*เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ถวายพระราชสาส์นตราตั้งแด่เจ้าชายอัลแบร์ที่ 2 แห่งโมนาโก*

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชรัฐโมนาโก อีกตำแหน่งหนึ่ง นั้น

เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 12.10 น. นายศรัณย์ฯ ได้เข้าถวายพระราชสาส์นตราตั้งแด่เจ้าชายอัลแบร์ที่ 2 แห่งโมนาโก ณ พระราชวังโมนาโก

ภายหลังการถวายพระราชสาส์น เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเฝ้าฯ และสนทนาหารือข้อราชการกับเจ้าชายอัลแบร์ที่ 2 โดยมีสาระสำคัญของการหารือเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับโมนาโกในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการดูแลชุมชนไทยในโมนาโก ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นย้ำถึงความพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกฝ่ายของโมนาโกอย่างเต็มที่ในการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ในทุกๆ ด้านด้วย

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายพระราชสาส์น เอกอัครราชทูตฯ และภริยาได้ร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยมีนาย Laurent Anselmi ที่ปรึกษารัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือ (Government Counsellor – Minister of Foreign Affairs and Cooperation) เป็นเจ้าภาพ

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ