การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2562

คนไทยในฝรั่งเศส โมนาโกและแอลจีเรียทุกคนที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไว้ สามารถเตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้ง ดังนี้

1. ตรวจสอบผลการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งของท่านที่ https://election.bora.dopa.go.th/Election/cervote/ โดยเฉพาะใน 2 ช่องที่สำคัญ คือ
– “สถานที่ที่จะไปใช้สิทธิ” ต้องขึ้นข้อความว่า “PAR กรุงปารีส”
– “วิธีการลงคะแนน” ต้องขึ้นข้อความว่า “คูหา” หรือ “ไปรษณีย์” ให้ตรงกับวิธีที่ท่านเลือกไว้ตอนลงทะเบียน
(ไม่ต้องสนใจช่อง “วันที่เลือกตั้ง” ขอให้ติดตามข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น)

หากข้อมูลเหล่านี้ไม่ตรงกับที่ท่านลงทะเบียนไว้ ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ได้เนื่องจากไม่มีบัตรเลือกตั้งของท่าน

2. ศึกษารายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ในเขตที่ท่านมีสิทธิเลือกได้ที่ https://elect.in.th/candidates/ และข้อมูลอื่นๆ เช่น รายชื่อพรรคการเมือง รายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองเสนอเป็นนายกรัฐมนตรี และรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองเสนอลงสมัครแบบ Party List ได้ที่ https://www.ect.go.th/ect_th/news_all.php?cid=165
(สำหรับท่านที่เลือกตั้งทางไปรษณีย์ ข้อมูลนี้ส่งจะถึงท่านไปพร้อมบัตรเลือกตั้ง และสำหรับท่านที่เลือกตั้งแบบคูหา สามารถอ่านข้อมูลเหล่านี้ได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันเลือกตั้งด้วย)

ผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งแบบคูหา

ท่านที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งแบบคูหา สามารถมาลงคะแนนที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (8 rue Greuze, 75116 Paris) ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00-16.00 น.
(ขอแนะนำให้ท่านมาถึงภายใน 15.30 น. เพื่อให้ทันดำเนินการขั้นตอนทั้งหมดภายใน 16.00 น.)

ท่านจะต้องนำเอกสารแสดงตนตัวจริง มาด้วย 1 อย่าง ดังนี้
– บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ
– หนังสือเดินทางไทย หรือ
– บัตรหรือเอกสารราชการไทย ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (เช่น ใบขับขี่ไทย)
ขอแนะนำให้เลือกเอกสารที่ยังมีอายุการใช้งาน (แต่หากไม่มี ก็ขอให้เลือกเอกสารที่ใหม่ที่สุดที่มี)

ผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งทางไปรษณีย์

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ส่งบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้องทางไปรษณีย์แล้วในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 ถึงผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิทางไปรษณีย์ ท่านจึงน่าจะได้รับเอกสารภายในสัปดาห์เดียวกัน

เมื่อท่านได้รับแล้ว โปรดศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนใน infographic “เอกสารแนะนำการลงคะแนนออกเสียงทางไปรษณีย์” ด้านล่างอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การลงคะแนนเสียงของท่านเป็นไปอย่างถูกวิธี และส่งกลับมาถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ถูกต้องและทันเวลา
(ท่านจะได้รับ infographic นี้แบบขาว-ดำทางไปรษณีย์ด้วย)

สำหรับสำเนาเอกสารแสดงตนในข้อ 2.3 ขอแนะนำให้เลือกเอกสารที่ยังมีอายุการใช้งาน (แต่หากไม่มี ก็ขอให้เลือกเอกสารที่ใหม่ที่สุดที่มี)

โปรดคำนวณเวลาการส่งเอกสารกลับถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ทันภายในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ จะต้องนำส่งบัตรเลือกตั้งกลับไปยังประเทศไทยให้ทันเวลาเช่นกัน

ทั้งนี้ โปรดอย่าถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามมาตรา 97 ของ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

 

ข่าวกงสุล ที่น่าสนใจอื่นๆ