คนไทยเข้าประเทศไทยช่วงโควิด

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด  วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

คำถาม-คำตอบ

เกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศไทยของคนไทยในช่วงโควิด

***หมายเหตุ: ข้อมูลในหน้านี้สำหรับคนไทยในฝรั่งเศส โมนาโกและแอลจีเรีย ซึ่งเป็นประเทศในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เท่านั้น  หากท่านพำนักอาศัยอยู่ในประเทศอื่น โปรดสอบถามข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตไทยที่ดูแลรับผิดชอบประเทศของท่าน***

1. เงื่อนไขทั่วไป

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 คนไทยที่เดินทางถึงประเทศไทยทุกคนจะต้องทำตามเงื่อนไขอย่างน้อย 2 ประการ ดังนี้

1.1 เข้าพักในโรงแรมที่ผ่านการรับรองจากรัฐบาลไทยเป็นเวลา 14 คืน โดยท่านรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้

 • Alternative Quarantine (AQ) (มีสิทธิเลือกได้ทุกคน – โปรดดูข้อ 2) หรือ
 • Phuket Sandbox (มีสิทธิเลือกได้เฉพาะคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน – โปรดดูข้อ 3)
 • Samui Plus (มีสิทธิเลือกได้เฉพาะคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน – โปรดดูข้อ 4)

ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้เข้าพักที่อื่น (เช่น บ้านพักส่วนตัว หรือโรงแรมที่ไม่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล) ในทุกกรณี และไม่มีการกักตัวในสถานที่ของรัฐ (State Quarantine – SQ) อีกต่อไป  

1.2 มีหนังสือรับรองบุคคลเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry หรือ COE) โดยคำอธิบายวิธีการขอ COE ตามข้อ 4 และการขอ COE ใช้เวลาอย่างน้อย 14 วัน

 

2. การเข้าพักในโรงแรมแบบ Alternative Quarantine (AQ) 

2.1 ท่านต้องอยู่ในห้องพักตลอดช่วง 14 คืน ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว แพกเกจห้องพักจะรวมค่าอาหาร 3 มื้อ ค่าตรวจหาเชื้อโควิดแบบ PCR 3 ครั้งในช่วง 14 วัน และค่าพาหนะรับ-ส่งระหว่างสนามบินไปยังโรงแรม 

2.2 รายชื่อโรงแรม AQ ปรากฏตามเว็บไซต์ www.hsscovid.com ทั้งนี้ ท่านต้องเลือกโรงแรมที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดเดียวกันกับสนามบินปลายทางของท่านเท่านั้น ดังนี้

 • ลงสนามบินสุวรรณภูมิ ท่านสามารถเลือกพักโรงแรม AQ เฉพาะในกรุงเทพฯ สมุทรปราการ ชลบุรี และปราจีนบุรี
 • ลงสนามบินภูเก็ต ท่านสามารถเลือกพักโรงแรม AQ เฉพาะในภูเก็ตและพังงา

2.3 ช่องทางการจองโรงแรม AQ ได้แก่

 

3. Phuket Sandbox

Phuket Sandbox เป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ซึ่งอนุญาตให้นักท่องเที่ยวสามารถออกจากโรงแรมที่พักในช่วง 14 คืนแรกได้ (แต่ห้ามออกจากภูเก็ตจนกว่าครบ 14 คืน) โดยคนไทยที่จะเลือกไปประเทศไทยแบบ Phuket Sandbox ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ครบถ้วน 

3.1 ประเทศต้นทาง ต้องเดินทางจากประเทศที่อยู่ในกลุ่ม “ประเทศเป้าหมาย” ของโครงการ (ต้องอยู่ในประเทศนั้นอย่างน้อย 21 วันก่อนเดินทางไปประเทศไทย ยกเว้นเดินทางมาจากประเทศไทยเองไม่ถึง 21 วันก่อนกลับไปไทย ถือว่าได้รับอนุโลม) โดยขณะนี้ ฝรั่งเศสและโมนาโกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศเป้าหมายดังกล่าว แต่อาจมีการปรับเปลี่ยนรายชื่อกลุ่มประเทศเป็นระยะ

3.2 การฉีดวัคซีน ต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนตามเงื่อนไข ดังนี้

 • เป็นชนิดวัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก WHO หรือกระทรวงสาธารณสุขไทย (ทุกชนิดที่ฉีดในฝรั่งเศส ได้แก่ Pfizer, Moderna, AstraZeneca และ Janssen เข้าข่ายนี้)
 • ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด คือ 2 โดสสำหรับทุกยี่ห้อ หรือ 1 โดสสำหรับ Janssen แม้กระทั่งผู้ที่เคยติดเชื้อโควิดแล้วก็ตาม
 • ได้รับวัคซีนโดสสุดท้ายอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง โดยเริ่มนับจากวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ฉีดวัคซีนจนถึงวันเดินทาง
 • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ไม่ได้รับวัคซีน ได้รับอนุญาตให้เข้า Phuket Sandbox หากเดินทางพร้อมผู้ปกครอง

3.3 ประกันสุขภาพ ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลอย่างน้อย 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นระยะเวลา 15 วัน ซึ่งระบุอย่างชัดเจนว่ารวมถึงกรณีติดเชื้อโควิด (ตัวอย่างประกันสุขภาพที่ถูกต้องตามเงื่อนไข ที่ https://covid19.tgia.org)

3.4 โรงแรมที่พัก

 • ต้องพักในโรงแรมมาตรฐาน SHA+ เท่านั้น เป็นเวลาอย่างน้อย 14 คืน โดยห้ามเปลี่ยนโรงแรมในช่วง 7 คืนแรก
 • ต้องจองโรงแรมผ่านระบบ SHABA หรือเว็บไซต์ https://entrythailand.go.th เพื่อให้ได้รับใบจองโรงแรมในรูปแบบ SHABA (ใบจองโรงแรมประเภทอื่นไม่สามารถใช้ได้)
 • ต้องเดินทางจากสนามบินภูเก็ตไปยังโรงแรม SHA+ ด้วยรถที่จองไว้ล่วงหน้ากับโรงแรมที่จะเข้าพักเท่านั้น

(หมายเหตุ: ผู้ที่มีบัตรโดยสารเที่ยวบินขาออกจากประเทศไทยก่อนครบ 14 วัน ให้จองโรงแรมมาตรฐาน SHA+ ตามจำนวนวันจนถึงกำหนดเดินทางกลับ)

3.5 การตรวจหาเชือโควิดแบบ PCR

 • ต้องจองนัดตรวจหาเชื้อโควิดแบบ PCR ที่จังหวัดภูเก็ตจำนวน 3 ครั้งในช่วง 14 วันแรก (ครั้งแรกในวันที่เดินทางถึง ครั้งที่สองในวันที่ 6 ครั้งที่สามในวันที่ 12) โดยชำระค่าใช้จ่ายล่วงหน้า เพื่อนำหลักฐานการจองมาขอ COE ซึ่งปกติแล้วท่านสามารถขอให้โรงแรม SHA+ ช่วยจองนัดได้ (หมายเหตุ: หากท่านอยู่ในภูเก็ตไม่ถึง 6 วัน ให้จองนัดตรวจ 1 ครั้ง หากอยู่ในภูเก็ต 6-11 วัน ให้จองนัดตรวจ 2 ครั้ง หากอยู่ในภูเก็ต 12 วันขึ้นไป ให้จองนัดตรวจ  3 ครั้ง)
 • ต้องแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิดแบบ PCR ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางจากฝรั่งเศส เพื่อให้สายการบินอนุญาตให้ท่านขึ้นเครื่อง
 • เด็กอายุไม่ถึง 6 ขวบ จองนัดตรวจ PCR เพียงครั้งเดียว (ตรวจที่สนามบินภูเก็ต)

3.6 แอพพลิเคชั่นติดตามตัว ต้องติดตั้งและเปิดใช้งานแอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์มือถือที่ทางการไทยกำหนดตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในภูเก็ต

3.7 เที่ยวบินเข้าประเทศไทย ต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินที่บินจากต่างประเทศตรงเข้าภูเก็ตเท่านั้น (ห้ามเปลี่ยนเที่ยวบินที่กรุงเทพฯ มิฉะนั้นท่านจะต้องกักตัวแบบ AQ ที่กรุงเทพฯ)

หากท่านเดินทางถึงภูเก็ตแล้ว เจ้าหน้าที่พบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะให้ท่านเลือกระหว่างเข้ากักตัวที่โรงแรม AQ (ท่านรับผิดชอบค่าใช้จ่าย) หรือ เดินทางออกจากประเทศไทยทันที

 

4. Samui Plus

Samui Plus เป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ซึ่งอนุญาตให้นักท่องเที่ยวสามารถออกจากห้องและโรงแรมที่พักในช่วง 14 วันแรกได้ตามเงื่อนไข ดังนี้ (หากผลตรวจเชื้อโควิดทุกครั้งเป็นลบ)

 • วันที่ 1-3 ออกนอกห้องพักโดยอยู่ในบริเวณโรงแรมได้
 • วันที่ 4-7 อยู่ในเกาะสมุยภายในเส้นทางที่กำหนด (sealed route) ได้
 • วันที่ 8-14 เดินทางในเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่าได้ 

เมื่อครบ 14 คืนแล้ว จึงสามารถเดินทางไปจังหวัดอื่นได้

คนไทยที่จะเลือกไปประเทศไทยแบบ Samui Plus ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ครบถ้วน 

4.1 ประเทศต้นทาง เหมือน Phuket Sandbox (ข้อ 3.1)

4.2 การฉีดวัคซีน เหมือน Phuket Sandbox (ข้อ 3.2)

4.3 ประกันสุขภาพ เหมือน Phuket Sandbox (ข้อ 3.3)

4.4 โรงแรมที่พัก

 • 7 คืนแรก ต้องพักในโรงแรมมาตรฐาน Samui Extra+ เท่านั้น โดยห้ามเปลี่ยนโรงแรม (ดูรายชื่อโรงแรมที่ www.thailandsha.com
 • คืนที่ 8-14  ต้องพักในโรงแรมมาตรฐาน SHA+ เท่านั้น  
 • ต้องเดินทางจากสนามบินสมุยไปยังโรงแรมด้วยรถที่จองไว้ล่วงหน้ากับโรงแรมที่จะเข้าพักเท่านั้น

(หมายเหตุ: ผู้ที่มีบัตรโดยสารเที่ยวบินขาออกจากประเทศไทยก่อนครบ 14 วัน ให้จองโรงแรมตามจำนวนวันจนถึงกำหนดเดินทางกลับ)

4.5 การตรวจหาเชือโควิดแบบ PCR เหมือน Phuket Sandbox (ข้อ 3.5) โดยตรวจที่เกาะสมุย 

4.6 แอพพลิเคชั่นติดตามตัว เหมือน Phuket Sandbox (ข้อ 3.ุ6) ตลอดช่วง 14 วันแรก

4.7 เที่ยวบิน ต้องขึ้นเที่ยวบินเลขที่ PG5125, PG5151 หรือ PG5171 เส้นทางกรุงเทพฯ – สมุย เท่านั้น

 

5. การขอหนังสือรับรองบุคคลเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry – COE) 

โปรดเข้าเว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th/ และดำเนินการตาม 2 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

5.1 ขอลงทะเบียน:

 • กรอกข้อมูลส่วนตัว และแนบไฟล์หน้าหนังสือเดินทางของท่าน (หากท่านเลือก Phuket Sandbox หรือ Samui Plus โปรดแนบไฟล์เอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนและประกันสุขภาพให้ครบถ้วน  และกรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปีที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน โปรดแนบ COE ของผู้ปกครองด้วย)
 • ภายใน 7 วัน ท่านจะได้รับแจ้ง “อนุมัติการลงทะเบียน” (กรณีข้อมูลถูกต้องและเอกสารครบถ้วน) หรือ“ไม่อนุมัติการลงทะเบียน” พร้อมเหตุผลและสิ่งที่ท่านต้องแก้ไข เช่น กรอกข้อมูล และ/หรือ แนบไฟล์เอกสารเพิ่ม)
 • ในกรณีไม่อนุมัติลงทะเบียน ท่านต้องกดปุ่มสีเหลือง (Edit Information) เพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและแนบไฟล์เอกสารเพิ่ม

5.2 ขอรับ COE:

 • เมื่อท่านได้รับอนุมัติการลงทะเบียนแล้ว ท่านมีเวลา 15 วันสำหรับการแนบหลักฐานยืนยันการเดินทาง ได้แก่ (1) บัตรโดยสารเที่ยวบิน และ (2) โรงแรมที่พัก ในรูปแบบ AQ (สำหรับกรุงเทพฯ หรือภูเก็ต) หรือ SHABA (สำหรับภูเก็ต) หรือ Samui Extra+ และ SHABA (สำหรับสมุย) ทั้งนี้ หากท่านดำเนินการขั้นตอนนี้ไม่ทันภายใน 15 วัน ระบบจะลบข้อมูลของท่าน และท่านต้องเริ่มขั้นตอนลงทะเบียนตามข้อ 4.1 ใหม่ ดังนั้น ท่านยังไม่ควรลงทะเบียนหากท่านไม่มั่นใจว่า จะสามารถจองบัตรโดยสารเที่ยวบินได้ภายใน 15 วัน
 • ภายใน 7 วัน ท่านจะได้รับแจ้ง “อนุมัติ COE” (ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ COE ทางเว็บไซต์ได้เอง) หรือ “ไม่อนุมัติ COE” พร้อมเหตุผลและสิ่งที่ท่านต้องแก้ไข (กรอกข้อมูล และ/หรือ แนบไฟล์เอกสารเพิ่ม)
 • ในกรณีไม่อนุมัติ COE ท่านต้องกดปุ่มสีแดง (Confirm / Edit Travel) เพื่อแก้ไขข้อมูลและแนบไฟล์เอกสารเพิ่ม

ข้อแนะนำสำคัญ:

 • ท่านเป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูลใน COE ของท่านเอง และการกรอกข้อมูลและแนบไฟล์เอกสารครบถ้วนตั้งแต่แรก จะช่วยให้ท่านได้รับ COE เร็วขึ้น ดังนั้น โปรดกรอกข้อมูลด้วยความรอบคอบ ตรวจสอบตัวสะกดทุกตัวในทุกช่องให้ถูกต้อง
 • โปรดเช็คอีเมลของท่านเป็นระยะเพื่อติดตามสถานะคำร้องขอ COE ของท่าน เนื่องจากระบบจะส่งอีเมลถึงท่านโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนสถานะของคำร้อง ท่านจะได้สามารถแก้ไขคำร้องได้ทันท่วงทีหากจำเป็น และกรุณางดโทรศัพท์มาสอบถามความคืบหน้าของคำร้อง COE 
 • หากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและโรงแรมที่พักภายหลังได้รับอนุมัติ COE แล้ว โปรดรีบแจ้งขอแก้ไข COE ทาง consular.par@mfa.mail.go.th 
 • ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้งานเว็บไซต์ coethailand.mfa.go.th ได้ทีนี่ –> คู่มือผู้ใช้ระบบลงทะเบียนขอรับ COE
 

6. เอกสารสำหรับขึ้นเครื่องบิน

นอกจากบัตรโดยสารเที่ยวบินและหนังสือเดินทางแล้ว โปรดเตรียมเอกสารตามข้อ 6.1-6.5 ในรูปแบบกระดาษไปขึ้นเครื่องบิน และดำเนินการข้อ 6.6

6.1 COE ที่ท่านได้รับตามข้อ 5

6.2 แบบฟอร์มข้อมูลสุขภาพ ต.8 ซึ่งท่านต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่ไทยเมื่อเดินทางถึงไทย (ดาวน์โหลดที่นี่ –> ต.8)

6.3 ใบผลตรวจโควิด (ควรเป็นภาษาอังกฤษ) ที่ระบุว่า ไม่พบเชื้อโควิดจากการตรวจสอบแบบ RT-PCR ซึ่งผลต้องออกไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (หมายเหตุ: เป็นข้อบังคับสำหรับทุกคนที่เข้าร่วม Phuket Sandbox และ Samui Plus ส่วนคนที่เลือกกักตัวแบบ AQ ขึ้นกับแต่ละสายการบิน ดังนั้น ผู้ที่กักตัวแบบ AQ โปรดสอบถามสายการบินของท่าน)

6.4 (ตามมาตรการชั่วคราวของฝรั่งเศสตั้งแต่ 21 มกราคม 2564) กรอกแบบฟอร์มเหตุผลความจำเป็นของการเดินทางออกนอกฝรั่งเศสไปยังประเทศนอกสหภาพยุโรป เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝรั่งเศส เป็นภาษาฝรั่งเศส (ดาวน์โหลดที่นี่ –> แบบฟอร์มเหตุผล ฝรั่งเศส ) หรือภาษาอังกฤษ (ดาวน์โหลดที่นี่ –> แบบฟอร์มเหตุผล อังกฤษ ) และโปรดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานพิสูจน์ความจำเป็นของการเดินทางให้มากที่สุด เพราะเจ้าหน้าที่ที่สนามบินสามารถใช้ดุลพินิจในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางออกจากฝรั่งเศส

6.5 (เฉพาะผู้เข้าร่วม Phuket Sandbox หรือ Samui Plus) เอกสารยืนยันการฉีดวัคซีน และ ประกันสุขภาพ

6.6 ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “ThailandPlus” ลงในโทรศัพท์มือถือ และลงทะเบียนในแอพพลิเคชั่นดังกล่าว ด้วยการใส่หมายเลข 6 หลักที่ได้รับขณะสมัครขอหนังสือรับรองและหมายเลขหนังสือรับรอง โดยท่านต้องแสดงการลงทะเบียนในโทรศัพท์ต่อเจ้าหน้าที่ไทยเมื่อเดินทางถึงไทย (ดูคลิปอธิบายแอพพลิเคชั่นได้ที่ https:/qrgo.page.link/s9zH9 และอ่านคู่มือใช้งานแอพที่ –> คู่มือ Thailandplus )

 

7. ขั้นตอนสำหรับคนต่างชาติ (ไม่มีหนังสือเดินทางไทย) ที่ต้องการไปประเทศไทยด้วย

คนต่างชาติมีขั้นตอนดำเนินการและรายการเอกสารแตกต่างจากคนไทย โดยสามารถดูข้อมูลสำหรับคนต่างชาติได้ที่ http://www.thaiembassy.fr/fr/voyagecovid/

 

8. การเดินทางของคนไทยเข้าฝรั่งเศส 

เงื่อนไขล่าสุดเกี่ยวกับการเดินทางเข้าฝรั่งเศสของคนต่างชาติ (ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2564) ปรากฏตามโพสท์ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ https://www.facebook.com/133471707071734/posts/1239195933165967/ โดยประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศสีส้ม ซึ่งมีรายละเอียดตามข้อ 2.2.2 และ 2.2.3 ในโพสท์ดังกล่าว

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยควบคู่กันได้ที่ https://th.ambafrance.org/Travel-to-France-TH#t

 

9. หากมีคำถามอื่น ๆ 

โปรดส่งอีเมล์มาที่ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ consular.par@mfa.mail.go.th ซึ่งเป็นช่องทางที่เจ้าหน้าที่สามารถศึกษาข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ของท่านได้อย่างถี่ถ้วนและตอบคำถามท่านได้รวดเร็วและครบถ้วนที่สุด

*************************************