ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับบริการกงสุลสัญจรที่เมืองลียง วันที่ 10-11 มิถุนายน 2566

ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้เปิดให้ผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้ารับบริการโครงการกงสุลสัญจรที่เมืองลียง ในวันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรม MERCURE LYON CENTRE CHÂTEAU PERRACHE นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับบริการตามประเภทงานกงสุลด้านต่าง ๆ พร้อมวันและเวลานัดหมายมา ณ ที่นี้ **โดยจะไม่มีการส่งอีเมลยืนยันนัดหมายไปยังผู้เข้ารับบริการแต่ละท่าน**

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความกรุณาผู้เข้ารับบริการตรวจสอบวันและเวลานัดหมาย และเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการรับการบริการให้ครบถ้วน ดังนี้

-หนังสือเดินทาง-
1.หนังสือเดินทางประเภทกรณีบุคคลทั่วไป (20 ปีบริบูรณ์) กรุณาอ่าน https://tinyurl.com/2p8vumdj
2.หนังสือเดินทางประเภทกรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี ขอทำหนังสือเดินทางเล่มแรก กรุณาอ่าน https://tinyurl.com/4by5buys
3.หนังสือเดินทางประเภทกรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี ขอทำหนังสือเดินทางเล่มที่สองเป็นต้นไป กรุณาอ่าน https://tinyurl.com/tmr6sxew

-งานทะเบียนราษฎร-
1. แจ้งเกิด (ขอสูติบัตร) – กรุณาศึกษารายการเอกสารและดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องจาก https://tinyurl.com/4zdcwb5x
2. แจ้งตาย (ขอมรณบัตร) – กรุณาศึกษารายการเอกสารและดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องจาก https://tinyurl.com/5daxkvvv

-งานนิติกรณ์-
1. หนังสือมอบอำนาจ – กรุณาศึกษารายการเอกสารจาก https://tinyurl.com/2s494n8d
2. รับรองเอกสารไทยและคำแปล (สำหรับบุคคลสัญชาติไทย) – กรุณาศึกษารายการเอกสารจาก https://tinyurl.com/mr46hskk
3. หนังสือรับรองเพื่อผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (ผู้ร้องต้องมาแสดงตัวด้วยตนเอง) – กรุณาศึกษารายการเอกสารจาก https://tinyurl.com/yeynjvnc
4. ใบประเพณี – กรุณาศึกษารายการเอกสารจาก https://tinyurl.com/ycksy7sa

ในกรณีที่ท่านเตรียมเอกสารไม่ครบ สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจจำเป็นต้องปฏิเสธการให้บริการ นอกจากนี้ ในการให้บริการกงสุลสัญจร สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีซองจดหมายสำหรับส่งเอกสารกลับจำหน่าย และไม่มีบริการถ่ายสำเนาเอกสาร

หากประสงค์ทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 01 56 26 50 50 ต่อ 113 ในเวลาทำการ หรือทางอีเมล consular.par@mfa.go.th และหากท่านไม่สามารถเข้ารับบริการได้ โปรดแจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นเข้ารับบริการแทนด้วย

Actualités / Articles intéressants ที่น่าสนใจอื่นๆ