เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เยี่ยมชมห้องสมุดของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพทิศ (Ecole française d’Extrême-Orient – EFEO)

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้เยี่ยมชมห้องสมุดของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพทิศ (Ecole française d’Extrême-Orient – EFEO) โดยมีนาย Christophe Marquet ผู้อำนวยการสำนักฯ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งจัดแสดงเอกสารเขียนด้วยลายมือจากประเทศไทยสมัยศตวรรษที่ 19 ซึ่งบางชิ้นเชื่อว่าได้รับมาจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ บิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย เพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีของไทยในสมัยนั้น

อนึ่ง สำนัก EFEO ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1900 ปัจจุบัน มีสำนักงานในประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ และที่กรุงเทพฯ ในศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี) โดยสำนัก EFEO ยังคงความสำคัญด้านงานศึกษาวิจัยทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี และเป็นที่เก็บรวบรวมเอกสารโบราณที่มีค่ามากมาย

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ