การแจ้งเกิด (สูติบัตร)

หลักฐานการขอสูติบัตรไทย

สำหรับเด็กที่เกิดในประเทศฝรั่งเศส จากบิดามารดาสัญชาติไทย

หรือจากมารดาสัญชาติไทยและบิดาต่างชาติ หรือจากบิดาสัญชาติไทยที่สมรสกับมารดาต่างชาติ

  1. สูติบัตรฉบับสมบูรณ์ออกโดยทางการฝรั่งเศส (Copie Intégrale d’Acte de Naissance)
  2. สมุดประจำครอบครัวของทางการฝรั่งเศส

และทะเบียนสมรสไทย ในกรณีที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย

หรือทะเบียนฐานะครอบครัว (สมรส) ในกรณีที่ได้ดำเนินการแจ้งบันทึกการสมรสของฝรั่งเศสต่อทางการไทย

  1. หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุของบิดา หรือ/และ มารดาที่มีสัญชาติไทย
  2. บัตรประจำตัวประชาชนไทยยังมีอายุของบิดา หรือ/และ มารดาที่มีสัญชาติไทย
  3. หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวที่ยังมีอายุของบิดาหรือมารดาต่างสัญชาติ
  4. รูปถ่ายเด็ก 1 ใบ และสมุดสุขภาพของบุตร
  5. ซองจดหมาย Lettre Suivie 50 กรัม Prêt-à-poster กรณีขอรับสูติบัตรที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วทางไปรษณีย์

นำหลักฐานเอกสารต้นฉบับข้อ 1 ถึง 7 พร้อมสำเนาของเอกสารข้อ 2 – 5 อย่างละ 1 ชุด

มายื่นคำร้องต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ***โดยบิดาหรือมารดาที่มีสัญชาติไทย***

เวลาทำการ 14.00 นาฬิกา 17.00 นาฬิกา วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

*** ในกรณีที่บุตรเกิดก่อนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ 01.56.26.50.50 ก่อน

Comments are closed.