ลงทะเบียนกงสุลสัญจร

การลงทะเบียนเพื่อเข้ารับบริการ
โครงการกงสุลสัญจร

ณ เมืองตูลูซ (Toulouse)
วันที่ 23-24 มีนาคม 2567

วันและเวลาให้บริการ

วันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 เวลา 09.30-17.30 น.
โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะเป็นผู้จัดสรรคิววันเเละเวลารับบริการให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ (ไม่สามารถเลือกวันและเวลาได้) ซึ่งจะประกาศให้ทราบภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567

สถานที่จัดโครงการ 

โรงเเรม Plaza Hotel Toulouse Capitole (ห้องจัดโครงการฯ อยู่บนชั้น 5)
7 place du Capitole – 31000 Toulouse, France


คำแนะนำในการลงทะเบียน
กรุณาอ่านคำแนะนำขั้นตอนที่ 1 – ขั้นตอนที่ 4 ให้จบก่อนเริ่มลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียน

 1. เข้าลิงค์ลงทะเบียน
 2. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องครบถ้วนทั้ง 3 หน้า เมื่อเลือกบริการงานกงสุลที่ต้องการจนถึงหน้าสุดท้ายเเล้ว โปรดกดปุ่ม “Submit/ส่ง/Envoyer” สีม่วงเข้มด้านล่างสุด มิเช่นนั้น ข้อมูลจะไม่ถูกบันทึก เเละสถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่ได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน 
 3. การลงทะเบียน 1 ครั้ง ต่อผู้เข้ารับบริการ 1 คน ผู้ลงทะเบียนคนเดียวกันสามารถเลือกรับบริการได้มากกว่า 1 รายการ เช่น หากท่านต้องการทำหนังสือเดินทาง และหนังสือมอบอำนาจ ก็ให้เลือกทั้งบริการหนังสือเดินทาง และหนังสือมอบอำนาจ
  แต่หากท่านต้องการทำหนังสือเดินทางให้ตัวเอง และแจ้งเกิดบุตร ให้ลงทะเบียน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ลงทะเบียนในชื่อตัวเอง เลือกบริการทำหนังสือเดินทาง แล้วส่งข้อมูลให้เสร็จก่อน แล้วเริ่มลงทะเบียนครั้งที่ 2 ใช้ชื่อบุตรคนที่ต้องการแจ้งเกิด เลือกบริการแจ้งเกิด แล้วส่งข้อมูล
 4. ศึกษาข้อมูลรายการเอกสารที่ต้องใช้สำหรับการเข้ารับบริการ ซึ่งดาวน์โหลดได้จากลิงค์ที่ปรากฏอยู่ท้ายตัวเลือกการบริการกงสุลเเต่ละประเภท ขอให้จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามนั้น หากเอกสารไม่ครบหรือไม่ตรงตามระเบียบ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่อาจรับคำร้องและดำเนินการให้ท่านต่อได้ 
 5. สถานเอกอัครราชทูตฯ สงวนสิทธิในการจัดสรรวันเเละเวลานัดหมายการเข้ารับบริการให้แก่ผู้ลงทะเบียน เเละอาจต้องปฏิเสธการลงทะเบียนในกรณีที่ท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเงื่อนไขไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
 6. หากประสงค์เดินทางมารับบริการพร้อมกับผู้อื่น กรุณาใช้อีเมลเดียวกันในการลงทะเบียน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะพยายามจัดนัดหมายให้ผู้ที่ใช้อีเมลเดียวกันได้รับบริการในเวลาไล่เลี่ยกัน
 7. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาส่งอีเมลไปที่ consular.par@mfa.go.th ใช้ชื่อหัวข้อว่า “กงสุลสัญจร”

ข้อสงสัยที่พบบ่อย:

 1. ในการทำหนังสือเดินทางเล่มแรกให้บุตร ท่านจะต้องมีสูติบัตรของบุตรพร้อมอยู่แล้วเท่านั้น ท่านไม่สามารถขอแจ้งเกิดบุตรแล้วขอทำหนังสือเดินทางให้บุตรคนเดียวกันในโครงการกงสุลสัญจร เนื่องจากสูติบัตรต้องผลิตที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น และต้องใช้เวลาดำเนินการ
 2. ในการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ หนังสือเดินทางเล่มเดิมจะต้องมีอายุต่ำกว่า 1 ปี หรือหมดอายุแล้ว หรือสูญหายโดยมีใบแจ้งความ 
 3. ในการแจ้งเกิดเพื่อขอสูติบัตร พ่อหรือแม่ที่มีสัญชาติไทยต้องเป็นผู้มาแจ้งเกิด โดยไม่ต้องนำบุตรหรือคู่สมรสต่างชาติมาด้วย
 4. ในการขอเอกสารทุกประเภทกับสถานเอกอัครราชทูตฯ (ทำหนังสือเดินทาง แจ้งเกิด หรือรับรองเอกสารต่าง ๆ ) ท่านจะต้องนำซองจดหมายลักษณะตามที่กำหนดมาด้วย เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีจำหน่าย และวันที่ดำเนินโครงการกงสุลสัญจรไปรษณีย์ฝรั่งเศส (La Poste) ปิดทำการ

ขั้นตอนที่ 2 : รอประกาศรายชื่อและวัน/เวลานัดหมาย

 1. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่นัดหมายได้สำเร็จพร้อมวัน/เวลา เข้ารับบริการทางเว็บไซต์ (หน้าเพจนี้) เเละเฟซบุ๊กสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567 โดยจะไม่มีการโทรศัพท์หรือส่งอีเมลยืนยันนัดหมายไปยังผู้รับบริการแต่ละท่าน
 2. หากไม่ปรากฏรายชื่อ แสดงว่าท่านลงทะเบียนในขณะที่มีผู้ลงทะเบียนก่อนหน้ามาเต็มจำนวนแล้ว หรือรายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียนที่ท่านกรอกไม่สมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 3 : เตรียมเอกสารให้พร้อม

 1. ในระหว่างลงทะเบียน ขอให้ท่านเปิดลิงค์และจดบันทึก/ดาวน์โหลดรายการเอกสารในการเข้ารับบริการ ซึ่งลิงค์จะปรากฏอยู่ท้ายตัวเลือกการบริการแต่ละประเภท
 2. ศึกษารายการเอกสาร หลักฐาน สิ่งที่ต้องเตรียม เช่น ถ่ายสำเนาเอกสาร ค่าธรรมเนียม ลักษณะซองจดหมายสำหรับส่งเอกสารกลับ และเงื่อนไขในการเข้ารับบริการอื่น ๆ ให้ถี่ถ้วน
 3. หากมีคำถามเพิ่มเติมกรุณาส่งอีเมลไปที่
  passport.par@mfa.go.th สำหรับการทำหนังสือเดินทาง
  civil.par@mfa.go.th สำหรับการแจ้งเกิด แจ้งตาย
  legal.par@mfa.go.th สำหรับงานนิติกรณ์และรับรองเอกสาร


ขั้นตอนที่ 4 : เข้ารับบริการ

 1. สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการเฉพาะผู้ที่มีนัดหมายตามช่วงเวลาที่กำหนด
 2. กรุณามาถึงสถานที่จัดโครงการฯ ชั้น 5 โรงแรม Plaza Hotel Toulouse Capitole ประมาณ 15 นาทีก่อนคิวของท่าน
 3. กรุณาเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ในกรณีที่เอกสารไม่ครบ สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจจำเป็นต้องปฏิเสธการให้บริการโดยเฉพาะการทำหนังสือเดินทางของผู้เยาว์ในกรณีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เอกสารและมีข้อกำหนดจำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านมามักเกิดปัญหาเอกสารตกหล่น
 4. สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีซองจดหมายสำหรับส่งเอกสารกลับจำหน่าย และไม่มีบริการถ่ายเอกสาร จึงขอให้เตรียมมาให้พร้อม
 5. รอเจ้าหน้าที่เรียกชื่อในบริเวณที่จัดไว้ให้ และเนื่องด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ให้บริการ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้ารับบริการ กรุณารอด้านนอกห้องจัดโครงการกงสุลสัญจร

เมื่ออ่านข้อความด้านบนแล้ว คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน ==> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduqZJYjgo6PA4efq3_fLXfDWn-Z4R_pl9kQjyaxH0FTBWZ8w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0