คนไทยเข้าประเทศไทยช่วงโควิด

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

คำถาม-คำตอบ

เกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศไทยของคนไทยในช่วงโควิด

***หมายเหตุ: ข้อมูลในหน้านี้สำหรับคนไทยในฝรั่งเศส โมนาโกและแอลจีเรีย ซึ่งเป็นประเทศในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เท่านั้น  หากท่านพำนักอาศัยอยู่ในประเทศอื่น โปรดสอบถามข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตไทยที่ดูแลรับผิดชอบประเทศของท่าน***

1. หากฉันต้องการเดินทางไปประเทศไทย ฉันต้องทำอย่างไร ?

ท่านต้องยินยอมรับเงื่อนไขต่อไปนี้โดยไม่มีข้อยกเว้น

1.1 เดินทางด้วยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศไทย ตามรายชื่อเที่ยวบินในข้อ 2 (ทั้งนี้ เนื่องจากเที่ยวบินพาณิชย์ปกติยังคงถูกห้ามเข้าประเทศไทย)

1.2 เมื่อถึงไทยแล้ว ท่านต้องเข้ารับการกักตัว 15 วันในสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้ (State Quarantine – SQ) หรือในโรงแรมทางเลือกที่ผ่านการรับรองจากรัฐบาล (Alternative State Quarantine – ASQ) แบบใดแบบหนึ่ง (ดูคำอธิบายเพิ่มในข้อ 3) ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้กักตัวที่บ้านพักในทุกกรณี

1.3 สามารถหาใบรับรองความพร้อมการเดินทางด้วยเครื่องบิน (Fit-to-Fly Certificate) ซึ่งแพทย์ลงนามไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ตัวอย่างใบ Fit-to-Fly คลิกทีนี่ –>Fit to Fly)

1.4 มีหนังสือรับรองคนไทยเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry หรือ COE) โดยคำอธิบายวิธีการขอ COE ตามข้อ 5 และการขอ COE ใช้เวลาอย่างน้อย 6 วันทำการ

2. เที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไทย มีเที่ยวบินใดบ้าง ?

สายการบินและรหัสเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไทยล่าสุด ตามเว็บไซต์นี้ https://bit.ly/2Ude2kx

3. การกักตัวแบบ SQ และ ASQ เป็นอย่างไร ?

3.1 การกักตัวแบบ SQ ไม่มีค่าใช้จ่าย ท่านจะไม่ทราบล่วงหน้าว่าสถานที่กักตัวคือที่ใด และท่านอาจต้องพักห้องคู่ร่วมกับผู้อื่น

3.2 การกักตัวแบบ ASQ ท่านเป็นผู้จองโรงแรม ASQ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองตามรายชื่อที่ปรากฏในเว็บไซต์ www.hsscovid.com โดยแต่ละโรงแรมมีค่าที่พักแตกต่างกัน (เริ่มตั้งแต่ประมาณ 30,000 บาทต่อแพกเกจกักตัว 15 วัน) ทั้งนี้ ท่านต้องเลือกโรงแรมที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดเดียวกันกับสนามบินปลายทางของท่านเท่านั้น ดังนี้

  • ลงสนามบินสุวรรณภูมิ ท่านสามารถเลือกพักโรงแรม ASQ เฉพาะในกรุงเทพฯ สมุทรปราการ ชลบุรี และปราจีนบุรี
  • ลงสนามบินภูเก็ต ท่านสามารถเลือกพักโรงแรม ASQ เฉพาะในภูเก็ตและพังงา

 

4. การกักตัวแบบ SQ และ ASQ มีผลต่อการเลือกเที่ยวบินอย่างไร ?

4.1 หากท่านตัดสินใจกักตัวแบบ ASQ ท่านสามารถเดินทางด้วยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์เที่ยวใดก็ได้ โดยท่านติดต่อสายการบินโดยตรงเพื่อจองบัตรโดยสาร

4.2 หากท่านตัดสินใจกักตัวแบบ SQ ท่านต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ที่มีโควต้าสำหรับผู้กักตัวแบบ SQ  (ซึ่งมีเพียงบางเที่ยวบิน) โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะประชาสัมพันธ์ตัวอย่างเที่ยวบินลักษณะนี้ให้คนไทยในเขตอาณาทราบในข้อ 9 ของหน้านี้ แล้วท่านเป็นผู้ติดต่อสายการบินเองว่า เที่ยวบินที่ท่านประสงค์จะจองยังคงเหลือโควต้าสำหรับผู้กักตัวแบบ SQ หรือไม่ 

 

5. การขอหนังสือรับรองคนไทยเดินทางเข้าประเทศไทย (COE) ต้องทำอย่างไร ?

โปรดเข้าเว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th/ และดำเนินการตาม 2 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

5.1 ขอลงทะเบียน: กรอกข้อมูลส่วนตัว และแนบไฟล์หน้าหนังสือเดินทางของท่าน หลังจากนั้น ภายใน 3 วันทำการ ท่านจะได้รับแจ้ง “อนุมัติการลงทะเบียน” (กรณีข้อมูลถูกต้องและเอกสารครบถ้วน) หรือ “ไม่อนุมัติการลงทะเบียน” พร้อมเหตุผลและสิ่งที่ท่านต้องแก้ไข (กรอกข้อมูล/แนบไฟล์เอกสารเพิ่ม)

5.2 ขอรับ COE: เมื่อท่านได้รับอนุมัติการลงทะเบียนแล้ว ท่านมีเวลา 15 วันสำหรับการแนบหลักฐานการจอง (1) บัตรโดยสารเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ และ (2) โรงแรมที่พัก ASQ หรือ หลักฐานว่าท่านได้รับสิทธิกักตัวแบบ SQ (เช่น อีเมล์ยืนยันจากสายการบิน) ทั้งนี้ หากท่านดำเนินการขั้นตอนนี้ไม่ทันภายใน 15 วัน ระบบจะลบข้อมูลของท่าน และท่านต้องเริ่มขั้นตอนลงทะเบียนตามข้อ 5.1 ใหม่ ดังนั้น ท่านยังไม่ควรลงทะเบียนหากท่านไม่มั่นใจว่า จะสามารถจองบัตรโดยสารเที่ยวบินได้ภายใน 15 วัน 

หลังจากนั้น ภายใน 3 วันทำการ ท่านจะได้รับแจ้ง “อนุมัติ COE” (ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ COE ทางเว็บไซต์ได้เอง) หรือ “ไม่อนุมัติ COE” พร้อมเหตุผลและสิ่งที่ท่านต้องแก้ไข (กรอกข้อมูล/แนบไฟล์เอกสารเพิ่ม)

ข้อแนะนำสำคัญ:

  • ท่านเป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูลใน COE ของท่านเอง ดังนั้น โปรดกรอกข้อมูลด้วยความระมัดระวัง ตรวจสอบตัวสะกดทุกตัวในทุกช่องให้ถูกต้อง และหมั่นเข้าระบบตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของท่านทุก 2-3 วัน
  • หากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและโรงแรมที่พักภายหลังได้รับอนุมัติ COE แล้ว โปรดรีบแจ้งขอแก้ไข COE ทาง thaiconsular.paris@hotmail.com 
  • ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้งานเว็บไซต์ coethailand.mfa.go.th ได้ทีนี่ –> คู่มือผู้ใช้ระบบลงทะเบียนขอรับ COE

 

6. เมื่อฉันได้รับ COE แล้ว ต้องทำอะไรอีกจึงจะขึ้นเครื่องบินได้ ?

นอกจากบัตรโดยสารเที่ยวบินและหนังสือเดินทางแล้ว โปรดเตรียมเอกสารตามข้อ 6.1-6.5 ในรูปแบบกระดาษไปขึ้นเครื่องบิน และดำเนินการข้อ 6.6

6.1 COE ที่ท่านได้รับตามข้อ 5

6.2 ใบรับรองความพร้อมการเดินทางด้วยเครื่องบิน (Fit-to-Fly Certificate) ซึ่งแพทย์ลงนามไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

6.3 (สำหรับบางสายการบิน) ใบผลตรวจโควิดที่ระบุว่า ไม่พบเชื้อโควิดจากการตรวจสอบแบบ RT-PCR ซึ่งผลต้องออกไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (หมายเหตุ: ข้อบังคับของแต่ละสายการบินแตกต่างกัน ดังนั้น โปรดสอบถามสายการบินของท่านเพื่อความแน่ใจ)

6.4 แบบฟอร์มข้อมูลสุขภาพ ต.8 ซึ่งท่านต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่ไทยเมื่อเดินทางถึงไทย (ดาวน์โหลดที่นี่ –> ต.8)

6.5 (ตามมาตรการชั่วคราวของฝรั่งเศสตั้งแต่ 21 มกราคม 2564) กรอกแบบฟอร์มเหตุผลความจำเป็นของการเดินทางออกนอกฝรั่งเศสไปยังประเทศนอกสหภาพยุโรป เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝรั่งเศส เป็นภาษาฝรั่งเศส (ดาวน์โหลดที่นี่ –> แบบฟอร์มเหตุผล ฝรั่งเศส ) หรือภาษาอังกฤษ (ดาวน์โหลดที่นี่ –> แบบฟอร์มเหตุผล อังกฤษ ) และโปรดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานพิสูจน์ความจำเป็นของการเดินทางให้มากที่สุด เพราะเจ้าหน้าที่ที่สนามบินสามารถใช้ดุลพินิจในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางออกจากฝรั่งเศส

6.6 ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “ThailandPlus” ลงในโทรศัพท์มือถือ และลงทะเบียนในแอพพลิเคชั่นดังกล่าว ด้วยการใส่หมายเลข 6 หลักที่ได้รับขณะสมัครขอหนังสือรับรองและหมายเลชหนังสือรับรอง โดยท่านต้องแสดงการลงทะเบียนในโทรศัพท์ต่อเจ้าหน้าที่ไทยเมื่อเดินทางถึงไทย (ดูคลิปอธิบายแอพพลิเคชั่นได้ที่ https:/qrgo.page.link/s9zH9 และอ่านคู่มือใช้งานแอพที่ –> คู่มือ Thailandplus )

หมายเหตุ: ขอแนะนำให้ท่านเตรียมเอกสารข้อ 6.2 และ 6.4 เป็นภาษาอังกฤษเพื่อความมั่นใจ เพราะมีกรณีตัวอย่างบางสายการบิน (เช่น SWISS) ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินเพราะถือเอกสารที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ (แม้สายการบินส่วนใหญ่จะยอมรับเอกสารภาษาฝรั่งเศสก็ตาม)

 

7. หากฉันมีคนรู้จักเป็นคนต่างชาติ (ไม่มีหนังสือเดินทางไทย) ที่ต้องการไปประเทศไทยด้วย จะต้องทำอย่างไร?

คนต่างชาติมีขั้นตอนดำเนินการและรายการเอกสารแตกต่างจากคนไทย โดยสามารถดูข้อมูลสำหรับคนต่างชาติได้ที่ http://www.thaiembassy.fr/fr/voyagecovid/

 

8. หากฉันมีคำถามอื่น ๆ จะติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้อย่างไร?

โปรดส่งอีเมล์มาที่ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ thaiconsular.paris@hotmail.com ซึ่งเป็นช่องทางที่เจ้าหน้าที่สามารถศึกษาข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ของท่านได้อย่างถี่ถ้วนและตอบคำถามท่านได้รวดเร็วและครบถ้วนที่สุด ทั้งนี้ ก่อนส่งอีเมล์สอบถาม ขอความร่วมมือท่านโปรดอ่านข้อมูลในหน้านี้โดยละเอียดอีกครั้ง

 

9. ตัวอย่างเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ที่มีโควต้า SQ และผู้โดยสารสามารถจองบัตรโดยสารได้โดยตรงกับสายการบิน

9.1 เที่ยวบินสายการบิน Air France AF166 เส้นทางปารีส-กรุงเทพฯ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564, 27 กุมภาพันธ์ 2564, 13 มีนาคม และ 19 มีนาคม 2564 

ตามข่าวประชาสัมพันธ์ทาง Facebook สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ https://www.facebook.com/133471707071734/posts/1150774055341489/

และ https://www.facebook.com/133471707071734/posts/1169504110135150/

(ลิงค์แรกของเที่ยวบินเดือนกุมภาพันธ์ และลิงค์ที่สองของเที่ยวบินเดือนมีนาคม)

ท่านสามารถจองบัตรโดยสารและขอหนังสือยืนยันสิทธิกักตัวแบบ SQ กับบริษัท CFA Voyages ที่ Mme. Mana SING โทร. 0781934073 วันจันทร์-ศุกร์ 09.30-12.30 น. และ 13.30-17.30 น. อีเมล์ mana@cfavoyages.fr (ภาษาไทย ฝรั่งเศสและอังกฤษ)

 

9.2 เที่ยวบินสายการบินไทย TG931 เส้นทางปารีส-กรุงเทพฯ วันที่ 25 มีนาคม 2564

ท่านสามารถจองบัตรโดยสาร ขอหนังสือยืนยันสิทธิกักตัวแบบ SQ และศึกษาเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับบัตรโดยสาร ได้ที่ https://www.thaiairways.com/sites/fr_FR/offres/offres_speciales/vols-speciaux-paris-bangkok.page

 

9.3 เที่ยวบินสายการบิน Lufthansa และการบินไทย เส้นทางแฟรงค์เฟิร์ต-กรุงเทพฯ ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564

*************************************