คนไทยเข้าประเทศไทยช่วงโควิด

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด  วันที่ 14 ตุลาคม 2564

คำถาม-คำตอบ

เกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศไทยของคนไทยในช่วงโควิด

***หมายเหตุ: ข้อมูลในหน้านี้สำหรับคนไทยในฝรั่งเศส โมนาโกและแอลจีเรีย ซึ่งเป็นประเทศในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เท่านั้น หากท่านพำนักอาศัยอยู่ในประเทศอื่น โปรดสอบถามข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตไทยที่ดูแลรับผิดชอบประเทศของท่าน***

 

1. เงื่อนไขทั่วไป

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 คนไทยที่เดินทางถึงประเทศไทยทุกคนจะต้องทำตามเงื่อนไขอย่างน้อย 2 ประการ ดังนี้

1.1 กักตัวในโรงแรมที่ผ่านการรับรองจากรัฐบาลไทยเป็นเวลา 7 หรือ 10 คืน โดยท่านรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้

 • Alternative Quarantine (AQ) มีสิทธิเลือกได้ทุกคน ระยะเวลากักตัว 7 หรือ 10 วันตามเงื่อนไขการฉีดวัคซีน – โปรดดูข้อ 2 
 • Phuket Sandbox มีสิทธิเลือกได้เฉพาะคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ระยะเวลากักตัว 7 คืน – โปรดดูข้อ 3
 • Samui Plus มีสิทธิเลือกได้เฉพาะคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ระยะเวลากักตัว 7 คืน – โปรดดูข้อ 4

ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้เข้าพักที่อื่น (เช่น บ้านพักส่วนตัว หรือโรงแรมที่ไม่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล) ในทุกกรณี   

1.2 มีหนังสือรับรองบุคคลเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry หรือ COE) โดยคำอธิบายวิธีการขอ COE ตามข้อ 4 และการขอ COE ใช้เวลาโดยเฉลี่ย 2 สัปดาห์

 

2. การกักตัวแบบ Alternative Quarantine (AQ) 

2.1 ท่านต้องอยู่ในห้องพักตลอดช่วงการกักตัว ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว แพกเกจห้องพักจะรวมค่าอาหาร 3 มื้อ ค่าตรวจหาเชื้อโควิดแบบ PCR 2 ครั้งในช่วงกักตัว และค่าพาหนะรับ-ส่งระหว่างสนามบินไปยังโรงแรม 

2.2 ระยะเวลากักตัว ดังนี้

 • กักตัว 7 คืน หากบรรลุเงื่อนไขการฉีดวัคซีนตามข้อ 5 (โปรดดูด้านล่าง)
 • กักตัว 10 คืน สำหรับกรณีอื่น ๆ 
 • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนตามข้อ 5 ยังคงได้รับสิทธิกักตัว 7 คืน หากเดินทางและกักตัวพร้อมกับผู้ปกครองที่ได้รับสิทธิกักตัว 7 คืน 
 • หากกักตัวเป็นครอบครัวในห้องพักเดียวกันและมีผู้ปกครองอย่างน้อย 1 คนต้องกักตัว 10 คืน ทั้งครอบครัวต้องกักตัว 10 คืนตามด้วย

2.3 รายชื่อโรงแรม AQ ปรากฏตามเว็บไซต์ www.hsscovid.com ทั้งนี้ ท่านต้องเลือกโรงแรมที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดเดียวกันกับสนามบินปลายทางของท่านเท่านั้น ดังนี้

 • ลงสนามบินสุวรรณภูมิ ท่านสามารถเลือกพักโรงแรม AQ เฉพาะในกรุงเทพฯ สมุทรปราการ ชลบุรี และปราจีนบุรี
 • ลงสนามบินภูเก็ต ท่านสามารถเลือกพักโรงแรม AQ เฉพาะในภูเก็ตและพังงา

2.4 ช่องทางการจองโรงแรม AQ ได้แก่

 

3. Phuket Sandbox 

Phuket Sandbox เป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ซึ่งอนุญาตให้นักท่องเที่ยวออกจากโรงแรมระหว่างช่วงกักตัวได้ แต่ไม่มีสิทธิออกนอกภูเก็ตจนกว่าจะครบช่วงกักตัว 7 คืน

คนไทยที่จะเลือกไปประเทศไทยแบบ Phuket Sandbox ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ครบถ้วน

3.1 วัคซีน ต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนตามเงื่อนไขครบทุกข้อตามข้อ 5

(หมายเหตุ: เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ไม่ได้รับวัคซีนตามข้อ 5 ยังคงสามารถไปแบบ Phuket Sandbox ได้หากเดินทางและกักตัวพร้อมผู้ปกครองที่คุณสมบัติครบถ้วน)

3.2 ประกันสุขภาพ ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลอย่างน้อย 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นระยะเวลา 7 วัน ซึ่งระบุอย่างชัดเจนว่ารวมถึงกรณีติดเชื้อโควิด (ตัวอย่างประกันสุขภาพที่ถูกต้องตามเงื่อนไข ที่ https://covid19.tgia.org)

3.3 โรงแรมที่พัก

 • ต้องพักในโรงแรมมาตรฐาน SHA+ เท่านั้น เป็นเวลาอย่างน้อย 7 คืนในโรงแรมเดียวกันตลอด 
 • ต้องจองโรงแรมผ่านระบบ SHABA หรือเว็บไซต์ https://entrythailand.go.th เพื่อให้ได้รับใบจองโรงแรมในรูปแบบ SHABA สำหรับใช้ขอ COE (ใบจองโรงแรมประเภทอื่นไม่สามารถใช้ได้)
 • ต้องเดินทางจากสนามบินภูเก็ตไปยังโรงแรม SHA+ ด้วยรถที่จองไว้ล่วงหน้ากับโรงแรมที่จะเข้าพักเท่านั้น

(หมายเหตุ: ผู้ที่มีบัตรโดยสารเที่ยวบินขาออกจากประเทศไทยก่อนครบ 7 วัน ให้จองโรงแรมมาตรฐาน SHA+ ตามจำนวนวันจนถึงกำหนดเดินทางกลับ)

3.4 การตรวจหาเชือโควิดแบบ PCR

 • ต้องจองนัดตรวจหาเชื้อโควิดแบบ PCR ที่จังหวัดภูเก็ตจำนวน 2 ครั้ง ทางเว็บไซต์ www.thailandpsas.com โดยชำระค่าใช้จ่ายล่วงหน้า เพื่อนำหลักฐานการจองมาขอ COE (ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 6 ขวบ จองนัดตรวจ PCR เพียงครั้งเดียว)
 • ต้องแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิดแบบ PCR ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางจากฝรั่งเศส เพื่อให้สายการบินอนุญาตให้ท่านขึ้นเครื่อง

3.5 แอพพลิเคชั่นติดตามตัว ต้องติดตั้งและเปิดใช้งานแอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์มือถือที่ทางการไทยกำหนดตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในภูเก็ต

3.6 เที่ยวบินเข้าประเทศไทย ต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินที่บินจากต่างประเทศตรงเข้าภูเก็ตเท่านั้น (ห้ามเปลี่ยนเที่ยวบินที่กรุงเทพฯ มิฉะนั้นท่านจะต้องกักตัวแบบ AQ ที่กรุงเทพฯ)

หากท่านเดินทางถึงภูเก็ตแล้ว เจ้าหน้าที่พบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะให้ท่านเลือกระหว่างเข้ากักตัวที่โรงแรม AQ (ท่านรับผิดชอบค่าใช้จ่าย) หรือ เดินทางออกจากประเทศไทยทันที

 

4. Samui Plus

Samui Plus เป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเกาะสมุย ซึ่งอนุญาตให้นักท่องเที่ยวสามารถออกจากห้องและโรงแรมที่พักในช่วง 7 วันแรกได้ตามเงื่อนไข ดังนี้ 

 • วันที่ 1-3 ออกนอกห้องพักโดยอยู่ในบริเวณโรงแรมได้
 • วันที่ 4-7 อยู่ในเกาะสมุยภายในเส้นทางที่กำหนด (sealed route) ได้

เมื่อครบ 7 คืนแล้ว จึงสามารถเดินทางไปจังหวัดอื่นได้

คนไทยที่จะเลือกไปประเทศไทยแบบ Samui Plus ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ครบถ้วน 

4.1 การฉีดวัคซีน ต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนตามเงื่อนไขครบทุกข้อตามข้อ 5

(หมายเหตุ: เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ไม่ได้รับวัคซีนตามข้อ 5 ยังคงสามารถไปแบบ Samui Plus ได้หากเดินทางและกักตัวพร้อมผู้ปกครองที่คุณสมบัติครบถ้วน)

4.2 ประกันสุขภาพ ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลอย่างน้อย 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นระยะเวลา 7 วัน ซึ่งระบุอย่างชัดเจนว่ารวมถึงกรณีติดเชื้อโควิด (ตัวอย่างประกันสุขภาพที่ถูกต้องตามเงื่อนไข ที่ https://covid19.tgia.org)

4.3 โรงแรมที่พัก

 • ต้องพักในโรงแรมมาตรฐาน Samui SHA+ เท่านั้น (ดูรายชื่อโรงแรมที่ www.thailandsha.com) อย่างน้อย 7 คืนในโรงแรมเดียวกันตลอด โดยการขอ COE ต้องใช้ใบจองโรงแรมในรูปแบบ Samui Plus เท่านั้น (ใบจองโรงแรมประเภทอื่นไม่สามารถใช้ได้)
 • ต้องเดินทางจากสนามบินสมุยไปยังโรงแรมด้วยรถที่จองไว้ล่วงหน้ากับโรงแรมที่จะเข้าพักเท่านั้น

(หมายเหตุ: ผู้ที่มีบัตรโดยสารเที่ยวบินขาออกจากประเทศไทยก่อนครบ 7 วัน ให้จองโรงแรมตามจำนวนวันจนถึงกำหนดเดินทางกลับ)

4.4 การตรวจหาเชือโควิดแบบ PCR

 • ต้องจองนัดตรวจหาเชื้อโควิดแบบ PCR ที่เกาะสมุยจำนวน 2 ครั้ง โดยระบุรวมในใบจองโรงแรมในรูปแบบ Samui Plus (ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 6 ขวบ จองนัดตรวจ PCR เพียงครั้งเดียว)
 • ต้องแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิดแบบ PCR ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางจากฝรั่งเศส เพื่อให้สายการบินอนุญาตให้ท่านขึ้นเครื่อง

4.5 แอพพลิเคชั่นติดตามตัว ต้องติดตั้งและเปิดใช้งานแอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์มือถือที่ทางการไทยกำหนดตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในเกาะสมุย

4.6 เที่ยวบิน ต้องขึ้นเที่ยวบินเลขที่ PG5125, PG5151 หรือ PG5171 เส้นทางกรุงเทพฯ – สมุย เท่านั้น

 

5. เงื่อนไขการฉีดวัคซีน (เพื่อได้สิทธิกักตัว 7 คืน)

ท่านต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนตามเงื่อนไขทุกข้อ ดังนี้

5.1 เป็นชนิดวัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก WHO หรือกระทรวงสาธารณสุขไทย ได้แก่ Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinovac, Sinopharm และ Sputnik V

5.2 ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด คือ 2 โดสสำหรับทุกยี่ห้อ หรือ 1 โดสสำหรับ Janssen แม้กระทั่งผู้ที่เคยติดเชื้อโควิดแล้วก็ตาม

5.3 ได้รับวัคซีนโดสสุดท้ายอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง โดยเริ่มนับจากวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ฉีดวัคซีนจนถึงวันออกเดินทางจากสนามบินแห่งแรก

 

6. การขอหนังสือรับรองบุคคลเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry – COE) 

โปรดเข้าเว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th/ และดำเนินการตาม 2 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

6.1 ขอลงทะเบียน:

 • กรอกข้อมูลส่วนตัว และแนบไฟล์หน้าหนังสือเดินทางของท่าน (หากท่านเลือก Phuket Sandbox หรือ Samui Plus โปรดแนบไฟล์เอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนและประกันสุขภาพให้ครบถ้วน  และกรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปีที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน โปรดแนบ หน้าหนังสือเดินทางของผู้ปกครองด้วย)
 • ภายใน 7 วัน ท่านจะได้รับแจ้ง “อนุมัติการลงทะเบียน” (กรณีข้อมูลถูกต้องและเอกสารครบถ้วน) หรือ“ไม่อนุมัติการลงทะเบียน” พร้อมเหตุผลและสิ่งที่ท่านต้องแก้ไข เช่น กรอกข้อมูล และ/หรือ แนบไฟล์เอกสารเพิ่ม)
 • ในกรณีไม่อนุมัติลงทะเบียน ท่านต้องกดปุ่มสีเหลือง (Edit Information) เพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและแนบไฟล์เอกสารเพิ่ม

6.2 ขอรับ COE:

 • เมื่อท่านได้รับอนุมัติการลงทะเบียนแล้ว ท่านมีเวลา 15 วันสำหรับการแนบหลักฐานยืนยันการเดินทาง ได้แก่ (1) บัตรโดยสารเที่ยวบิน และ (2) โรงแรมที่พัก ในรูปแบบ AQ (สำหรับกรุงเทพฯ หรือภูเก็ต) หรือ SHABA (สำหรับภูเก็ต) หรือ Samui E(สำหรับสมุย) ทั้งนี้ หากท่านดำเนินการขั้นตอนนี้ไม่ทันภายใน 15 วัน ระบบจะลบข้อมูลของท่าน และท่านต้องเริ่มขั้นตอนลงทะเบียนตามข้อ 6.1 ใหม่ ดังนั้น ท่านยังไม่ควรลงทะเบียนหากท่านไม่มั่นใจว่า จะสามารถจองบัตรโดยสารเที่ยวบินได้ภายใน 15 วัน
 • ภายใน 7 วัน ท่านจะได้รับแจ้ง “อนุมัติ COE” (ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ COE ทางเว็บไซต์ได้เอง) หรือ “ไม่อนุมัติ COE” พร้อมเหตุผลและสิ่งที่ท่านต้องแก้ไข (กรอกข้อมูล และ/หรือ แนบไฟล์เอกสารเพิ่ม)
 • ในกรณีไม่อนุมัติ COE ท่านต้องกดปุ่มสีแดง (Confirm / Edit Travel) เพื่อแก้ไขข้อมูลและแนบไฟล์เอกสารเพิ่ม

ข้อแนะนำสำคัญ:

 • ท่านเป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูลใน COE ของท่านเอง และการกรอกข้อมูลและแนบไฟล์เอกสารครบถ้วนตั้งแต่แรก จะช่วยให้ท่านได้รับ COE เร็วขึ้น ดังนั้น โปรดกรอกข้อมูลด้วยความรอบคอบ ตรวจสอบตัวสะกดทุกตัวในทุกช่องให้ถูกต้อง
 • โปรดเช็คอีเมลของท่านเป็นระยะเพื่อติดตามสถานะคำร้องขอ COE ของท่าน เนื่องจากระบบจะส่งอีเมลถึงท่านโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนสถานะของคำร้อง ท่านจะได้สามารถแก้ไขคำร้องได้ทันท่วงทีหากจำเป็น และกรุณางดโทรศัพท์มาสอบถามความคืบหน้าของคำร้อง COE 
 • หากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและโรงแรมที่พักภายหลังได้รับอนุมัติ COE แล้ว โปรดแจ้งขอแก้ไข COE อย่างน้อย 3 วันทำการก่อนเดินทาง ทาง consular.par@mfa.mail.go.th 
 • ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้งานเว็บไซต์ coethailand.mfa.go.th ได้ทีนี่ –> คู่มือผู้ใช้ระบบลงทะเบียนขอรับ COE
 

7. เอกสารสำหรับขึ้นเครื่องบิน

นอกจากบัตรโดยสารเที่ยวบินและหนังสือเดินทางแล้ว โปรดเตรียมเอกสารตามข้อ 7.1-7.5 ในรูปแบบกระดาษไปขึ้นเครื่องบิน 

7.1 COE ที่ท่านได้รับตามข้อ 6

7.2 แบบฟอร์มข้อมูลสุขภาพ ต.8 ซึ่งท่านต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่ไทยเมื่อเดินทางถึงไทย (ดาวน์โหลดที่นี่ –> ต.8)

7.3 ใบผลตรวจโควิดเป็นภาษาอังกฤษ ที่ระบุว่า ไม่พบเชื้อโควิดจากการตรวจสอบแบบ RT-PCR ซึ่งผลต้องออกไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (หมายเหตุ: เป็นข้อบังคับสำหรับทุกคนที่เข้าร่วม Phuket Sandbox และ Samui Plus ส่วนคนที่เลือกกักตัวแบบ AQ ขึ้นกับแต่ละสายการบิน ดังนั้น ผู้ที่กักตัวแบบ AQ โปรดสอบถามสายการบินของท่าน)

7.4 (ตามมาตรการชั่วคราวของฝรั่งเศสตั้งแต่ 21 มกราคม 2564) กรอกแบบฟอร์มเหตุผลความจำเป็นของการเดินทางออกนอกฝรั่งเศสไปยังประเทศนอกสหภาพยุโรป เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝรั่งเศส เป็นภาษาฝรั่งเศส (ดาวน์โหลดที่นี่ –> แบบฟอร์มเหตุผล ฝรั่งเศส ) หรือภาษาอังกฤษ (ดาวน์โหลดที่นี่ –> แบบฟอร์มเหตุผล อังกฤษ ) และโปรดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานพิสูจน์ความจำเป็นของการเดินทางให้มากที่สุด เพราะเจ้าหน้าที่ที่สนามบินสามารถใช้ดุลพินิจในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางออกจากฝรั่งเศส

7.5 (เฉพาะผู้กักตัวแบบ Phuket Sandbox หรือ Samui Plus) เอกสารยืนยันการฉีดวัคซีน และ ประกันสุขภาพ

 

8. ขั้นตอนสำหรับคนต่างชาติ (ไม่มีหนังสือเดินทางไทย) ที่ต้องการไปประเทศไทยด้วย

คนต่างชาติมีขั้นตอนดำเนินการและรายการเอกสารแตกต่างจากคนไทย โดยสามารถดูข้อมูลสำหรับคนต่างชาติได้ที่ http://www.thaiembassy.fr/fr/voyagecovid/

 

9. การเดินทางของคนไทยเข้าฝรั่งเศส 

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยที่ https://th.ambafrance.org/Travel-to-France-TH#t

 

10. หากมีคำถามอื่น ๆ 

โปรดส่งอีเมล์มาที่ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ consular.par@mfa.mail.go.th ซึ่งเป็นช่องทางที่เจ้าหน้าที่สามารถศึกษาข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ของท่านได้อย่างถี่ถ้วนและตอบคำถามท่านได้รวดเร็วและครบถ้วนที่สุด

*************************************