เรื่องประกาศราคากลางการปรับปรุงระบบเครื่องทำความร้อนบ้านพักอัครราชทูต

โครงการ  ปรับปรุงระบบเครื่องทำความร้อนบ้านพักอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
เอกสารราคากลาง โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคา
วันที่  9  เมษายน  2018
บริษัท
ID Services
บริษัท
Engie Home Services
ลักษณะขอบข่ายงาน ราคาไม่รวมภาษี ราคาไม่รวมภาษี
(ยูโร) (ยูโร)
ล็อตงานการจัดซื้ออุปกรณ์ : ค่าเครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์/ถังรับน้ำขยายตัวและอุปกรณ์ 3,738.72 3,848.22
ล็อตล็อตงานการดำเนินงาน : ค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 605.00 893.28
ราคารวม (ยังไม่รวมภาษี) 4,343.72 4,741.50
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 5.5 – 10% 238.90 278.02
ราคาสุทธิ 4,582.62 5,019.52

Uncategorized @th ที่น่าสนใจอื่นๆ