คณะกรรมการอาเซียนในกรุงปารีส (ASEAN Committee in Paris) เยือนเมือง Marseille

เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ไทยในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนในกรุงปารีส (ASEAN Committee in Paris) ได้นำคณะทูตและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงปารีสเดินทางไปยังเมือง Marseille โดยการต้อนรับของเทศบาลเมือง Marseille

เมือง Marseille เป็นเมืองใหญ่ลำดับสองของฝรั่งเศส รองจากรุงปารีส เป็นเมืองท่าที่สำคัญของโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียน

การเยือนเมือง Marseille ครั้งนี้ คณะทูตอาเซียนได้เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกเทศมนตรีเมือง Marseille และประธานแคว้น Provence-Alpes-Côte d’Zur เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ เพื่อศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจและศักยภาพของเมือง Marseille อาทิ The Camp ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพและศึกษานวัตกรรม การท่าเรือของเมือง Marseille และบริษัท Airbus Helicopter ซึ่งมีการลงทุนมหาศาลในภูมิภาคอาเซียน ในการนี้ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้เป็นผู้นำบรรยายสรุปเกี่ยวกับอาเซียน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้แก่ผู้แทนภาคธุรกิจของ Marseille ที่หอการค้าเมือง Marseille ด้วย

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ