เอกอัครราชทูตฯ พบกลุ่มผู้ประกอบการร้านนวดไทยในกรุงปารีส เนื่องในโอกาสที่ “นวดไทย” ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของ UNESCO

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 นายศรัณย์​ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ​ กรุงปารีส ได้พบปะกับกลุ่มผู้ประกอบการร้านนวดไทยในกรุงปารีส เนื่องในโอกาสที่ “นวดไทย” ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งมวลมนุษยชาติ (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) ขององค์การยูเนสโก เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2562 โดยที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage – ICS-ICH) สมัยที่ 14 ณ กรุงโบโกตา โคลอมเบีย

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณผู้ประกอบการร้านนวดไทย ซึ่งถือเป็นผู้ร่วมเผยแพร่ให้การนวดของไทยเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมไปทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นการช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมที่สำคัญของไทยด้านดังกล่าว ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอให้ผู้ประกอบการร่วมส่งเสริมภาพลักษณ์และรักษาคุณภาพและมาตรฐานการนวดไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดให้มีการบรรยายเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ โดยนายปราโมทย์ ด้วงอิ่ม รองผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนวดไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนานของไทยด้วย

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ และผู้ร่วมงานยังได้หารือถึงแนวทางการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของการนวดไทยในฝรั่งเศส อาทิ การจัดตั้งสมาคมนวดไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยมีเวทีในการหารือแลกเปลี่ยนความคิดและการส่งเสริมการนวดไทยในอนาคต

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ