เที่ยวบินพิเศษของสายการบินไทย วันที่ 29 กันยายน 2563

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปที่ท่าอากาศยาน Charles de Gaulle กรุงปารีส เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งผู้โดยสารเดินทางไปประเทศไทย โดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG933 รวม 244 คน ประกอบด้วยคนไทยที่พำนักในฝรั่งเศส โมร็อกโก สเปนและโปรตุเกส และชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของ ศบค.ในการอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทย

ในการนี้ คณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พูดคุยและมอบถุงกำลังใจ พร้อมอาหารและเครื่องอุปโภคแก่ผู้โดยสารทั้งไทยและต่างชาติ รวมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกในตรวจเอกสารและประสานงานกับสายการบินไทยด้วย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับความร่วมมือในการจัดเที่ยวบินอพยพครั้งนี้

สำหรับคนไทยในฝรั่งเศส โมนาโกและแอลจีเรีย ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย โปรดศึกษาข้อมูลที่ http://www.thaiembassy.fr/thairepatriation/

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ