาย ทั้งนี้ ขอความร่วมมืออย่ามาถึงสถานที่ให้บริการล่วงหน้านานเกินไป เพราะสถานเอกอัครราชทูตฯ จำเป็นต้องจัดเก้าอี้นั่งรอเว้นระยะห่างตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 จึงทำให้ที่นั่งรอมีจำนวนจำกัด
 3. โปรดสวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ให้บริการ (สถานเอกอัครราชทูตฯ มีสิทธิที่จะปฏิเสธผู้ที่ไม่สวมหน้ากากเข้าพื้นที่ให้บริการ รวมถึงสมาชิกครอบครัวและผู้ติดตาม)
 4. นำใบนัดหมายมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่พร้อมใบรายการเอกสารที่ต้องใช้ตามรายการที่ท่านเลือกขอรับบริการ (เตรียมเอกสารมาให้ครบตามที่ได้ระบุไว้ เพราะในกรณีที่เอกสารไม่ครบ ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ มีสิทธิที่จะปฏิเสธการเข้ารับบริการ)
 5. รอเจ้าหน้าที่เรียกชื่อเพื่อเข้ารับบริการ

หมายเหตุ : ลงทะเบียน 1 ครั้งต่อผู้เข้ารับบริการ 1 ท่าน เนื่องจากใบยืนยันเวลานัดหมายจะระบุชื่อผู้เข้ารับบริการเป็นรายบุคคล