ที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้มีมติให้ขึ้นทะเบียน “นวดไทย”

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage – ICS-ICH) สมัยที่ 14 ณ กรุงโบโกตา โคลอมเบีย ได้มีมติให้ขึ้นทะเบียน “นวดไทย” หรือ “Nuad Thai, Traditional Thai Massage” ในบัญชีรายชื่อตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งมวลมนุษยชาติ (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity – RL) ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. 2003 (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003) ขององค์การยูเนสโก ทั้งนี้ “นวดไทย” เป็นรายการที่ 2 ของไทยที่ได้ขึ้นทะเบียน ต่อจาก “โขน” (Khon, masked dance drama in Thailand) ที่ได้ขึ้นทะเบียนไปเมื่อปี 2561


ในการนี้ นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (วธ.) ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ เน้นย้ำถึงความสำคัญของการขึ้นทะเบียน “นวดไทย” พร้อมกับการแสดงสาธิตการนวด โดยผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (สธ.) ในที่ประชุม

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ