งานสาธิตการนวดไทย ณ องค์การยูเนสโก กรุงปารีส

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และสำนักงานผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก ได้จัดงานสาธิตการนวดไทยให้แก่เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวร นักการทูตประเทศต่างๆ ประจำยูเนสโก และเจ้าหน้าที่ของยูเนสโก โดยกิจกรรมครั้งนี้เปฺ็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ “นวดไทย” ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งมวลมนุษยชาติ (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) ขององค์การยูเนสโก เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2562

การจัดกิจกรรมครั้งมีร้านที่ให้บริการนวดไทยกว่า 14 ร้านในกรุงปารีสและบริเวณใกล้เคียงอาสาส่งพนักงานนวดเข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้เข้ารับการสาธิตต่างรู้สึกยินดี ชื่นชมและได้ขอบคุณไทยที่จัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมกิจการบริการนวดไทยในฝรั่งเศสแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลอีกด้วย

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ