คนไทยเข้าประเทศไทยช่วงโควิด

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด  วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

การเดินทางเข้าประเทศไทยของคนไทยในช่วงโควิด

*** หมายเหตุ: ข้อมูลในหน้านี้สำหรับคนไทยในฝรั่งเศส โมนาโกและแอลจีเรีย ซึ่งเป็นประเทศในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เท่านั้น หากท่านพำนักอาศัยอยู่ในประเทศอื่น โปรดสอบถามข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยที่ดูแลรับผิดชอบประเทศของท่าน ***

1. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ประเทศไทยได้ผ่อนคลายมาตรการในการเดินทางเข้าประเทศ โดยยกเลิกเงื่อนไขการกักตัวสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว อย่างไรก็ดี ทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทยยังต้องลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบ Thailand Pass เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง (แต่ไม่เกิน 60 วัน) เพื่อให้มี QR Code ไปแสดงต่อสายการบินก่อนขึ้นเครื่องที่ประเทศต้นทาง

2. เงื่อนไขการเข้าประเทศขึ้นอยู่กับสถานะการฉีดวัคซีนของผู้เดินทาง โดยผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว ขณะที่ผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนไม่ครบโดสสามารถยกเว้นการกักตัวได้ในกรณีที่มีผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR เป็นลบ 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทางเท่านั้น (หากไม่มีผลตรวจดังกล่าว จะต้องจองโรงแรม Alternative Quarantine หรือ AQ เพื่อเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา 5 วัน)

3. สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยของชาวต่างชาติ (รวมถึงกรณีคนไทยที่ใช้หนังสือเดินทางต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย) จะต้องยื่นหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในระบบ Thailand Pass ด้วย

4. เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน Thailand Pass ทางเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th/ มีดังนี้

       4.1  ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดส (1) หนังสือเดินทาง (2) เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส และ (3) หลักฐานการมีประกันครอบคลุมวงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (เฉพาะกรณีชาวต่างชาติหรือคนไทยที่ใช้หนังสือเดินทางต่างชาติ)

       4.2  ผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนไม่ครบโดสที่ไม่ประสงค์จะกักตัว (1) หนังสือเดินทาง (2) ผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR เป็นลบที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และ (3) หลักฐานการมีประกันครอบคลุมวงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (เฉพาะกรณีชาวต่างชาติหรือคนไทยที่ใช้หนังสือเดินทางต่างชาติ)

       4.3  ผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนไม่ครบโดสที่ประสงค์จะกักตัว (1) หนังสือเดินทาง (2) หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรม AQ ไม่น้อยกว่า 5 วัน พร้อมค่าตรวจ RT-PCR จำนวน 1 ครั้งในวันที่ 4 – 5 และบริการรถรับ – ส่งจากสนามบินไปยังโรงแรมในวันที่เดินทางถึง และ (3) หลักฐานการมีประกันครอบคลุมวงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (เฉพาะกรณีชาวต่างชาติหรือคนไทยที่ใช้หนังสือเดินทางต่างชาติ)           

5. เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย จะต้องฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 โดส เป็นเวลา 14 วันก่อนเดินทาง ยกเว้นกรณีที่เดินทางพร้อมกับผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนครบโดส (คนใดคนหนึ่งก็ได้) โดยจะต้องลงทะเบียน Thailand Pass ในคำร้องเดียวกับผู้ปกครอง

6. กรณีผู้เคยติดเชื้อโควิด-19 จะต้องฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็มหลังการติดเชื้อและมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าเป็นผู้เคยติดเชื้อและหายแล้ว (ในกรณีที่ฉีดครบโดสแล้วถึงติดเชื้อโควิด-19 ให้ถือว่าฉีดวัคซีนครบ ตามเงื่อนไข โดยไม่ต้องแนบใบรับรองแพทย์ในการขอ Thailand Pass

*************************************