ประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยระหว่างวันที่ 7-18 เมษายน 2563

1. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยระหว่างวันที่ 7-18 เมษายน 2563 ทั้งนี้ ผู้ที่เดินทางถึงไทยจะต้องเข้ากักกันเฝ้าระวังโรค (quarantine) ในทุกกรณีในสถานที่ที่รัฐจัดให้เป็นเวลา 14 วัน รวมทั้งยอมรับที่จะพักห้องพักคู่ระหว่างการกักกันตัวด้วย โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.caat.or.th/th/archives/49317 

2. สถานเอกอัครราชทูตฯ จำเป็นต้องงดรับการลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองสำหรับเดินทางกลับประเทศไทยตั้งแต่บัดนี้ เนื่องจากที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2663 ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีมติให้ชะลอการเดินทางกลับประเทศไทยของคนไทยในต่างประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไปเมื่อมีการเปิดรับลงทะเบียนอีกครั้ง

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ