สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ในฝรั่งเศส ประจำวันที่ 2 เมษายน 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ในฝรั่งเศส ดังนี้

1. วันพฤหัสบดีที่ 2 เม.ย.2563 (สถานะเวลา 14.00 น.)
– ยอดผู้ป่วยสะสม จำนวน 59,105 ราย (เพิ่มขึ้น 2,116 ราย) ซึ่งเป็นข้อมูลจากการตรวจ Test PCR
– รักษาอยู่ที่ รพ. 26,246 ราย และรักษาหายออกจาก รพ.แล้ว 12,428 ราย (เพิ่มขึ้น 1,493 ราย)
– อาการหนัก 6,399 ราย (เพิ่มขึ้น 382 ราย)โดยร้อยละ 35 ของผู้ป่วยอาการหนักอายุน้อยกว่า 60 ปี และมี 90 รายที่อายุน้อยกว่า 30 ปี และร้อยละ 60 อายุระหว่าง 60 – 80 ปี
– เสียชีวิตที่ รพ. 4,503 ราย (เพิ่มขึ้น 471 ราย) ร้อยละ 83 มีอายุมากกว่า 70 ปี
– ประมาณการจำนวนผู้ติดเชื้อ (รวบรวมข้อมูลจากการปรึกษาแพทย์อิสระและแพทย์ฉุกเฉินด้วย) คาดว่าในช่วงสัปดาห์ที่ 12 ของปี มีผู้ติดเชื้อในฝรั่งเศสจำนวน 51,000 ราย และในสัปดาห์ที่ 13 มีจำนวน 90,000 ราย
– ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. ได้เริ่มจัดระบบข้อมูลผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตในบ้านพักคนชราทั้งหมดด้วย แต่ยังไม่สามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมดได้ในวันนี้ โดยตามข้อมูลบางส่วนที่รวบรวมได้ ณ วันนี้ มีจำนวนผู้ติดเชื้อ 14,638 ราย และเสียชีวิต 844 ราย

2. พบว่าอัตราผู้เสียชีวิตในฝรั่งเศสระหว่างวันที่ 16 – 22 มี.ค.เพิ่มมากขึ้นกว่าปกติร้อยละ 14 และระหว่างวันที่ 23 – 28 มี.ค.เพิ่มเป็นร้อยละ 19 โดยพบว่ามีผู้เสียชีวิต (จากทุกสาเหตุ) เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติใน 5 แคว้น ได้แก่ Grand Est, Hauts de France, Bourgogne Franche-Comté, Île de France, และ Auvergne Rhône-Alpes และที่ จ. Haut Rhin และ จ. Seine Saint Denis มีอัตราผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติสูงมากที่สุดในฝรั่งเศสโดยผู้เสียชีวิตส่วนมากมีอายุมากกว่า 65 ปี

ปัจจุบัน มีเตียงสำหรับผู้ป่วยอาการวิกฤตที่มีเครื่องช่วยพยุงชีพในฝรั่งเศสเหลือประมาณ 2,000 เตียง จากทั้งหมด 9,000 เตียง (เดิมมีเพียง 5,000 เตียง) และได้มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอาการหนักไปยังพื้นที่ที่มีผู้ป่วยอาการหนักจำนวนน้อยกว่า (รวมทั้งใน ตปท. อาทิ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก ออสเตรียและสวิตเซอร์แลนด์) รวมจำนวน 439 ราย และเคลื่อนย้ายบุคลากรทางการแพทย์ไปยังพื้นที่ที่มีผู้ป่วยอาการหนักโดยวันนี้มีบุคลากรทางการแพทย์เดินทางมายังแคว้น Île de France แล้ว 112 คน และพรุ่งนี้จะเดินทางมาเพิ่มอีก 100 คน

3. สถานการณ์สำคัญในฝรั่งเศส

3.1 เนื่องในโอกาสวัน Autism โลก (วันที่ 2 เม.ย.) ประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้ประกาศอนุญาตให้ผู้ป่วยโรคออทิสติกสามารถออกจากที่พักพร้อมด้วยผู้ดูแล เพื่อเดินทางไปยังสถานที่ที่มีความคุ้นเคยได้บ่อยครั้งมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมาตรการห้ามออกจากที่พักส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อสภาพจิตใจของผู้ป่วยโรคออทิสติกและครอบครัวและทำให้อาการป่วยแย่ลง โดยรัฐบาลจะปรับแบบฟอร์มขออนุญาตออกจากที่พักให้ครอบคลุมกรณีนี้ในโอกาสแรกต่อไป

3.2 เมื่อวันที่ 2 เม.ย.2563 ฝรั่งเศส พร้อมด้วยเยอรมนี เบลเยียม เดนมาร์ก สเปน ฟินแลนด์ กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกสและสวีเดน ได้มีปฎิญญาร่วม แจ้งถึงข้อห่วงกังวลของการละเมิดหลักนิติธรรม ประชาธิปไตยและสิทธิขั้นพื้นฐาน สืบเนื่องจากการออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติทางด้านสาธารณสุขโดยเรียกร้องให้มาตรการดังกล่าวจำกัดอยู่เพียงเท่าที่จำเป็น สมเหตุสมผล เป็นการชั่วคราวและได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยจะต้องไม่เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพของสื่อมวลชน ทั้งนี้ ขอสนับสนุนมาตรการของอียูเพื่อเฝ้าระวังให้มาตรการเร่งด่วนดังกล่าวเคารพค่านิยมพื้นฐานของอียูและเปิดให้ประเทศสมาชิกอื่น ๆ เข้าร่วมปฎิญญาฉบับนี้ได้

3.3 เมื่อค่ำวันที่ 1 เม.ย. 2563 นรม.ฝรั่งเศสได้ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามแก่รัฐสภาที่เริ่มตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลในการรับมือกับวิกฤต Covid-19 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(1) เห็นว่าการตรวจสอบโดยรัฐสภาเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากรัฐบาลมีความจำเป็นต้องออกมาตรการจำนวนมากที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างและยอมรับถึงข้อจำกัดในการตัดสินใจออกมาตรการต่างๆ เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลที่สมบูรณ์และในบางครั้งเป็นข้อมูลที่มีความขัดแย้งกัน และเชื่อว่าการต่อสู้กับวิกฤตครั้งนี้จะเป็นเรื่องที่ยากลำบากและใช้เวลานานอย่างแน่นอน แต่รัฐบาลก็ได้พยายามบริหารจัดการวิกฤติในครั้งนี้อย่างเต็มที่

(2) เกี่ยวกับมาตรการห้ามออกจากที่พัก นั้น นรม. เห็นว่ายังคงเป็นประเด็นที่ซับซ้อนและไม่สามารถนำตัวอย่างจากประเทศจีนมาปรับใช้กับฝรั่งเศสได้ทั้งหมด และเห็นว่าการยกเลิกมาตรการฯ จะขึ้นอยู่กับการค้นหายารักษาและวัคซีน ความสามารถในการตรวจสอบการติดเชื้อ และอัตราของประชาชนที่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสฯ และมีความเป็นไปได้ว่าหากมีการยกเลิกมาตรการฯ ก็จะไม่ใช่การยกเลิกแบบทั่วประเทศในคราวเดียวกัน ซึ่งรัฐบาลกำลังศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา

(3) นรม.ให้ข้อมูลว่ามีบริษัทจำนวนกว่า 20,000 แห่งที่แสดงความประสงค์ขอรับการค้ำประกันเงินกู้โดยรัฐบาลในวงเงิน 3.8 พันล้านยูโรแล้ว โดยได้รับความเห็นชอบแล้วจำนวน 300 ล้านยูโร แต่รัฐบาลยังไม่มีนโยบายไม่คิดดอกเบี้ยเงินกู้ในชั้นนี้ และบริษัทประกันได้ร่วมสนับสนุนเงินจำนวน 200 ล้านยูโรให้กับกองทุนเงินช่วยเหลือแก่บริษัทที่มีขนาดเล็กมาก (fonds de solidarité) แต่ยังไม่มีการกำหนดให้ความเสียหายทางเศรษฐกิจจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเป็นหนึ่งในสาเหตุที่จะสามารถขอรับเงินประกันได้

3.4 การขาดแคลนหน้ากากอนามัยทั่วโลกส่งผลให้มีความตึงเครียดระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะที่ประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตหน้ากากอนามัยรายสำคัญของโลก โดยนาย Renaud Muselier ปธ. แคว้น Provence-Alpes-Côte d’Azur สังกัดพรรค Les Républicains ได้แจ้งต่อผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่ 1 เม.ย. ว่า มีชาวอเมริกันกว้านซื้อหน้ากากอนามัยจากที่สนามบินในประเทศจีนในราคาที่สูงกว่าราคาปกติถึงสามเท่าโดยเป็นหน้ากากอนามัยที่ประเทศอื่นได้สั่งซื้อไว้ก่อนและชำระเงินแล้ว ซึ่งหน้ากากอนามัยของฝรั่งเศสจำนวนหนึ่งก็ถูกกว้านซื้อในลักษณะดังกล่าวด้วยเช่นกัน

3.5 เพื่อรองรับปริมาณผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสฯ ในแคว้น Ile-de-France ซึ่งเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ (เมื่อวันที่ 1 เม.ย. มีผู้เสียชีวิตที่ รพ.ในแคว้น Ile-de-France รวม 1,406 ราย เพิ่มขึ้นในวันเดียวถึง 258 ราย) สนง. ตร. กรุงปารีส (préfecture de police de Paris)ได้ออกคำสั่งให้ใช้อาคารเก็บของเย็นแห่งหนึ่งที่ตลาด Rungis เป็นที่เก็บศพผู้เสียชีวิตชั่วคราว (ระหว่างรอเคลื่อนย้ายไปยังสุสานหรือการเผาศพ) ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. และครอบครัวผู้เสียชีวิตสามารถเข้าถึงอาคารดังกล่าวได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 เม.ย. โดยเป็นอาคารที่อยู่แยกห่างจากอาคารอื่น ๆ ของตลาด Rungis มีขนาด 4,000 ตร.ม. และอุณหภูมิไม่เกิน 5 องศา ซึ่งทางการฝรั่งเศสเคยใช้อาคารลักษณะนี้ในกรณีเกิดเหตุผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากเหตุอากาศร้อนมากกว่าปกติเมื่อปี 2546

3.6 บ. ประกันภัย Maif ได้ประกาศคืนเงินเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์แก่ลูกค้าจำนวน 2.8 ล้านราย สำหรับรถยนต์ 3.6 ล้านคัน คิดเป็นเงินเฉลี่ยประมาณ 50 ยูโรต่อรถยนต์ 1 คัน และรวมเป็นเงินทั้งหมดมากกว่า 100 ล้านยูโร เนื่องจากอัตราการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ลดลงถึงร้อยละ 80 และเพื่อเป็นการแสดง solidarity ต่อสังคม บ. ได้เสนอให้ลูกค้าสามารถบริจาคเงินเบี้ยประกันดังกล่าวให้แก่มูลนิธิ รพ.หรือสถาบันวิจัย Pasteur หรือมูลนิธิช่วยคนยากไร้ เช่น Secours populaire ได้ด้วย นอกจากนี้ บ. ยังได้ตัดสินใจจ่ายเงินเดือนเต็มจำนวนให้แก่ลูกจ้าง บ. ทั้งหมดถึงแม้ว่าว่าลูกจ้างส่วนมากจะถูกพักงานอยู่ก็ตาม คิดเป็นเงินประมาณ 15 ล้านยูโร

3.7 หลังการหารือกับ นรม. เมื่อวันที่ 2 เม.ย. นาย Philippe Wahl, CEO กลุ่ม La Poste (ไปรษณีย์ฝรั่งเศส) แจ้งว่าจะพยายามเพิ่มการส่ง จม. และพัสดุจากปัจจุบันสัปดาห์ละ 3 ครั้ง (พุธ – ศุกร์) เป็นสัปดาห์ละ 4 ครั้ง โดยเพิ่มวันจันทร์หรืออังคาร ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. เป็นต้นไป โดยจะเพิ่มพนักงาน 3,000 คน (จากพนักงานที่อาสากลับมาทำงาน พนักงาน บ. Mediapost ซึ่งปกติทำหน้าที่แจกแผ่นพับโฆษณา และการจ้างพนักงานชั่วคราวเพิ่มเติม) และอาจพิจารณาเพิ่มการทำงานเพิ่มเติมอีกในอนาคต ทั้งนี้ ปัจจุบัน มีพนักงานไปรษณีย์ปฏิเสธการทำงานถึง 1/4 (ประมาณ 33,000 ราย จากทั้งหมด 220,000 ราย) และมีการส่ง จม. ลดลงมากกว่าร้อยละ 50 และส่งพัสดุลดลงร้อยละ 15 และต่อข้อสอบถามว่าจะมีการคัดกรองให้ทำการจัดส่งเฉพาะพัสดุและ จม. ที่มีความจำเป็นหรือไม่นั้น นาย Wahl แจ้งว่าไปรษณีย์จะไม่เป็นผู้ตัดสินแต่ขอให้ผู้ใช้บริการเป็นผู้ใช้วิจารณญานเอง

3.8 เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2563 รัฐบาลฝรั่งเศสได้ประกาศห้ามบริษัทย้ายบ้าน (entreprise de déménagement)ให้บริการอย่างไม่มีกำหนด ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นเป็นพิเศษ อาทิ ต้องให้ความช่วยเหลือทางสาธารณสุขหรือความช่วยเหลือด้านสังคมอย่างเร่งด่วน หรือกรณีจะเกิดอันตรายต่อชีวิต รวมทั้งการย้ายที่ทำการของ บ. เอกชนที่มีความจำเป็น ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นไปตามคำร้องขอของกลุ่ม บ. ย้ายบ้านซึ่งแจ้งว่าไม่สามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ขณะปฏิบัติงานได้

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ