ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการ ฝ่ายกงสุล แผนกตรวจลงตรา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีสมีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานท้องถิ่นเพื่อเข้าทำงานในตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการ ฝ่ายกงสุล แผนกตรวจลงตรา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 1,800.- ยูโร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. คุณสมบัติขั้นพื้นฐานของผู้สมัครฯ
  1.1 มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตบริการประชาชน และพร้อมปฏิบัติงานนอกเวลาทำการในกรณีจำเป็น
  1.2 วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  1.3 มีความรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศสอยู่ในระดับดีมาก และภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งทักษะการฟัง การเขียน การพูด การอ่าน และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  1.4 มีสถานภาพถิ่นพำนักในฝรั่งเศสถูกต้องและไม่มีประวัติอาชญากรรม
 2. หน้าที่ความรับผิดชอบ
  2.1 ปฏิบัติงานหลักในฝ่ายกงสุล แผนกตรวจลงตรา วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-17.30 น.
  2.2 ปฏิบัติภารกิจอื่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. เอกสารสำหรับใช้ในการสมัคร
  3.1 ประวัติส่วนบุคคลความยาวไม่เกิน 2 หน้า ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาฝรั่งเศส และ/หรือ ภาษาอังกฤษ พร้อมรูปถ่ายใบหน้าที่ชัดเจนภายใน 3 เดือนหลังสุด
  3.2 วุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งหมด
  3.3 บัตรประจำตัวผู้พำนักในฝรั่งเศสหรือหนังสือเดินทางฝรั่งเศส ที่ยังมีอายุใช้งาน
 4. วิธีการสมัคร โปรดส่งไฟล์เอกสารในข้อ 3 ให้ครบถ้วนมาที่ office.par@mfa.mail.go.th ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 โดยใช้ชื่อหัวข้ออีเมล์ว่า “สมัครลูกจ้างเหมาบริการ”
 5. กำหนดขั้นตอนการคัดเลือก
  5.1 วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
  5.2 วันที่ 13 ธันวาคม 2564 สอบข้อเขียน
  5.3 วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
  5.4 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 สอบสัมภาษณ์
  5.5 วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  หมายเหตุ: ข้อ 5.1, 5.3 และ 5.5 ทาง www.facebook.com/ThaiEmbassyParis/ และ www.thaiembassy.fr และข้อ 5.2 และ 5.4 ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ
  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Uncategorized @th ที่น่าสนใจอื่นๆ