ลงทะเบียนกงสุลสัญจร

**โปรดศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างอย่างเคร่งครัด**

ขั้นตอนการขอรับบริการงานกงสุลสัญจร

ขั้นตอนที่ 1 : การลงทะเบียน

 1. ท่านที่ประสงค์รับบริการกงสุลสัญจรที่เมืองสตราสบูร์ก วันที่ 28 กันยายน 2562 โปรดลงทะเบียนที่ลิ้งค์ https://forms.gle/QbcRAhu1fGZa5vyg9
 2. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กำหนดและโปรดเลือกรายการที่ท่านประสงค์ขอรับบริการ โดยท่านสามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ (อย่างไรก็ตาม ท่านจะไม่สามารถเลือกรายการที่มีผู้ลงทะเบียนแล้วเต็มจำนวนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถให้บริการได้)
 3. กรุณาดาวน์โหลดและพิมพ์รายการเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการขอรับบริการ (เพื่อนำมาแสดงในวันที่เข้ารับบริการ)
 4. เมื่อสิ้นสุดการลงทะเบียน ท่านจะเห็นข้อความยืนยันการลงทะเบียน “ท่านได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาอย่าทำการลงทะเบียนซ้ำ” ถือว่าท่านได้ทำการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องทำรายการซ้ำอีก
 5. ***หมายเหตุ: ท่านที่ประสงค์รับบริการกงสุลสัญจรที่เมืองรูเบซ์ วันที่ 7 กันยายน 2562 โปรดส่งอีเมล์มาที่ thaiconsular.paris@hotmail.com ภายในวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น.)

ขั้นตอนที่ 2 : การตอบรับการลงทะเบียน

 1. ท่านจะได้รับใบยืนยันเวลานัดหมายทางอีเมล์ที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้ภายใน 7 วัน (โปรดตรวจสอบ junk mail ด้วยเพราะอาจได้รับอีเมล์ทางนั้น)
 2. เมื่อได้รับอีเมล์แล้ว ท่านจะต้องพิมพ์ใบยืนยันเวลานัดหมายดังกล่าวเพื่อนำมาแสดง ในวันที่เข้ารับบริการ

ขั้นตอนที่ 3 : วันเข้ารับบริการ

 1. กรุณามารายงานตัวล่วงหน้าประมาณ 15-30 นาทีก่อนเวลาที่ท่านได้รับนัดหมาย
 2. นำใบนัดหมายมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่พร้อมใบรายการเอกสารที่ต้องใช้ตามรายการที่ท่านเลือกขอรับบริการ (เตรียมเอกสารมาให้ครบตามที่ได้ระบุไว้ และในกรณีที่เอกสารไม่ครบ ทางสถานเอกอัครราชทูตฯมีสิทธิที่จะปฏิเสธการเข้ารับบริการ)
 3. รอเจ้าหน้าที่เรียกชื่อเพื่อเข้ารับบริการ
 4. เข้ารับบริการ

หมายเหตุ : ลงทะเบียน 1 ครั้งต่อผู้เข้ารับบริการ 1 ท่าน (เนื่องจากใบยืนยันเวลานัดหมายจะระบุชื่อผู้เข้ารับบริการเป็นรายบุคคล)