ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานท้องถิ่น ฝ่ายกงสุล แผนกตรวจลงตรา (วีซ่า)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างท้องถิ่น (พนักงานเหมาบริการ) ฝ่ายกงสุล แผนกตรวจลงตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข่าวกงสุล ที่น่าสนใจอื่นๆ