ฯพณฯ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ภายใต้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Convention for the Safeguarding of the Intangible cultural Heritage) ระหว่างวันที่ 3-9 ธันวาคม 2560 ณ เกาะเจจู เกาหลีใต้ โดยมีนางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.​ 2559 เป็นหัวหน้าคณะ

อนุสัญญาฯ มีภาคีทั้งหมด 171 ประเทศ ไทยได้เข้าเป็นภาคีอเมื่อปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อาทิ วรรณกรรมพื้นบ้าน ภาษา การละเล่นพื้นบ้าน งานช่างฝีมือดั้งเดิม

ข่าวและบทความสำคัญ ที่น่าสนใจอื่นๆ