วันวิสาขบูชา *15 ค่ำ เดือน 6 วันสำคัญทางพุทธศาสนา*

*15 ค่ำ เดือน 6 วันสำคัญทางพุทธศาสนา*

วันเพ็ญเดือน 6 (เดือนวิสาขมาส) นับเป็นวันสำคัญสำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นวันสำคัญในระดับสากลตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ โดยเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุด 3 เหตุการณ์ในพระพุทธศาสนา ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธโคดม ซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นตรงกัน ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมการเกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วิสาขบูชา ย่อมาจาก วิสาขปุรณมีบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ

หลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชา หรือ “อริยสัจ 4” เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบวิธีการดับทุกข์ โดยมีความหมายว่า ความจริงอันประเสริฐ หรือความจริงที่ทำให้ผู้เข้าถึงเป็นอริยะ มีอยู่ 4 ข้อ ได้แก่

• ทุกข์ สภาพที่ทนได้ยาก (ทุกข์ขั้นพื้นฐาน คือ การเกิด การแก่ และการตาย)
• สมุทัย เหตุแห่งการเกิดทุกข์ (“ตัณหา” / “กิเลส”)
• นิโรธ การดับทุกข์
• มรรค หนทางสู่ความดับทุกข์ 8 ประการ (ความเห็นชอบ ดำริชอบ วาจาชอบ กระทำชอบ เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งจิตมั่นชอบ)

ในวันวิสาขบูชา พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรยึดมั่นในหลักธรรม ซึ่งควรนำมาปฏิบัติ ได้แก่ ความกตัญญู อริยสัจ 4 และความไม่ประมาท

อนึ่ง วันวิสาขบูชา (Vesak Day) ได้ถูกรับรองให้เป็น “วันสำคัญสากล” ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 55 เมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยได้รับการรับรองจาก 16 ประเทศ คือ ไทย ศรีลังกา บังกลาเทศ ภูฏาน กัมพูชา ลาว มัลดีฟส์ มองโกเลีย พม่า เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ สเปน อินเดีย และยูเครน

บทความน่าสนใจ ที่น่าสนใจอื่นๆ