ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

ตารางแสดงวงเงินค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

วันที่ 27 ธันวาคม 2560

Paris-emb-renovation-quotation

 

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่น่าสนใจ ที่น่าสนใจอื่นๆ