การเดินทางเข้าประเทศไทยช่วงโควิด

ขั้นตอนและเงื่อนไขเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย (สำหรับคนไทยที่มีเหตุจำเป็นเท่านั้น)

 

1. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ Covid-19 และต่อมาได้มีประกาศฉบับใหม่ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เรื่อง เงื่อนไขการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 2) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งประกาศดังกล่าวส่งผลให้เที่ยวบินพาณิชย์ยังคงไม่สามารถบินเข้าประเทศไทยได้ ดังนั้น ท่านที่ได้จองบัตรโดยสารเดินทางไปประเทศไทยไว้ ควรตรวจสอบอีกครั้งว่า เที่ยวบินของท่านยังคงยืนยันสถานะทำการบินอยู่หรือไม่ เพราะมีแนวโน้มสูงว่า สายการบินจะยกเลิกเที่ยวบินของท่านเมื่อใกล้ถึงวันเดินทาง  ตราบใดที่ประกาศ กพท. ข้างต้นยังมีผลอยู่

2. หากบัตรโดยสารเที่ยวบินของท่านถูกยกเลิก แต่ท่านมีเหตุผลสำคัญ/ความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกลับประเทศไทย ท่านยังมีโอกาสที่จะขอเดินทางกลับประเทศไทยได้ด้วยเที่ยวบินอพยพคนไทย ซึ่งได้รับอนุมัติโควต้าให้รับผู้โดยสารเข้าประเทศไทยเป็นพิเศษจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) โดยลงชื่อแจ้งความประสงค์กับสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่ https://forms.gle/Jrq93VaA8BHGhi5b8 (หากท่านเคยลงชื่อในแบบสอบถามนี้แล้ว ไม่ต้องลงซ้ำ)​ ซึ่งท่านต้องสามารถรับเงื่อนไข ดังนี้

2.1 ท่านไม่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับมาฝรั่งเศสอีกในเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากบัตรโดยสารเที่ยวบินอพยพกลับไทยเป็นบัตรโดยสารเที่ยวเดียว และในสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า เที่ยวบินพาณิชย์ไทย – ฝรั่งเศสจะกลับมาทำการบินปกติได้อีกเมื่อใด

2.2 ท่านต้องรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเองโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดราคาบัตร

2.3 ท่านต้องมีใบรับรองความพร้อมการเดินทางด้วยเครื่องบิน (Fit-to-Fly Certificate) ซึ่งแพทย์ลงนามไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

2.4 เมื่อถึงไทยแล้ว ท่านต้องเข้ารับการกักตัว 14 วันในสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้ โดยไม่มีข้อยกเว้น ซึ่งการกักตัวดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่าย (อย่างไรก็ดี ท่านสามารถเลือกกักตัวแบบ Alternative State Quarantine หรือ ASQ ในโรงแรมบางแห่งที่ผ่านการรับรองจาก ศบค. ได้ โดยท่านรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ซึ่งค่าใช้จ่ายขึ้นกับโรงแรมที่ท่านเลือก โดยสามารถดูรายชื่อโรงแรม ASQ ได้ที่ www.hsscovid.com

3. เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับแจ้งว่ามีเที่ยวบินอพยพคนไทยซึ่งมีโควต้าให้กับคนไทยในฝรั่งเศส (ทั้งเที่ยวบินที่บินตรงจากกรุงปารีส- กทม. และเที่ยวบินที่ออกจากประเทศใกล้เคียง) สถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดต่อคนไทยที่ลงชื่อไว้ตามข้อ 2 โดยจะพิจารณาตามลำดับการลงทะเบียนก่อน – หลังและเหตุผลความจำเป็น เพื่อขอรับการยืนยันว่าพร้อมจะเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินอพยพเที่ยวนั้นหรือไม่

อย่างไรก็ดี โดยที่จำนวนโควต้าคนไทยในฝรั่งเศสที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับในแต่ละเที่ยวบินมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนคนที่ลงทะเบียนไว้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงอาจติดต่อผู้ลงทะเบียนได้ไม่ครบทุกท่านหากมีผู้ยืนยันความประสงค์ครบตามจำนวนในเที่ยวบินนั้นแล้ว จึงขอความร่วมมือท่านที่ได้รับการติดต่อจากสถานเอกอัครราชทูตฯ โปรดอย่าประชาสัมพันธ์ข้อมูลเที่ยวบินนั้นต่อ เพราะจะทำให้ผู้อ่านที่ไม่ได้รับการติดต่อจากสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยตรงเข้าใจผิดว่าตนอยู่ในข่ายที่สามารถขอเดินทางกลับกับเที่ยวบินอพยพนั้นด้วย

4. คนต่างชาติที่มีความจำเป็นต้องไปประเทศไทย ไม่สามารถลงทะเบียนในลิงค์ตามข้อ 2 ได้ เพราะมีเงื่อนไข ขั้นตอนดำเนินการ และลำดับการจัดที่นั่งในเที่ยวบินอพยพที่แตกต่างจากคนไทย โดยสามารถดูข้อมูลสำหรับคนต่างชาติได้ที่ http://www.thaiembassy.fr/fr/visa-rdv/reglementprise-de-rdv/

5. หากมีคำถาม โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางอีเมล thaiconsular.paris@hotmail.com