บทความเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง Thailand’s Path for Protecting the Planet

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอเชิญชวนผู้สนใจอ่านบทความเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในนิตยสาร Time Volume 189 N° 10 วันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 2017 เรื่อง Thailand’s Path for Protecting the Planet ฉบับภาษาอังกฤษ

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ