พิธีมอบโล่ที่ระลึกของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย (สคฝท.) แก่คุณ Paul VINCENT

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้มอบโล่ที่ระลึกของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย (สคฝท.) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่คุณ Paul VINCENT ในฐานะผู้มีอุปการคุณและสนับสนุนกิจกรรมของ สคฝท. ตามที่ สคฝท. ได้ขอความอนุเคราะห์เอกอัครราชทูตฯ มอบโล่ดังกล่าว เนื่องจากคุณ Paul ไม่สามารถเดินทางไปร่วมพิธีรับมอบโล่ที่ประเทศไทย

คุณ Paul เป็นบุคคลที่ครูอาจารย์ไทยในวงการสอนฝรั่งภาษาฝรั่งเศสรักใคร่นับถืออย่างยิ่ง โดยคุณ Paul และภริยา (คุณประไพ สถานสถิตย์) ได้ต้อนรับ ช่วยเหลือและดูแลครูสอนภาษาฝรั่งเศสชาวไทยของ สคฝท. ที่เดินทางมาฝึกอบรมภาษาในฝรั่งเศสหลายรุ่น นอกจากนี้ คุณ Paul ยังมีคุณูปการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในเชิงประวัติศาสตร์ และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ สคฝท. มายาวนาน

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ