อัครราชทูต ณ กรุงปารีส ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 61

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2562 นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ อัครราชทูต ณ กรุงปารีส เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯให้การต้อนรับพลตรีหญิง จินดา สระสมบูรณ์ และคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 61 ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ บรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษาและวัฒนธรรม และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับมิติต่างๆ ของความสัมพันธ์

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ