ที่ประชุมสภาแห่งองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส (Organisation internationale de la Francophonie – OIF) ประกาศยกเลิกการระงับสมาชิกภาพของไทย

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมสภาแห่งองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส (Organisation internationale de la Francophonie – OIF) ซึ่งมีนาง Louise Mushikiwabo เลขาธิการ OIF เป็นประธาน ได้รับรองข้อมติเกี่ยวกับประเทศไทย โดยได้ประกาศยกเลิกการระงับสมาชิกภาพของไทยใน OIF หลังจากที่ที่ประชุมสภาฯ มีมติระงับสมาชิกภาพของไทยเมื่อปี 2557 ซึ่งแสดงถึงการยอมรับพัฒนาการเชิงบวกด้านการเมืองของไทยหลังการจัดการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนมีนาคม 2562


ในโอกาสนี้ นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ อัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้เป็นผู้แทนกล่าวขอบคุณที่ประชุมที่รับรองข้อมติให้ประเทศไทยกลับคืนสู่สถานะผู้สังเกตการณ์ของ OIF อีกครั้งหนึ่งและได้ยืนยันความพร้อมที่ไทยจะร่วมมือกับประเทศสมาชิกอื่นเพื่อส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและค่านิยมแห่งองค์กรต่อไป

อนึ่ง องค์กร OIF เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีจำนวนสมาชิก 61 รัฐและรัฐบาล และมีผู้สังเกตการณ์ 27 รัฐ ทั้งนี้ ไทยเป็นสมาชิกในฐานะผู้สังเกตการณ์ตั้งแต่ปี 2551 องค์กรมีบทบาทในการส่งเสริมการใช้ภาษาฝรั่งเศส ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม รวมทั้งค่านิยมสากล อาทิ การศึกษา การพัฒนาอย่างยั่งยืน สันติภาพ สิทธิมนุษยชน และประชาธิปไตย

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ