**โครงการมอบหน้ากากผ้า ระยะที่ 2 😷😷 **

**โครงการมอบหน้ากากผ้า ระยะที่ 2 😷😷 **

เรียน พี่น้องชาวไทย 🇹🇭 ที่พำนักอยู่ในฝรั่งเศส 🇫🇷 ทุกท่าน

ตามที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินโครงการมอบหน้ากากผ้าเพื่อเป็นหน้ากากทางเลือกให้แก่พี่น้องประชาชนไทยที่พำนักอยู่ในฝรั่งเศส โดยได้มอบหน้ากากผ้าตามโครงการระยะที่ 1 เมื่อเดือนเมษายน 2563 จำนวน 450 ชิ้น แล้วนั้น

เพื่อให้การแจกจ่ายหน้ากากผ้าแก่พี่น้องประชาชนไทยเป็นไปอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท. สผ.) จึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่สมาคมชติไทยและกลุ่มคนไทยในเมืองรูเบซ์ (Roubaix) ซึ่งประกอบอาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอในท้องถิ่น ดำเนินโครงการระยะที่ 2 ในการตัดเย็บหน้ากากผ้า จำนวน 3,000 ชิ้นเพื่อเป็นหน้ากากทางเลือกสำหรับแจกจ่ายให้แก่พี่น้องชาวไทยที่พำนักในฝรั่งเศสสำหรับใช้ในการดำรงชีวิตตามแนววิถีชีวิตใหม่ “New Normal” และเป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขหลังจากที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ผ่อนปรนมาตรการจำกัดการเดินทางออกจากที่พัก (confinement) ตั้งแต่เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา

สำหรับท่านที่ประสงค์ขอรับหน้ากากผ้าทางเลือกดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดส่งให้ท่านละ 1 ชิ้น (หน้ากากคละลาย/สี) สามารถลงทะเบียน ได้ที่
https://forms.gle/6NLRugdZHpuZPsXd8 เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลตอบอัตโนมัติ (โปรดตรวจสอบ junk mail ด้วย)โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดส่งหน้ากากผ้าให้ทางไปรษณีย์ในโอกาสแรก นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดส่งหน้ากากผ้าจำนวนหนึ่งให้สมาคม/ชุมชนไทยในภูมิภาคหรือในเมืองใหญ่ช่วยส่งต่อให้กับคนไทยในพื้นที่ต่อไปด้วย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท. สผ.) สำหรับการสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ครั้งนี้ และขอแสดงความห่วงใยและความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนไทยที่พำนักในฝรั่งเศสทุกท่าน โดยขอให้ทุกท่านปฏิบัติตัวตามมาตรการและคำแนะนำทางสาธารณสุขของทางการฝรั่งเศสอย่างเคร่งครัด เน้นการรักษาระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทางเลือก โดยเฉพาะเมื่อออกจากที่พักอาศัย ซึ่งจะช่วยป้องกันการติดเชื้อให้กับตัวท่านและคนใกล้ชิด และทำให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติต่อไป 😷❤️

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ