โครงการกงสุลสัญจรเมืองบอร์โดซ์ (Bordeaux)

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ประจำกรุงปารีส ได้ร่วมพบปะพี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองบอร์โดซ์ (Bordeaux) ในโอกาสที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ดำเนินโครงการกงสุลสัญจรแก่ชุมชนชาวไทยที่พำนักในเมืองบอร์โดซ์ และเมืองใกล้เคียง ที่โรงแรมเลอ บูร์ดิกาลา (Hôtel Le Burdigala)

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้บริการรับคำร้องขอมีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ บริการรับคำร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชนและออกบัตรประชาชนใหม่ บริการด้านทะเบียนราษฎร บริการด้านนิติกรณ์ และให้คำปรึกษาและตอบคำถามเกี่ยวกับงานกงสุลแก่คนไทยที่มาขอรับบริการจำนวนทั้งสิ้น 74 ราย

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบหน้ากากผ้าทางเลือกให้ผู้ที่มาขอรับบริการด้านกงสุลและครอบครัว เพื่อใช้ป้องกันละอองฝอยตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อีกทั้งได้พูดคุยสอบถามสภาพความเป็นอยู่พร้อมทั้งใช้โอกาสกระชับความสัมพันธ์กับชุมชนไทยในเมืองบอร์โดซ์และพื้นที่ใกล้เคียงด้วย

 

ข่าวกงสุล ที่น่าสนใจอื่นๆ