ขั้นตอนสำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563

***หมายเหตุ: 

1. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ระหว่างวันที่ 7-18 เมษายน 2563 ทั้งนี้ ผู้ที่เดินทางถึงไทยจะต้องเข้ากักกันเฝ้าระวังโรค (quarantine) ในทุกกรณีในสถานที่ที่รัฐจัดให้เป็นเวลา 14 วัน รวมทั้งยอมรับที่จะพักห้องพักคู่ระหว่างการกักกันตัวด้วย

2. สถานเอกอัครราชทูตฯ จำเป็นต้องงดรับการลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองสำหรับเดินทางตั้งแต่บัดนี้ เนื่องจากที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2663 ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีมติให้ชะลอการเดินทางกลับประเทศไทยของคนไทยในต่างประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไปเมื่อมีการเปิดรับลงทะเบียนอีกครั้ง***

 

ตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมให้สายการบินดำเนินการคัดกรองในเวลาที่ผู้โดยสารแสดงตัวเพื่อการออกบัตรขึ้นเครื่อง (Check-in) จากประเทศที่ถูกจัดเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงฝรั่งเศส

ดังนั้น หากท่านจะขึ้นเครื่องบินจากฝรั่งเศสกลับประเทศไทย นับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป (ซึ่งตรงกับเวลา 00.00 น.วันที่ 22 มีนาคม 2563 ในประเทศไทย) จะต้องดำเนินการเรื่องเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการ check in ขึ้นเครื่องบิน ดังนี้

1.ติดต่อแพทย์เพื่อขอใบรับรองแพทย์ ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate)

2. ส่งอีเมล์มายัง thaiconsular.paris@hotmail.com ใช้ชื่อเรื่อง “ขอใบรับรองเพื่อเดินทาง” โดยแนบไฟล์หรือภาพถ่ายที่อ่านได้ชัดและข้อมูลครบถ้วนของเอกสาร ดังนี้

2.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยที่จะกลับประเทศไทย ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อแล้ว (ดาวน์โหลดได้ที่นี่ –> แบบลงทะเบียนกลับประเทศไทย )

2.2 หน้าหนังสือเดินทาง

2.3 บัตรโดยสารเครื่องบิน หรือ e-ticket (ทั้งนี้ หากท่านเลื่อนกำหนดเดินทางและสายการบินไม่สามารถออกบัตรโดยสารหรือ e-ticket ใหม่ให้ได้ โปรดระบุข้อมูลการเดินทางจริง ได้แก่ 1. วันที่ออกเดินทางจากฝรั่งเศส 2. หมายเลขเที่ยวบินทุกเที่ยวจนถึงประเทศไทย ในอีเมล์ที่จะส่งถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อให้ข้อมูลในหนังสือรับรองของสถานเอกอัครราชทูตฯ ถูกต้องตามการเดินทางจริงของท่าน)

2.4 ใบรับรองแพทย์ (Fit to Fly Health Certificate) ตามข้อ 1

หากเอกสารถูกต้องครบถ้วน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้ดำเนินการออกหนังสือรับรองการเดินทางและส่งให้แก่ท่านทางอีเมล์ในโอกาสแรก

Uncategorized @th ที่น่าสนใจอื่นๆ