ลงทะเบียนกงสุลสัญจร

**โปรดศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างอย่างเคร่งครัด**

ขั้นตอนการขอรับบริการงานกงสุลสัญจรที่เมืองบอร์โดซ์ (Bordeaux) วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 

_________________________________________________

ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียน

  1. เข้าลิ้งค์ https://tinyurl.com/m3xdpd85
  2. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กำหนดและโปรดเลือกรายการที่ท่านประสงค์ขอรับบริการ ซึ่งท่านอาจเลือกได้มากกว่า 1 รายการแต่ต้องเป็นการทำรายการของผู้ลงทะเบียนคนเดียวกันเท่านั้น ทั้งนี้ สำหรับรายการที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับบริการเต็มจำนวนแล้ว ระบบจะไม่อนุญาตให้เลือกลงทะเบียนรายการนั้น
  3. เมื่อสิ้นสุดการลงทะเบียน ท่านจะเห็นข้อความยืนยันการลงทะเบียนว่า “ท่านได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาอย่าทำการลงทะเบียนซ้ำ” ถือว่าสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านแล้ว ท่านไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก

ขั้นตอนที่ 2 : การตอบรับการลงทะเบียน

  1. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมด และจัดเวลานัดหมายให้ตามความเหมาะสมภายในเวลา 10 วัน
  2. ท่านจะได้รับใบยืนยันเวลานัดหมายทางอีเมลที่ใช้ลงทะเบียนไว้ภายใน 10 วัน (โปรดตรวจสอบ junk mail ด้วยเพราะอีเมลอาจเข้าไปอยู่ในนั้น และหากยังไม่พ้น 10 วันหลังจากที่ท่านได้ลงทะเบียน ท่านไม่จำเป็นต้องติดต่อสอบถามสถานะการลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูตฯ) หากท่านไม่ได้รับอีเมลภายใน 10 วันหมายถึงท่านลงทะเบียนภายหลังจากที่มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว จึงไม่สามารถเข้ารับบริการได้
  3. เมื่อได้รับอีเมลแล้ว ท่านจะต้องพิมพ์ใบยืนยันเวลานัดหมายดังกล่าวเพื่อนำมาแสดงในวันที่เข้ารับบริการ ทั้งนี้ ท่านจะสามารถรับบริการได้เฉพาะรายการที่ปรากฏบนใบยืนยันนัดหมายเท่านั้น (ตัวอย่างเช่น หากใบยืนยันนัดหมายของท่านระบุรายการว่า “หนังสือเดินทางเล่มทั่วไป” เพียงรายการเดียว ท่านจะไม่มีสิทธิขอรับบริการแผนกอื่น)

ขั้นตอนที่ 3 : วันเข้ารับบริการ

  1. กรุณามาถึงสถานที่จัดโครงการ โรงแรม Mercure Bordeaux Château Chartrons ล่วงหน้าประมาณ 10 นาทีก่อนเวลาที่ท่านได้รับนัดหมาย ทั้งนี้ ขอความร่วมมืออย่ามาถึงสถานที่ให้บริการล่วงหน้านานเกินไปเนื่องจากที่นั่งรอมีจำนวนจำกัด
  2. โปรดสวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ให้บริการ
  3. นำใบนัดหมายมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่พร้อมใบรายการเอกสารที่ต้องใช้ตามรายการที่ท่านเลือกขอรับบริการ และขอให้เตรียมเอกสารมาให้ครบตามที่ได้ระบุไว้ เพราะในกรณีที่เอกสารไม่ครบ ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ อาจปฏิเสธการเข้ารับบริการ
  4. รอเจ้าหน้าที่เรียกชื่อเพื่อเข้ารับบริการ

หมายเหตุ : ลงทะเบียน 1 ครั้งต่อผู้เข้ารับบริการ 1 ท่าน เนื่องจากใบยืนยันเวลานัดหมายจะระบุชื่อผู้เข้ารับบริการเป็นรายบุคคล