ผู้มีหนังสือเดินทาง 2 เล่ม 2 สัญชาติ

คำแนะนำการใช้หนังสือเดินทางสำหรับผู้มีหนังสือเดินทาง 2 เล่ม 2 สัญชาติ ในการเดินทางเข้าออกประเทศไทย

ตามระเบียบปฏิบัติการด้านตรวจคนเข้าเมือง หากผู้เดินทางใช้หนังสือเดินทางเล่มใดเข้าประเทศ เมื่อเดินทางออกก็ต้องใช้หนังสือเดินทางเล่มนั้น กล่าวคือเมื่อเดินทางเข้าประเทศไทยโดยใช้หนังสือเดินทางไทย ให้ใช้หนังสือเดินทางไทยสำหรับการเดินทางออกจากประเทศไทย  หรือเมื่อเดินทางเข้าประเทศไทยโดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ ก็ให้ใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศนั้นเดินทางออกไป

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางที่ใช้หนังสือเดินทางต่างเล่มกันแจ้งเข้า-ออกประเทศไทย เนื่องจากจะทำให้การบันทึกข้อมูลการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย ในฐานข้อมูลการตรวจคนเข้าเมือง ไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจสร้างความสับสนและนำไปสู่ความผิดฐานเข้า-ออกเมืองโดยผิดกฎหมายของตัวผู้เดินทาง ทั้งนี้ ผู้ใช้หนังสือเดินทางไทยเข้าประเทศไทยแต่ใช้หนังสือเดินทางต่างประเทศตอนขาออก อาจโดนข้อหาอยู่ในประเทศไทยเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต ส่วนผู้ใช้หนังสือเดินทางต่างประเทศเข้าประเทศไทยแต่ใช้หนังสือเดินทางไทยตอนขาออก จะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไม่สามารถตรวจพบข้อมูลการเดินทางเข้าไทยก่อนหน้านั้น

ผู้เดินทางที่ใช้หนังสือเดินทางต่างประเทศแจ้งเข้าเมือง จะได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประเภทการตรวจลงตราที่ผู้เดินทางได้รับ (อาทิ ท่องเที่ยว 60 วัน หรือคนอยู่ชั่วคราว 90 วัน) หรือบางประเทศได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา (สิทธิ ผ.30 / ผ.ผ.14 / ผ.ผ.30 / ผ.ผ.90) ซึ่งผู้เดินทางจะต้องเดินทางออกก่อนการอนุญาตนั้นสิ้นสุดลง ดังนั้นหากผู้เดินทางประสงค์จะพำนักอยู่ต่อ ในประเทศไทยระยะยาว ผู้เดินทางจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อบังคับในการขออนุญาตขยายเวลาพำนัก กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในฐานะคนต่างชาติ