เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้พบหารือนาย Ivan ŠMILAUER รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล ของสถาบันภาษาและอารยธรรมตะวันออกแห่งชาติ (INALCO)

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้พบหารือนาย Ivan ŠMILAUER รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล ของสถาบันภาษาและอารยธรรมตะวันออกแห่งชาติ (INALCO) เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการหลักสูตรการสอนภาษาไทยออนไลน์ ภายใต้โครงการ Massive Open Inline Course (MOOC – Thai language) ของทางสถาบันฯ ตลอดจนหารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ และ INALCO ในการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยในอนาคต โดยมีนาย Luc DEHEUVELS ผู้จัดการโครงการการสอนแบบดิจิทัล นาย Pierre-Jean VIGNY ผู้อำนวยการฝ่ายระบบสารสนเทศ และอาจารย์อภิสิทธิ์ วราเอกศิริ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย ร่วมหารือด้วย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ และเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยในหมู่เยาวชนฝรั่งเศส และสำหรับประชาชนทั่วโลกที่สนใจสมัครเข้าเรียนภาษาไทยผ่านการเรียนออนไลน์ จึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่สถาบัน INALCO จำนวนหนึ่ง เพื่อให้สามารถริเริ่มโครงการ MOOC – Thai language ดังกล่าว อีกทั้งเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย และส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนและเยาวชนระหว่างไทย-ฝรั่งเศสในภาพรวม

อนึ่ง หลักสูตร MOOC ของสถาบัน INALCO เป็นการสอนภาษาขั้นพื้นฐานออนไลน์ระยะสั้น โดยใช้เวลา 6 สัปดาห์ และไม่มีค่าใช้จ่าย โดยหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ได้รู้จักตัวอักษรและการสื่อสารขั้นพื้นฐานของภาษาต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบัน มีการเปิดสอนภาษาต่างประเทศภายใต้โครงการดังกล่าวจำนวน 8 ภาษาหลัก ได้แก่ อาหรับ พม่า จีน ฮีบรู อินโดนีเชีย มาลากาซี เซ็ก ตรุกี และภาษาไทย (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ทั้งนี้ หลักสูตร MOOC ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในกว่า 130 ประเทศทั่วโลก และมีผู้ลงทะเบียบเรียนหลักสูตร MOOC กว่า 26,000 คน

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ