สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส อำนวยความสะดวกผู้โดยสารเดินทางไปประเทศไทย โดยเที่ยวบินพิเศษ

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ อุปทูต รักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปที่ท่าอากาศยาน Charles de Gaulle กรุงปารีส เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งผู้โดยสารเดินทางไปประเทศไทย โดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG933 รวม 234 คน ประกอบด้วยคนไทยที่พำนักในฝรั่งเศสและแอลจีเรีย และชาวต่างชาติในฝรั่งเศสที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของ ศบค.ในการอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทย
ในการนี้ คณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พูดคุยและมอบถุงกำลังใจ พร้อมอาหารและเครื่องอุปโภคแก่ผู้โดยสารทั้งไทยและต่างชาติ รวมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกในตรวจเอกสารและประสานงานกับสายการบินไทยด้วย

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ