หนังสือมอบอำนาจ

แผนกนิติกรณ์เปิดทำการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 14.00น. – 17.00น.
รับเอกสารเวลา 14.00น. – 17.30น.

การมอบอำนาจเพื่อขอหนังสือรับรองความเป็นโสด (Certificat de célibat)

บุคคลสัญชาติไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในต่างประเทศที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองความเป็นโสดเพื่อนำไปประกอบการจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศกับคนต่างชาติ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำร้องต่อสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอในประเทศไทยซึ่งตนมีภูมิลำเนาได้ด้วยการทำหนังสือมอบอำนาจเฉพาะการ  บุคคลผู้ประสงค์จะทำหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวต้องมาที่ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ด้วยตนเอง เพื่อยื่นคำร้องขอทำหนังสือมอบอำนาจ ไม่สามารถทำทางไปรษณีย์ได้

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อประกอบการยื่นคำร้องต่อฝ่ายกงสุลได้แก่

  1. สำเนาหนังสือเดินทางไทย 2 ชุดต่อคำร้องต่อใบมอบอำนาจ 2 ฉบับ
  2. สำเนาบัตรประชาชนไทย 2 ชุดต่อใบมอบอำนาจ 2 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้านไทย 2 ชุดต่อใบมอบอำนาจ 2 ฉบับ

ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือมอบอำนาจ ฉบับละ 15 ยูโร  ใช้เวลาดำเนินการ 3 วันทำการ

การยื่นคำร้องต่อฝ่ายกงสุลเพื่อจุดประสงค์ในการมอบอำนาจให้ผู้อื่นยืนขอหนังสือรับรองความเป็นโสดต้องทำหนังสือมอบอำนาจ 2 ฉบับ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1) ใบมอบอำนาจใบแรก ใช้เพื่อยื่นขอใบรับรองความเป็นโสดจากสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอซึ่งผู้มอบอำนาจมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย  ซึ่งเมื่อได้เอกสารดังกล่าวแล้วต้องนำไป
ประทับตราที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
2) ใบมอบอำนาจใบที่สอง ใช้ประกอบการยื่นคำร้องต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ให้ประทับตรารับรองในหนังสือรับรองความเป็นโสด ซึ่งตราประทับนี้มีอายุใช้งานได้ไม่เกิน 6 เดือน

การมอบอำนาจเพื่อขอใบรับรองการเกิดจากสำนักงานเขต/ ที่ว่าการอำเภอในประเทศไทย

บุคคลผู้มีสัญชาติไทยที่พำนักอยู่ในฝรั่งเศส และจำเป็นต้องใช้หลักฐานการจดทะเบียนเกิด (ใบเกิด) แต่หลักฐานดังกล่าวสูญหายไป สามารถยื่นคำร้องต่อฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ เพื่อมอบอำนาจให้ผู้แทนในประเทศไทย ไปดำเนินการยื่นคำร้องขอใบรับรองการเกิดจากสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอในประเทศไทยซึ่งตนเกิด

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อประกอบการยื่นคำร้องต่อฝ่ายกงสุลได้แก่

  1. สำเนาหนังสือเดินทางไทย 2 ชุด ต่อใบมอบอำนาจ 2 ฉบับ
  2. สำเนาบัตรประชาชนไทย 2 ชุดต่อใบมอบอำนาจ 2 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้านไทยไทย ต่อใบมอบอำนาจ 2 ฉบับ

ค่าธรรมเนียมใบมอบอำนาจ ฉบับละ 15 ยูโร ต่อใบมอบอำนาจ 1 ฉบับ

เอกสารไทยทุกชนิดที่ออกโดยอำเภอในประเทศไทยต้องไปประทับตราที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ก่อนนำมาใช้ในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งตราประทับนั้นมีอายุใช้งานได้ไม่เกิน 6 เดือน

Comments are closed.