เอกอัครราชทูตฯ พบปะกับกลุ่มผู้ประกอบการร้านนวดไทยในกรุงปารีส ครั้งที่ 2 เนื่องในโอกาสที่ “นวดไทย” ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งมวลมนุษยชาติขององค์การยูเนสโก

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2563 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้พบปะกับกลุ่มผู้ประกอบการร้านนวดไทยในกรุงปารีส ครั้งที่ 2 เนื่องในโอกาสที่ “นวดไทย” ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งมวลมนุษยชาติขององค์การยูเนสโก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนนวดไทย และร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์และยกระดับมาตรฐานนวดไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลควบคู่ไปกับการส่งเสริมเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ผู้เข้าร่วมการประชุมได้หารือคือแผนการจัดตั้งสมาคมร้านนวดไทยในฝรั่งเศส เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกมีเวทีเพื่อการหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน และร่วมผลักดันประเด็นในการส่งเสริมภาพลักษณ์และธุรกิจการนวดไทยในฝรั่งเศส

สืบเนื่องจากผลการหารือดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความยินดีขอเชิญผู้ประกอบการร้านนวดไทยที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดตั้งสมาคมร้านนวดไทยในฝรั่งเศส ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 18 มี.ค. 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต (18 rue Albéric Magnard, 75016 Paris) โดยขอให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วม แจ้งความประสงค์ไปที่ ambassadedethailande@gmail.com โดยขอความกรุณาระบุชื่อ-นามสกุล ชื่อร้าน และจำนวนผู้เข้าร่วม ภายในวันศุกร์ที่ 13 มี.ค. 2563

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ