ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

ประกาศ

เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

———————————————————–

 

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูตและเศรษฐกิจการเมือง จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 2,434.- ยูโร (อัตรานี้ยังไม่ได้หักเงินประกันสังคมต่างๆ) กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มีนาคม 2561 โดยสามารถสมัครทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thaipar@mfa.go.th หรือสมัครด้วยตนเอง ตามวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ

คุณสมบัติขั้นพื้นฐานของผู้สมัครฯ  

 1. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ไม่จำกัดเพศ บุคลิกดี มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน
 2. วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขารัฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือ นิติศาสตร์
 3. มีความรู้ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับใช้งานได้คล่องทั้งทักษะการฟัง การเขียน การพูด การอ่าน สำหรับภาษาฝรั่งเศส หากผู้สมัครฯ ไม่ใช่เจ้าของภาษาและ/หรือไม่ได้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรืออุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส ต้องผ่านการทดสอบภาษาฝรั่งเศส DALF ระดับ C1 (หากผ่านการทดสอบ DALF ระดับ C2 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) หากมีความรู้ภาษาไทยทั้งการเขียนและการพูดในระดับดีด้วย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ต่างๆ ได้ดี
 5. มีสถานภาพ ถิ่นพำนัก และหลักฐานส่วนบุคคลถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีประวัติอาชญากรรม หากไม่ถือสัญชาติฝรั่งเศส ต้องมีบัตรประจำตัวผู้พำนักในฝรั่งเศสอย่างถูกต้อง และได้รับอนุญาตให้ทำงานได้

ลักษณะงานที่จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

 1. มิใช่งานเลขานุการด้านการบริหาร และมิใช่ล่ามภาษา แต่อาจได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นครั้งคราว
 2. สรุปรายงานข่าวประจำวัน / ประจำสัปดาห์ เกี่ยวกับสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศส และประเด็นระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อฝรั่งเศส /สหภาพยุโรป /ภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง จากสื่อมวลชนฝรั่งเศสเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย
 3. แปลสรุปเอกสารสำคัญภาษาอังกฤษ – ฝรั่งเศส (นอกเหนือจากการแปลภาษาไทย –ฝรั่งเศส ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ มีล่ามภาษาปฏิบัติหน้าที่ต่างหาก)
 4. ติดตามนักการทูตไทยไปเข้าพบหารือกับบุคคลฝ่ายต่างประเทศ และเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ (ในบางโอกาส) และยกร่างสรุปผลประเด็นสำคัญของเนื้อหา
 5. รวบรวม วิเคราะห์ และเชื่อมโยงข้อสนเทศประเด็นสำคัญด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ฝรั่งเศสเพื่อจัดทำเป็นบทวิเคราะห์ทุก 6 เดือน
 6. จัดเตรียมข้อมูล ประสานงานให้แก่คณะผู้แทนไทยจากหน่วยงานต่างๆ ที่มาเยือนฝรั่งเศสและติดตาม (ในบางโอกาส) ไปศึกษาดูงานและประชุมกับหน่วยงานของฝรั่งเศส
 7. สนับสนุนข้อมูลต่างๆ เพื่อนักการทูตใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
 8. ติดตามรวบรวมประเด็นกฎระเบียบ ประมวลกฎหมายใหม่ๆ ด้านแรงงานและสวัสดิการสังคมต่างๆ ของฝรั่งเศสที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม

เอกสารสำหรับใช้ในการสมัคร

 1. ประวัติส่วนบุคคล พร้อมรูปถ่าย 2 ใบ
 2. สำเนาวุฒิการศึกษา และสำเนาประกาศนียบัตรการทดสอบภาษาฝรั่งเศส DALF
 3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พำนักในฝรั่งเศสอย่างถูกต้อง

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตั้งแต่วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 และขอให้ผู้มีสิทธิสอบทุกท่านเข้าร่วมการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  (ข้อเขียนแปลภาษาไทย-ฝรั่งเศส หรือ อังกฤษ-ฝรั่งเศส และเรียงความภาษาฝรั่งเศส/อังกฤษ) ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.30 – 12.30 น. และสอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 14.30 น. – 17.00 น.

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุดในการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ